Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tommy Isidorsson

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Fax
031-786 55 07
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F335
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Tommy Isidorsson

Bakgrund Docent arbetsvetenskap, 2012. Filosofie doktorsexamen 2001. Ladda ner avhandlingen här: Striden om tiden Arbetstiden utveckling i Sverige under 100 år i ett internationellt perspektiv

Ämneslärare med historisk, samhällsvetenskaplig och geografisk inriktning 1986.

Forskningsintresse I min forskning har jag intresserat mig för de förändringar vi sett på den svenska arbetsmarknaden de senaste decennierna. Särskilt har jag studerat det nya sättet att organisera arbete. Min avhandling från 2001 Striden om tiden. Arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett internationellt perspektiv lade grunden till detta intresse. Avhandlingen visar bland annat på en tydlig koppling mellan förändringar i produktionskoncept under 1980- och 1990-talen och arbetstid genom kortare arbetstider för de anställda mot ett större arbetsgivarinflytande över arbetstiden förläggning i utbyte, dvs arbetstidsflexiblitet.

Ett ledmotiv i den forskning jag bedrivit efter min avhandling har varit flexibilitet och stabilitet. Detta har inkluderat en granskning av olika flexiblitetsstrategier såsom arbetstidsflexibilitet, numerär flexibilitet och funktionsflexibilitet och dess betydelse för såväl arbetsmarknad, arbetsorganisation och individ.

År 2004 tillbringade jag 6 månader vid Working Lives Research Institute vid London Metropolitan University. Under vistelsen i London bedrev jag jämförande forskning kring användningen av hyresarbetskraft i Sverige och Storbritannien.

Jag har lett eller medverkat i flera nationella och internationella forskningsprojekt om arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö samt flexibilitet och stabilitet.

Pågående forskning Hyresarbetskraft och commitment. Arbetsplatsengagemang hos hyresarbetskraft och ordinarie personal på arbetsplatser som hyr in personal.

Användningen av hyresarbetskraft har ökat kraftigt under senare år. Även om inhyrning numera är relativt vanligt så finns det mycket lite forskning om hur inhyrd personal ser på sitt arbete och hur inhyrning påverkar personal på kundföretag. En viktig skillnad mellan att vara anställd på ett bemanningsföretag jämfört med andra företag är att den anställde inte har en fast arbetsplats utan måste vara beredd på kortare eller längre uppdrag på olika arbetsplatser.

Syftet med projektet är att undersöka och förklara hur användningen av hyresarbetskraft påverkar arbetsplatsengagemanget hos anställda i kundföretag men också att undersöka och förklara inhyrdas engagemang i bemanningsföretag och kundföretag. Projekttid: 2009-2012

Användningen av hyresarbetskraft Omfattning, motiv och förklaringar till varför arbetsplatser använder hyresarbetskraft 2002 och 2012 i ett komparativt perspektiv

Syftet med projektet är att beskriva och förklara hur användningen av hyresarbetskraft på den svenska och brittiska arbetsmarknaden förändrats mellan 2002 och 2013. -Vilka är de viktigaste orsakerna till att arbetsplatser anlitar uthyrningsföretag och hur har motiven förändrats? -Hur har den djupa lågkonjunkturen påverkat arbetsplatsers användning av hyresarbetskraft? -Vad är förklaringen till de förändringar som skett när det gäller utbredning, omfattning och motiv till inhyrning av personal? Har de avtal om inhyrning och företräde vid återanställning som slöts i 2010 års avtal påverkat arbetsgivares bemanningsstrategier och användningen av inhyrd arbetskraft? Projekttid: 2012-2014.

Undervisning Jag undervisar främst på Institutionen för arbetsvetenskap men även på Sociologiska institutionen och Högskolan i Borås samt under 1990-talet vid Historiska institutionen. Undervisningen har skett på såväl grundnivå, avancerad nivå som på forskarutbildningsnivå.

Kombinationen av undervisning och forskning anser jag vara bra eftersom jag på så vis kan förmedla aktuella forskningsresultat. Nämnas kan också att jag medverkar i läroboken Arbetslivet som används vid fler lärosäten.

Kurser jag undervisar på rör framförallt arbetsorganisation, arbetsmarknad och metod samt handledning och examination av uppsatser. På Historiska institutionen har jag undervisat i modern historia, dvs tiden efter 1870.

Jag har även administrerat undervisning som studierektor, programansvarig och kursansvarig på Institutionen för arbetsvetenskap. Samverkan

I mina nu pågående forskningsprojekt liksom i tidigare projekt träffar vi regelbundet en referensgrupp med representanter för arbetsmarknadens parter. Inom projekten har vår forskningsgrupp regelmässigt arrangerat workshops för praktiker där vi presenterar forskningsresultat och bjuder in organisationsföreträdare som kommentatorer.

Jag har också på uppdrag av organisationer och företag, till exempel Volvo, SKF och Metallindustriarbetareförbundet och Facken inom industrin genomfört utredningar kring främst flexibilitetsstrategier och arbetstider. Jag har även utvärderat två ESF-projekt, ett kring validering och ett kring nya anställningsformer.

Jag har också varit med på konferenser som vänt sig till praktiker organiserade av till exempel, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), fackliga organisationer och Kairos Future. Jag har också flera gånger varit föredragshållare vid IIRA International Industrial Relations Association som vänder sig till såväl forskare som praktiker.