Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mattias Bäckström

Benämning saknas

Institutionen för
kulturvetenskaper
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteoborg

Om Mattias Bäckström

Docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet sedan 2018, fil.dr sedan 2012.

Jag innehar en tjänst som førsteamanuensis (motsvarande universitetslektor) i kulturminnesförvaltning vid Institutionen för historiska och klassiska studier vid NTNU Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Vid Göteborgs universitet undervisar jag sedan 2005.

I min forskning och undervisning i Trondheim och Göteborg fokuserar jag på kulturarvets samt museets, samlingens och utställningens historia, teori och praxis, men också på vetenskapshistoria, mediehistoria och arkitektur- och bebyggelsehistoria. Mina vetenskapliga publiceringar inkluderar två monografier samt ett tjugotal antologi- och tidskriftsartiklar.

Se min hemsida vid NTNU för mer information om pågående forskning och undervisning samt aktuella publikationer.

Perioden 2015–2018 var jag postdoktor i kunskapshistoria vid Centrum for museistudier vid Universitetet i Oslo. Där gav jag bland annat ut min senaste monografi Att bygga innehåll med utställningar. Utställningsproduktion som forskningsprocess (Nordic Academic Press, tryckt bok 2016, e-bok 2017; MTM Myndigheten för tillgängliga medier, ljudbok 2018). I boken diskuterar jag ingående en ny sorts forskningsverksamhet som äger rum i och genom utställningsproduktioner: utställningsspecifik forskning.

Se bokens hemsida hos Nordic Academic Press.

År 2012 disputerade jag i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet med doktorsavhandlingen Hjärtats härdar. Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808–1907 (Gidlunds förlag, 2012). I avhandlingen visar jag bland annat hur kulturhistoriska museer fogade samman nyare och äldre idéer och föreställningar om konst, historia och vetenskap med historiska fynd och rekonstruktioner när de skapade sina utställningar och andra museala iscensättningar.

Se bokens hemsida hos Gidlunds förlag.

Jag har också studerat konstvetenskap vid Uppsala universitet. I min kandidat- och magisteruppsats i arkitektur- och bebyggelsehistoria fokuserar jag på musei- och utställningshistoria samt på det tidiga 1900-talets offentliga institutionsbyggande.

Sedan mitten av 1990-talet har jag yrkeserfarenhet från musei- och kulturmiljövårdssektorn, framför allt vid Länsmuseet Västernorrland. Jag har arbetat som antikvarie samt producent och projektledare för utställningar, festivaler och föreläsningsserier, men också som forskare och utredare i kulturarvs- och utställningsprojekt.

För närvarande ingår jag i en expertgrupp för ny basutställning vid Röhsska museet. Jag har även genomfört projekt i samarbete med bland andra Nationalmuseum, Riksutställningar, Länsstyrelserna i Sverige, Göteborgs stadsmuseum, Sundsvalls museum, Medicinhistoriska museet i Göteborg och Landsarkivet i Göteborg och Härnösand. Vidare har jag samarbetat mycket med konstnärer, musiker och forskare samt med lokala och regionala föreningar och organisationer.

Forskningsintressen

  • Minne, historia och kulturarv
  • Mening och materialitet
  • Historiografi, historiebruk och kulturarvsbruk
  • Estetikhistoria och vetenskapshistoria
  • Museets, samlingens och utställningens samt kulturarvets historia, teori och praktik
  • Museologins, museistudiernas och kulturarvsstudiernas historia, teori och praktik
  • Utställningsproduktion som forskningsprocess