Länkstig

Marie Carlson

Professor emerita

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Marie Carlson

Bakgrund

MARIE CARLSON är docent i sociologi sedan 2009 och sedan den 23 januari 2017 professor i sociologi . Hon disputerade vid Göteborgs universitet 2002 på avhandlingen Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom sfi-utbildningen. Har sedan disputationen ingått i ett antal tvär/mångvetenskapliga forskningsprojekt och samarbeten. Post-doc-tjänst halvtid 2004–2006 vid Institutet för svenska som andraspråk, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. Mellan 2006–2010 anställd som forskare/forskningssamordnare vid Centrum för kulturstudier/Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Under perioden 2007–2011 gästforskare/forskningssamordnare halvtid vid Södertörns högskola för utveckling av högskolans utbildningsvetenskapliga forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Sedan februari 2011 anställd som lektor vid sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, numera Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Forskningsintresse

Marie Carlsons forskning omfattar främst utbildnings- och kultursociologi med två tematiska intresseområden, dels språk och utbildningsfrågor, dels en problematik kring migration, etnicitet och identitetsfrågor. Båda områdena innefattar också genus- och maktaspekter liksom ett transnationellt perspektiv. Även professions- och organisationsforskning ingår beroende på forskningsfrågor

Pågående forskning

1. Transnationell utbildningsmobilitet i Asien - en tvärvetenskaplig studie av ungas strategier och utbildningsvillkor. Finansierat av Vetenskapsrådet, 2011–2013/15. Ett livshistorieprojekt med sex delstudier i flertal länder i Asien. Marie Carlson var medsökande, projektledare: professor Leif Stenberg, föreståndare för Centrum för Mellanöstern studier, Lunds universitet. http://www.cme.lu.se/index.php?id=10208

2. Framtidens medborgare i pedagogiska texter och utbildningspolicy. Exempel från Norge, Sverige, Libanon och Turkiet. Finansierat av Vetenskapsrådet, 2011–2013/14. Skola/utbildning är en viktig fostransarena där framtidens medborgare både träder fram och konstrueras. Projektets övergripande syfte är att genom ett transnationellt perspektiv undersöka hur globaliseringsprocesser tar sig uttryck i de fyra projektländerna inom den obligatoriska utbildningens senare år. Fyra forskare från olika discipliner ingår. Marie Carlson var medsökande, projektledare: professor Annika Rabo, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. http://www.socant.su.se/forskning/vara-forskare/annika-rabo

Avslutade projekt

1. Transnationella NGOs inom utbildningsprojekt i Asien och Europa (Riksbankens Jubileumsfond - Forskningsinititering)

2. Genus och etnicitet i text och praktik – interaktion och tolkning av pedagogiska texter. Finansierat av Vetenskapsrådet, 2006–2008/2009. Marie Carlson var projektledare/huvudsökande. Projektet var tvärvetenskapligt (sociologi, socialantropologi, pedagogik, religions- och litteraturvetenskap) med tre delstudier i tre olika utbildningsmiljöer – textanalys kombinerades med etnografi – sex forskare ingick.

3. Lärarutbildning i ’mångfalds-Sverige’ – en jämförande studie av kön, klass och etnicitet. Finansierat av Vetenskapsrådet, 2005–2007/2008. Carlson var medsökande, projektledare: professor Annika Rabo, Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet.

4. Från omhändertagande till mottagande? Ett samordnat flyktingmottagande. Finansierat av Svenska Kommunförbundet, Forskarprogrammet ”Kommunen, integrationen och invandrarna” samt av Göteborg och Malmö stad. Pågick 2004–2006/2007. Projektledare/huvudsökande var Marie Carlson. Projektet studerade samverkan mellan olika myndigheter i introduktionen av flyktingar och nyanlända invandrare i två kommuner. Projektet som var delvis etnografiskt genomfördes i samarbete med en socialantropolog vid Göteborgs universitet, Bengt Jacobsson.

5. Konkurrerande idéer i ’den samlade förnyelsen av sfi’ – En studie av diskursiva praktiker i en sfi-utbildning under omorganisation. Finansierat av Vetenskapsrådet, 2002–2004. Marie Carlson var medsökande, projektledare: professor Dennis Beach, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Undervisning och handledning

Från 2012 kursansvarig för obligatorisk forskarutbildningskurs: ”Forskningstraditioner, vetenskapsteori och forskningsetik” inom universitetsgemensam forskarskola, CUL-forskarskolan, vid Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning, Göteborgs universitet. Länk: http://www.cul.gu.se/

Handleder på grundutbildning/avancerad nivå liksom inom lärarutbildningen, P-programmet och i sociologiämnet. I huvudsak inom uppsats-/examensarbeten kring framför allt utbildning, språk- och etnicitetsfrågor.

Har handlett fem doktorander oftas med en tvärvetenskaplig inriktning. De två senaste doktoranderna inom en nationell forskarskola ”Flerspråkighet, Literacy, Utbildning” (FLU) placerad vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. Länk: http://www.biling.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=12898

Samverkan

Ledamot i styrelsen för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Länk: http://srii.org/

Ingår i Nordic Centre of Excellence Justice through Education in the Nordic Countries, JustEd (Justice through Education), länk: www.helsinki.fi/justed

Ingick i ledningsgruppen för forskarskolan ”Flerspråkighet, Literacy, Utbildning” (FLU). Ett samarbete mellan Göteborgs, Stockholms och Uppsala universitet, Södertörns högskola och University of the Western Cape, Sydafrika. Länk: http://www.biling.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=12898

Samarbete med Utbildningssociologiska kollegiet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Ordförande professor Elisabet Öhrn. Länk: http://www.ips.gu.se/forskning/kollegier/utbildningssociologiska/

Medlem i nationellt nätverk kring Transnationalism och diaspora/migration; koordinator professor Erik Olsson vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. Länk: http://www.socant.su.se/forskning/forskningsområden/migration

Återkommande forskarkontakter/utbyte med turkiska forskare inom ett flertal discipliner vid ett flertal turkiska universitet; bl a Bogazici universitet, Sabanci universitet, Kadir Has universitet och Istanbul universitet.

Expertuppdrag för Skolverket och Integrationsverket, men också samarbete med skolor, myndigheter i t ex kompetensutveckling och föreläsningsverksamhet.

Publikationer i urval

Monografier Carlson, Marie (2002) Svenska för invandrare - brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom sfi-undervisningen. Göteborg: Göteborgs universitet, sociologiska institutionen. Doktorsavhandling.

Referee-bedömda artiklar Carlson, Marie (2009) ”Flerspråkighet i lärarutbildningen – Ett perspektiv som saknas.” Utbildning & Demokrati, 2009, Vol 18, NR 2, 39-66. TEMA ”Flerspråkighet”. Flerspråkighet inom lärarutbildningenTema: Flerspråkighet Carlson, Marie (2006) ”Immigrant Women within Swedish Language Instruction: Contradictions and Transgressions.” I Multiple Marginalities: An Intercultural Dialogue on Gender in Education. Eds. Justyna Sempruch, Katharina Willems & Laura Shook. Königstein: Helmer Verlag.

Carlson, Marie (2004) ”Restructuring of Swedish Adult Education: the involvement of economists and politicians in education policy.” I Identity, Agency and Social Institutions. Eds. G. Troman, B. Jeffrey & G. Walford. Studies in Educational Ethnography, vol. 10. Oxford JAI Press.

Carlson, Marie (2001) ”Swedish Language Courses for Immigrants: Integration or Discrimination?” I Ethnography and Education Policy. Ed. Geoffrey Walford. Oxford: Elsevier Science.

Carlson, Marie & Bengt Jacobsson (2007) ”Tvärsektoriell samverkan i policy och praktik. Introduktion av flyktingar och nyanlända invandrare i två svenska storstadskommuner”. I Migration och tillhörighet – Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien. Red. Gunnar Alsmark, Tina Kallehave & Bolette Moldenhawer. Göteborgs & Stockholm: Makadam förlag.

Beach, Dennis & Marie Carlson (2004) ”Adult Education Goes to Market: an ethnographic case study of the restructuring and reculturing of adult education.” European Educational Research Journal, Volume 3, Number 3, 2004.

Andra vetenskapliga artiklar/skrifter

Carlson, Marie (2006a) Högutbildade utlandsfödda i grundläggande vuxenutbildning – Praktik och policy i två kommuner. Expertbilaga till Rapport Integration 2005, Norrköping. http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/ri2005/bilagor/2006-504.pdf

Carlson, Marie (2006b) ”Bilden av Sverige och ’det svenska’ i SFI-läromedel”. I konferensvolym Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Red. Inger Lindberg & Karin Sandwall. Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk, Lärarhögskolan i Stockholm & Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet.

Carlson, Marie (2005) ”Vuxenutbildningen går till marknaden – Omstrukturering och om-kulturalisering av utbildning.” I Vuxenutbildning i omvandling. Red R. Foss Fridlizius Arbetsrapport 2005:3, Göteborgs Universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik.

Carlson, Marie (2004) ”Att komma till tals eller inte - Om ’kunskapsdiskussion’ i SFI-undervisningen.” I Kunskap för integration - om makt i skola och utbildning mångfaldens Sverige. Red. Karin Borevi. & Per Strömblad. SOU 2004:33. Stockholm: Frtizes.

Antologier och bokkapitel

Carlson, Marie (2013) ”Sfi och sfi-läromedel i tid och rum – Föreställningar, politik och tidsanda.” I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Carlson, Marie (2011) ”Ders Kitaplardinda ve Praktikte Imgeler ve Degerle: Isvec’te Göçmenler Için Dil Kurslari.” I Çokkültürlü Toplumlarda Egitim – Türkiye ve Isveç’ten Örnekler. Derleyenler Marie Carlson, Annika Rabo & Fatma Gök. Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayinlari.

Carlson, Marie (2008) ”Kampen om kurser och perspektiv – en mångfald tolkningar och en heterogen praktik” I Uppdrag Mångfald – Lärarutbildning i omvandling. Red. Marie Carlson & Annika Rabo Umeå: Boréa Bokförlag.

Uppdrag mångfald, omslag och innehållsförteckning

Carlson, Marie (2007a) ”Images and values in textbook and practice – Language courses for immgrants in Sweden.” I Education in ’Multicultural’ Societies. Turkish and Swedish Perspectives. Eds. Marie, Carlson, Annika Rabo & Fatma Gök. Transactions Vol 18, Swedish Research Institute in Istanbul (Stockholm 2007). Images and Values in Textbook and Practice: Language Courses for Immigrants in Sweden

Carlson, Marie & Annika Rabo (2007) ”Introduction”. I Education in ’Multicultural’ Societies. Turkish and Swedish Perspectives. Eds. Marie Carlson, Annika Rabo & Fatma Gök. Transactions Vol 18, Swedish Research Institute in Istanbul (Stockholm 2007). Introduction

För mer information, klicka på pdf-filen nedan

Information on Education Turkish and Swedish Perspectives

Carlson, Marie (2007b) ”Introduktion” i Språk och gräns/er - Om språk och identitetsskapande i några skönlitterära verk. Red. Marie Carlson. Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 11. Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet. Rapporten Språk och gräns/er - Om språk och identitetsskapande i några skönlitterära verk.

Carlson, Marie (2001) ”‘Man måste knacka på dörren, annars är det ingen som öppnar.’ Unga migranter i det svenska utbildningssystemet.” I Varken ung eller vuxen - ‘Samhället idag är ju helt rubbat.’ Red. Mats Trondman & Nihad Bunar. Stockholm: Atlas förlag.

Carlson, Marie & von Brömssen, Kerstin (2011) ”Introduktion” i Kritisk läsning av pedagogiska texter – Genus, etnicitet och andra kategoriseringar. Red. Marie Carlson & Kerstin von Brömssen. Lund: Studentlitteratur.

Carlson, Marie & Rabo, Annika (2011) ”Giris”. I Çokkültürlü Toplumlarda Egitim – Türkiye ve Isveç’ten Örnekler. Derleyenler Marie Carlson, Annika Rabo & Fatma Gök. Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayinlari.

Carlson, Marie och Rabo, Annika (2008) ”Introduktion” i Uppdrag mångfald – Lärarutbildning i omvandling. Red. Marie Carlson & Annika Rabo. Umeå: Boréa Bokförlag.