Länkstig

Dan Martin Eriksson

Forskare

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Dan Martin Eriksson

I min forskning intresserar jag mig för varför arter oftast har gränser för sina utbredningsområden, trots möjligheten för organismer att via evolution och/eller fenotypisk plasticitet utveckla anpassningar till nya eller förändrade livsmiljöer. Vad är det som begränsar populationers anpassningsförmåga vid utbredningsgränserna? För att reda ut detta arbetar jag med att ta fram teoretiska modeller för evolutionen av arters utbredningsområden.

Jag är särskilt intresserad av tillämpningar av denna teori på bevarande av biologisk mångfald, exempelvis för att förbättra vår förståelse av hur globala klimatförändringar påverkar arters utbredningsområden och genetiska diversitet.

Även om mina modeller är generella är de ofta relaterade till empiriska data från populationer i Östersjön, som är ett geologiskt ungt habitat med populationer som nyligen genomgått en expansion av sitt utbredningsområde.