Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marléne Johansson

Professor

Enheten för pedagogik: Bild och
slöjd
Telefon
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Marléne Johansson

Marléne Johansson, fil.dr., Professor i Slöjd

(se även intervju med Marléne på Youtube, https://youtu.be/eZPViKsXnb4 )

(Publikationer, se nedan)

Professor i Slöjd, Göteborgs universitet, GU, Sverige, (100%). Universitetsadjunkt och Universitetslektor: 1982, 1983, 1984, 1990, 1991–2008, sept; Docent i Slöjd: 2008 sept.–2013 febr; Professor i Slöjd: 2013 febr.–tills vidare.

Professor i Formgivning, kunst- og håndverksdidaktikk, Universitetet i Sørøst-Norge, USN / Høgskolen i Telemark, HiT, Norge, 6,5 år, 2011 aug.–2017 dec., 40% parallellt med GU.

Professor i Slöjdpedagogik, Åbo Akademi, ÅA, Finland, 9,5 år, 2007 jan.–2016 april, 60%–20% parallellt med GU. Gästforskare, ÅA: 2006 okt; Forskningsledare i Slöjdpedagogik, ÅA: 2007 jan.–2008 juni; Docent i Slöjdpedagogik med inriktning interaktion och lärande, ÅA: 2008 juni–2012 aug; Professor i Slöjdpedagogik, ÅA: 2012 aug.–2016 april.

Forskningsintresse:

Lärande, interaktion och multimodalitet – från idé, material och med hjälp av olika redskap och resurser – vid tillverkning av fysiska artefakter i slöjdrelaterade verksamheter såväl i skola som i miljöer utanför skolan.

Anställning:

Göteborgs universitet, GU, Sverige, Högskolan för konst och design, HDK-Valand, Enheten för pedagogik: Bild och Slöjd. Anställd 1982, 1983, 1984, 1990, 1990/91, 1991– anställd 100% tillsvidare, som Professor i Slöjd. (parallellt med GU-arbetet deltid tj.led. för arbete i Finland 2007–2016 resp. Norge 2011–2017).

Tidigare anställningar:

2011 aug. – 2017 dec. Universitetet i Sørøst-Norge, USN, Institutt for Estetiske fag, Norge (40% parallellt med GU).

2007 jan. – 2016 april. Åbo Akademi, ÅA, Pedagogiska fakulteten, Finland (20-60% parallellt med GU).

1982, 1983, 1984, 1990/91, 1991– anställd 100% tillsvidare på GU, tidigare som Universitetsadjunkt/Universitetslektor/Docent, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Från och med den 1 juli 2011 flyttades anställningen över till HDK.

1975–1990. Textillärare i grundskolan.

Utbildningsbakgrund:

2003 jan. Filosofie doktorsexamen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Avhandlingstitel: Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap (Johansson, 2002). (Handledare: prof. Roger Säljö)

1995–1993. Filosofie magisterexamen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. (Handledare: Roger Säljö)

1982–1976. Filosofie kandidatexamen i Pedagogik (4 terminer pedagogik och 2 terminer psykologi), Göteborgs universitet.

1975–1972. Textillärarexamen, (1+3 år), Göteborgs universitet.

Handledda doktorsavhandlingar (12+3=15). [Disputerade (12 st). Pågående (3 st)]:

– Huvudhandledare, pågående, Lotta Hermansson (Sverige), HDK-Valand, GU.

Huvudhandledare, pågående, Linda-Marie Häger (Sverige), HDK-Valand, GU.

Huvudhandledare, pågående, Emma Gyllerfelt (Sverige), HDK-Valand, GU.

Huvudhandledare, disputerad 2021 febr. Joakim Andersson (Sverige), HDK-Valand, GU. Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning.

Huvudhandledare, disputerad 2016 april. Bjørg Tronshart (Norge), ÅA. Utstillingens retorikk. Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk.

Huvudhandledare, disputerad 2015 april. Kari Carlsen (Norge), ÅA. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur.

Bihandledare, disputerad 2015 mars. Janne Elo (Finland), ÅA. Företagsamhet i skola och utbildning. Lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap.

Huvudhandledare, disputerad 2015 april. Åsta Rimstad (Norge), UiT. Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar.

Huvudhandledare, disputerad 2014 jan. Juha Hartvik (Finland), ÅA. Det planlagda och det som visar sig. Klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd.

Huvudhandledare, disputerad 2013 mars. Torunn Dagsland (Norge), ÅA. Eleven som aktør i dialog med kunst.Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole.

Huvudhandledare, disputerad 2012 dec. Marie Koch (Danmark), ÅA. ”Jeg strikker, altså er jeg!” Læring og identitet i uformelle læringsrum.

Huvudhandledare, disputerad 2012 maj. Mari Rorgemoen (Norge), ÅA. Mellom tradition og spel. Didaktikk for tekstil folkekunst.

Huvudhandledare, disputerad 2012 mars. Sie von Gegerfelt Kronberg (Sverige), ÅA. Vilja, självtillit och ansvar. Kunskapens konstruktion i skapande processer.

Bihandledare, disputerad 2010 april. Peter Hasselskog (Sverige), GU. Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen.

Bihandledare, disputerad 2009 sept. Barbro Sjöberg (Finland), ÅA. Med formgivning i fokus – en studie om holistisk slöjd i lärarutbildningen.

Opponent (7 st), Betygsnämnd (4 st), Diskutand/Slutgranskare (6 st), för doktors- och lic.-avhandlingar:

– Opponent, 2020 maj. vid Lisa Monica Fälling Andersens doktorsdisputation: Fra sløjd og håndarbejde til håndværk og design. En kulturanalytisk, didaktisk og materiel undersøgelse af etablerings- og forandringsprocesser i fag og fagdidaktik. DPU, Danmarks institut for pædagogik og uddannelse, Aarhus Universitet, Danmark.

– Opponent, 2019 nov. vid PauliinaMaapalos doktorsdisputation: Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser. Didaktiske og relasjonelle mulighetsrom for arbeid i materialet tre i kunst- og håndverksfaget. NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge.

– Slutgranskare, 2019 juni. av Lisa Monica Fälling Andersens manus inför doktorsexamen: Fra sløjd og håndarbejde til håndværk og design. En materiel kultur-, fagdidaktisk og genealogisk undersøgelse af etablering, kontinuitet og forandring i fag og fagdidaktisk praksis ud fra en strukturelt kulturanalytisk ramme. DPU, Danmarks institut for pædagogikog uddannelse, Aarhus Universitet, Danmark.

– Slutgranskare, 2018 okt. av Astrid Heimers manus inför doktorsexamen: Å gripe form for å begripe form. USN, Universitetet i Sørøst-Norge, Norge.

– Opponent, 2017 febr. vid Åsa Jeanssons doktorsdisputation: Vad, hur och varför i slöjdämnet. Textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen. Umeå universitet.

– Opponent, 2016 okt. vid Jenny Frohagens lic-disputation: Såga rakt och tillverka uttryck. En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet. Stockholms universitet.

– Betygsnämnd, 2016 sept. vid Camilla Gåfvels doktorsdisputation: Skolad blick på blommor. Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning. Stockholms universitet.

– Opponent, 2015 mars. vid Stina Westerlunds doktorsdisputation: Lust och olust – Elevers erfarenheter i textilslöjd. Umeå universitet.

– Diskutand, slutseminarium, 2015 sept. vid Anniken Randers-Persons slutseminarium inör doktorsexamen: Læringsrom i Kunst og Håndverk mellom muligheter, mestring og meningsskaping – En fagdidaktisk klassromsstudie av designorienterte oppgaveperioder. Universitetet i Oslo, Norge.

– Diskutand, slutseminarium, 2014 jan. vid Tina Kullenbergs slutseminarium inför doktorsexamen: Signing and Singing – Children in teaching dialogues. CUL:s forskarskola, Göteborgs universitet.

– Betygsnämnd, 2012 nov. vid Pia Sjöbloms doktorsdisputation: Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv. Åbo Akademi, Finland.

– Betygsnämnd, 2011 okt. vid Esko Mäkeläs doktorsdisputation: Slöjd som berättelse om skolungdom och estetiska perspektiv. Umeå universitet.

– Slutgranskare, 2010 aug. av Salla Venäläinens manus inför doktorsexamen: Interaction in the multicultural classroom: Towards culturally sensitive home economics education. Helsingfors universitet, Finland.

– Betygsnämnd, 2010 maj. vid Hillevi Prells doktorsdisputation: Promoting dietary change. Intervening in school and recognizing health messeages in commercials. Göteborgs universitet.

– Slutgranskare, 2007 aug. av Eva Ahlskog-Björkmans manus inför doktorsexamen: Textilt skapande som etisk-estetisk transformation. En studie av medierat lärande i vårdutbildningen. Åbo Akademi, Finland.

– Opponent, 2006 dec. vid Marte Gulliksens doktorsdisputation: Constructing a formbild – An inquiry into the dynamical and hierarchical aspects of the hermeneutical filters controlling the formbild construction in design education situations. Arkitektur- och designhögskolan i Oslo, Norge.

– Opponent, 2005 april. vid Bent Illums doktorsdisputation: Det manuelle håndvaerksmaessige og learning – processens dialog. Danmarks Pedagogiska universitet, DPU, Köpenhamn, Danmark.

Vetenskapliga förtroende- och expertuppdrag Sverige:

2019. Medsökande, beviljat, Vetenskapsrådet, VR, Nationell forskarskola i Bildpedagogik och Slöjdpedagogik, FoBoS, HDK, GU.

2017–2020. Oredlighetsrådet, GU.

2016–2019. CUL:s forskarskolas vetenskapliga råd, GU.

2013– Examinator och Huvudhandledare, för doktorander inför doktors- och lic.-examen, Konstnärliga fakulteten, GU.

2012– Forskningsrådet, HDK, HDK-Valand, GU.

2012–2014. Ämnesföreträdare för institutionskollegiet Materiell och visuell kultur, VMK, vid HDK, GU.

2016. Vetenskapligt råd i VR-projektet ”Undervisning och lärande av praktisk kunskap” Uppsala universitet.

2010–2011. Expertuppdrag för universitets och högskolors ansökningar om examensrätter för lärarutbildningar, Högskoleverket.

2007–2011. Lärarförslagsberedningen, Utbildningsvetenskaplig fakultet, GU, inför tillsättning av professors-, docent- och lektorsanställningar.

2006–2011. Ämnesansvarig för slöjdämnet i Skolverkets uppdragsutbildning med IT-baserade fördjupningskurser på avancerad/magisternivå ”Kunskapssyn och bedömning, ämnesdidaktisk fördjupning i slöjd”.

2005–2010. Projektansvarig för delprojekt 3, i VR-projektet ”Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker” (MJ medsökande för forskningsprojektet).

2003–2007. Projektledare för slöjdämnet i Skolverkets nationella utvärdering av den svenska grundskolan, NU-03.

1992–1996. Projektmedverkan för slöjdämnet i Skolverkets nationella utvärdering av den svenska grundskolan, NU-92.

1982, 1984, 1991–2011. Examinator, handledare och kursansvarig för lärarprogrammets specialarbeten, examens- och magisteruppsatser, GU.

1982, 1984– 2011. Kursansvarig i ämnes- och vetenskapliga metodkurser inom lärarprogrammen för slöjd, GU.

Finland:

2008–2015. Vetenskaplig ledare för Slöjdpedagogiskt resurscentra/forskarskola med nordiska doktorander, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, ÅA, Vasa.

2008–2015. Kursansvarig för forskarutbildningskurs i Slöjdpedagogik, Pedagogiska fakulteten, ÅA.

2010–2015. Styrgruppen för doktorandprogrammet vid Pedagogiska fakulteten, ÅA.

2010–2015. Ledamot i RFU, Rådet för forskning och utveckling, Pedagogiska fakulteten, ÅA.

2010–2015. Ämnesansvarig och examinator, Slöjdpedagogik, grund-, avancerad och forskarnivå, ÅA.

2010–2014. Ordförande i ledningsgruppen för slöjdlärarutbildningarna, Pedagogiska fakulteten, ÅA.

Norge:

2014–2017. EMAL, Embodied, Making and Learning, forskargrupp. Høgskolen i Telemark/Universitetet i Sørøst-Norge, USN.

2011–2017. Handlednings- och forskningsuppdrag, USN.

2011–2017. Mastersprogram i formgivning, kunst og håndverk: pedagogik/didaktik, masteruppsatser, USN.

Danmark:

2014. Bedömare för utbildningsprogram, Danmarks akkriditeringsinstitution, Danmarks utdannings- och forskningsministerium.

2010–2011. Expertmedverkan i forskningsprojektet ”Håndværk og design”, Didaktik – Materiel kultur, Institut for uddannelse og pædagogik, Danmarks pedagogiska universitet, DPU, Aarhus universitet.

2005–2017. Censor vid Didaktik – Materiel kultur, DPU.

Övriga uppdrag i Sverige och Norden:

2005– Sakkunnig vid olika lärosäten i Sverige och i Norden inför universitetsanställningar.

2008– Refereegranskare och redaktionsrådsmedlem för vetenskapliga journaler.

1995– Ordförande för redaktionsrådet och tematisk redaktör för den nordiska vetenskapliga journalen Techne serien.

1990–2012. Presidieledamot för Sverige i den nordiska organisationen NordFo, Nordiskt forum för Forskning inom utbildning i slöjd.