Länkstig

Monica Nyvaller

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 346
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Monica Nyvaller

På institutionen arbetar jag med universitetets tre uppgifter, utbildning, samverkan och forskning:  

Utbildning

Jag undervisar i huvudsak på Rektorsprogrammet och med kurser på avancerad nivå, exempelvis Masterprogrammet i utbildningsledarskap. Där jag också är programledare. Jag undervisar också i Personalvetarprogrammet och föreläser i fristående kurser. 

Samverkan

Mina samverkansuppdrag sammanfaller med mitt intresse för kollegial observation, kollegial utvärdering, pedagogisk utveckling, förändringsarbete, skolutveckling och aktionsforskning. 

Forskning

September 2015 disputerade jag på avhandlingen "Pedagogisk utveckling genom kollegial granskning: Fallet Lärande besök utifrån aktör-nätverskteori.  

I avhandlingen har jag följt spåren av ett program för kollegial granskning inom utbildningsområdet och hur denna idé har formats i tre västsvenska kommuner och gett upphov till först projektet alp och sedan till det etablerade programmet Lärande besök. I centrum för analysen står frågor som (i) Hur formas processerna, som får ett program att överleva i den dagliga konkurrensen med andra program och initiativ? (ii) Hur lyckas det knyta människor till sig och vinna deras lojalitet? Lärande besök har hela tiden haft ambitionen att bidra till lokal pedagogisk utveckling och därigenom forma undervisningen och relationerna i förskola, skola och gymnasium.

Angreppssättet via aktör-nätverksteori har skapat en bild av hur pedagogiska program genom en mångfald av översättningar formas i nät av förbindelser mellan olika aktörer. Studien har genom översättningsbegreppet strukit under att förändring alltid innebär att designer blir omdesigner. Snarare än en ordnad planerad och stegvis förändringsprocess framstår Lärande besöks framväxt och verksamhet som en komplex rörelse, som ändå visar på systematisk anpassning och plasticitet inför förändringsbetingelserna. Professionellt samspel har därmed hävdat sig som en viktig förändringsfaktor. 

Mina forskningsintressen sammanfaller med mina uppdrag inom utbildning och samverkan. Jag har ett särskilt intresse för aktör-nätverksteori och hur denna ansats kan bidra till att förklara/synliggöra olika förändringsprocesser.

Jag är också intresserad av:

  • Styrning och ledning
  • Ledarskap
  • Kvalitetsarbete
  • Kollegial utvärdering, programteoretisk utvärdering och andra former av utvärdering
  • Handledning och professionsfrågor