Länkstig

Mats Mobärg

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Mats Mobärg

  • Telefon-/besökstid: Onsdagar kl 9:15-10:00

Undervisning

Jag har varit anställd vid engelska institutionen sedan 1976. Jag tillhör engelskämnets språkvetenskapliga gren. Min undervisning inkluderar fonetik, språkhistoria, sociolingvistik, språklig variation, språkfärdighet, grammatik, översättning, liksom handledning av språkvetenskapliga uppsatser och avhandlingar. Under hela min tid vid universitetet, har jag ägnat mig åt såväl det normala kursutbudet som s.k. ”fackspråkskurser”, det vill säga kurser som vänder sig till studerande med speciell inriktning, t.ex. studerande på handelshögskolans ekonomutbildning. Under senare år har fakultetens överättarutbildning, som även den innehåller specialiserade inslag, svarat för en stor del av min undervisning. Jag är också flitigt anlitad inom universitetets internutbildning av lärare, forskare och administrativ personal.

Vid sidan av lärargärningen är jag sedan början av 1990-talet verksam som redaktör för engelska språket på tidskriften Moderna språk.

Forskning

Min forskninginriktning är i vid mening sociolingvistisk, det vill säga att jag intresserar mig särskilt för språket i förhållande till språkanvändaren. Min doktorsavhandling rörde folks attityder till olika typer av engelskt standarduttal, en ämnesinriktning som jag fört vidare till ett stort antal C- och D-uppsatsskribenter genom åren. En utvikning på detta ämne är det projekt jag drev under ett antal år i samarbete med C- och D-studenter, där vi studerade förhållandet mellan brittisk och amerikansk engelska inom det svenska skolväsendet. Av särskilt intresse var att jämföra skolans påverkan med den engelska påverkan som finns i den allmänna ungdomsmiljön.

Ett slags övergripande beteckning på mina intressen kunde vara språket som ett mänskligt uttryck, alltså själva kärnan i sociolingvistiken. Därifrån är steget inte lång till språket som kulturellt uttryck. Detta är någonting som intresserat mig särskilt mycket under senare år och som även återspeglas i mitt skrivande. Så har jag t.ex. behandlat sociolingvistiska implikationer på språket i rockmusik, hur nationalitet kommer till språkligt uttryck i litterära texter och, i form av en kommenterad antologi, hur det språkliga uttrycket skapar retorisk och poetisk historia.

På den språkpedagogiska sidan har jag ägnat en hel del tid åt arbete med ordförrådet, i synnerhet vad gäller testning. Under senare år har detta intresse bl.a. kommit till användning i en undersökning av förhållandet mellan gymnasiebetyg och ordförråd, liksom andra aspekter på språkfärdighet, hos studerande på ekonomprogrammet.

För närvarande håller jag på med en undersökning av förhållandet mellan språkfärdighet och språkliga och kollegiala attityder vid ett stort brittisk-svenskt kunskapsföretag med engelska som koncernspråk. Jag vill bl.a. undersöka i vad mån uppfattade kulturproblem inom kommunikationen snarare bör betraktas som språkfärdighetsproblem.