Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mia Liinason

Professor

Institutionen för
kulturvetenskaper
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Professor

Avdelningen för
genusvetenskap
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
2234
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Mia Liinason

Jag är professor i genusvetenskap och undervisar och handleder på alla nivåer i ämnet. Jag är föreståndare för forskningsmiljön TechnAct: Research Cluster on gender, sexualities, emergent communities and technocultural assemblages och forskningsledare för det 5-åriga forskningsprojektet Spaces of Resistance. Jag är medlem i Antirasistiska Akademin och Sveriges Unga Akademi. 2015 utsågs jag till Wallenberg Academy Fellow av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien (2015-2021). Jag har varit gästprofessor vid Institute for Diversity Research, Göttingen University (Tyskland) och Academic Fellow vid the Gender Institute, the London School of Economics and Political Science (UK).

Pågående forskning

Jag har i flera forskningsprojekt intresserat mig för att undersöka relationen mellan makt och motstånd i feminism som ett transformativt projekt, bland annat genom studier av akademisk feminism; av feministisk och antirasistisk gräsrotsaktivism; och av relationen mellan kvinnoorganisationer och staten i en skandinavisk kontext. Idag präglas min forskning av den mer övergripande ambitionen att utforska globaliseringens betydelse för rättighetskamper på olika platser. Detta intresse bottnar i insikten att varken maktrelationer eller motståndspraktiker på något enkelt sätt låter sig begränsas av nationella gränser. I samband med dagens intensifierade globalisering har olika lokala sociala rörelser fått ökat handlingsutrymme och rättviserörelser utvecklar ofta samarbeten över nationella och regionala gränser. Detta är förändringar som har skapat ett stort intresse bland forskare för det civila samhällets möjligheter på en global arena. Även om intresset för det globala civila samhället har varit stort, har globaliseringen även kritiserats för att stärka maktcentra i världen. Min forskning utgår från en en förståelse av globaliseringen som ett resultat av en mängd olika interaktioner på en global arena, ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt. Med denna utgångspunkt utforskar jag den gränsöverskridande potential som finns i kampen för kvinnors och LHBTI-personers rättigheter, lokalt, nationellt och transnationellt. Jag undersöker dessa frågor i forskningsprojektet Spaces of Resistance. A Study of Gender and Sexualities in Times of Transformation (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2016-2021).

Tillsammans med en grupp forskare undersöker vi inom projektet hur kvinnor och LHBTI-personer i Turkiet, Ryssland och de skandinaviska länderna navigerar nationellt förankrade såväl som transnationella maktrelationer i vardagen och i motstånd mot marginalisering, diskriminering, hot, våld och förtryck. Vi studerar också villkor för koalitioner över gränser, produktionen av det politiska, transnationella samarbeten och möjligheter för solidaritet. Just nu planerar vi en gemensam bok från projektet.

Postkolonial feministisk forskning som visar hur genusorättvisor på en global nivå samverkar med koloniala strukturer är en viktig inspirationskälla i min forskning, liksom queer- och transforskares belysning av hur moderna, sekulära och liberala nationer tar form idag genom att inkludera ’legitima’ LHBTI personer i nationen. Mitt arbete har även influerats av transnationella feministiska forskares belysning av hur transnationella NGO:ers arbete för mänskliga rättigheter kan riskera att skapa en form av nyliberal imperialism på en global arena. Genom att uppmärksamma de komplexiteter som uppstår som ett resultat av flerfaldiga maktrelationer som inte enkelt låter sig avgränsas av nationella gränser vill jag bidra till dessa förståelser och ge en mer pluralistisk bild av kvinnors och LHBTI personers situation och kamp för rättvisa.

Jag är även vetenskaplig ledare för forskningsmiljön TechnAct: Transformations of Struggle. Research cluster on gender, sexualities, emergent communities and technocultural assemblages (Vetenskapsrådet 2019-2023). I skärningspunkten mellan informatik, social- och kulturteori och genusvetenskap knyter denna forskningsmiljö ihop en tvärvetenskaplig kärngrupp forskare från humaniora, samhällsvetenskap och teknikvetenskaper. Vi uppmärksammar sambanden mellan det sociala, det kulturella och det digitala – vad vi refererar till som ”teknokulturella assemblage”. Vår målsättning är att utveckla ny kunskap om digitala teknologiers inflytande på civilsamhället och på sociala rörelser. Mot bakgrund av ett stort behov av ny kunskap, kommer denna forskningsmiljö att bidra med värdefulla insikter, genom ett tvärvetenskapligt program och internationellt förankrade forskningsaktiviteter.

Nätverk

Religiösa praktiker och tillhörigheter har under de två senaste decennierna blivit mer framträdande på en global nivå. Som en följd av dessa förändringar har religiositet och sekularitet, liksom relationen dem emellan, blivit föremål för intensiva tvärvetenskapliga och internationella debatter. Inom forskarnätverket Transforming values. Gender, religiosities and secularities across the globe (finansierat av RJ 2018-2021) tar vi detta intresse på allvar genom att initiera och fördjupa tvärvetenskapliga och transregionala konversationer om sekularitet, religion och spiritualitet i ett globalt perspektiv. Jag är koordinator för nätverket som under sex möten över tre år organiserar workshops, konferenspaneler och öppna arrangemang för att initiera och fördjupa tvärvetenskapliga och transregionala konversationer på temat. Följ vårt program med aktiviteter via nätverkets hemsida (länk ovan).

Jag är också medlem i nätverket Transforming Identities. Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics (finansierat av NOS-HS 2018-2019). Under en serie av tre workshops syftar nätverket till att undersöka den efterfrågan på nya förståelser av jämlikhet och rättigheter, solidaritet och demokrati som uppstår när högerextremism, etno-nationalism och fascism växer sig starkare, och människor upplever ökad otrygghet lokalt, såväl som globalt. Se call for papers på nätverkets hemsida (länk ovan).

I en europeisk kontext har jag engagerat mig i att stärka institutionaliseringen av genusforskning och varit aktiv som styrelseledamot olika projekt och förbund, däribland the Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies, Sveriges Genusforskarförbund (SGF) och Atgender - European Association for Gender Research, Education and Documentation. Jag har också varit engagerad i flera europeiska genusvetenskapliga nätverk, däribland GenderAct: Academic Cultures and Transformation in European Gender Studies (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond) och ATHENA: Advanced Thematic Network in European Gender Studies (finansierat av the European Commission) samt The Futures of Feminisms in the Nordic Region (finansierat av NOS-HS och NIKK 2016-2018).

Nyutkomna monografier och redaktörskap

Tillsammans med två kollegor håller jag nu på att färdigställer en monografi om möten över gränser inom feministisk och LHBTI aktivism. Boken redovisar resultat från en multi-situerad etnografisk studie av transnationella utbyten på lokal nivå och över nationella gränser i Ryssland, Turkiet och de Skandinaviska länderna. 2018 publicerade jag boken Equality Struggles. Women’s Movements, Neoliberal Markets and State Political Agendas in Scandinavia (Routledge). Den undersöker några av de största och mest etablerade kvinnoorganisationerna i Skandinavien. Analyserna i boken fördjupar befintliga feministiska förståelser av de diskurser och normer om jämställdhet, om rättigheter, och om manligt och kvinnligt som präglar de skandinaviska välfärdsstaterna idag, dess historiska förankring och samtida tillämpning.

Tillsammans med Marta Cuesta publicerade jag boken Hoppets politik. Feministisk aktivism i Sverige idag (Makadam förlag, 2016). Boken presenterar slutsatser från projektet Feminist critique, feminist resistance, feminist hopes (VR 2012-2015) som undersökte samtida feministisk gräsrotsaktivism i Sverige idag.

Jag har varit redaktör för en rad temanummer av vetenskapliga tidskrifter, däribland Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography (2018, med Erika Alm) och Women's Studies: International Forum (vol. 54, 2016, med Sabine Grenz). Jag har även varit chefredaktör för the Graduate Journal of Social Science (2007-2009), samt redaktionsmedlem och bokrecensionsredaktör för NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research (2010-2012). Sedan 2013 är jag medlem av SAGE Open Editorial Board.