Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maria Nyström

Doktorand/projektassistent

Institutionen för
kulturvård
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 130
40530 Göteborg

Om Maria Nyström

Maria Nyström är sedan 2016 doktorand vid institutionen för Kulturvård. Hennes avhandling är del av det större tvärvetenskapliga forskningsprojektet: “Hur blev Svenska Kyrkan ett nationellt kulturarv?”.

Avhandlingen tar avstamp i de samtida konsekvenserna för det kyrkliga kulturarvet som demografiska förändringar, ökande sekularisering och förändrad kyrklighet ger upphov till. Dessa trender kan observeras i Sverige såväl som i andra västerländska länder. Utgångspunkten för avhandlingen är två samtida, svenska fallstudier av utvecklingsprojekt kopplade till äldre kyrkor. Fallstudierna belyser frågor kopplade till kyrkans användning, förvaltning och utveckling i ett brett perspektiv. Utifrån fallen utforskar avhandlingen hur det profesionella kulturarvsfältet, såväl som uppfattningar om det kyrkliga kulturarvet, förändras och omförhandlas.

Det kyrkliga kulturarvet är i ett internationellt perspektiv väl skyddat i teori såväl som praktik, genom lagstiftning och den kyrkoantikvariska ersättningen som direkt syftar till åtgärder kopplat till det kyrkliga kulturarvet. Dock har medlemsantalet i Svenska Kyrkan och besökssiffrorna till kyrkobyggnaderna stadigt sjunkit sedan kyrka och stat skildes åt. Den här utvecklingen kan få negativa konsekvenser på det kyrkliga kulturarvet i längden, både när det gäller tillgänglighet till, och underhåll av kyrkobyggnader. Kulturarvssektorn och Svenska Kyrkan har båda utvecklat strategier för att möta den här utvecklingen, även om deras motiv skiljer sig åt. De här strategierna, och utsagorna kopplade till dem, belyser hur diskurser om professionella roller och kyrkligt kulturarv konstrueras och uttrycks i praktiken. Tidigare forskning visar att det finns svårigheter med balansera religiöst bruk, skydd och utveckling av det kyrkliga kulturarvet. Avhandlingens resultat visar att professionella diskurser kan hindra, såväl som främja, nya tillvägagångssätt för att utveckla, använda och skydda det kyrkliga kulturarvet. Även då avhandlingen fokuserar på det kyrkliga kulturarvet så gör den starka relationen till det traditionella kulturarvsfältet i Sverige att resultaten också har relevans i ett bredare perspektiv.

Maria Nyström har sedan tidigare en masterexamen i kulturvård vid Göteborgs Universitet, och en kandidatexamen i konstvetenskap vid Uppsala Universitet. Utöver detta var hon innehavare av det större forskningsstipendiet i kulturvård vid Svenska institutet i Rom under 2014/2015, där hon även färdigställde sin masteruppsats med titeln ”The Creative Industry: Regenerating Industrial Heritage in Rome”. Masteruppsatsen behandlade möjligheten för industriellt kulturarv att skapa utrymme i stadsutvecklingen för marginaliserade grupper och gräsrotsrörelser.

Hennes forskningsintressen kretsar främst kring förändrings- och utvecklingsprocesser av det byggda kulturarvet, kulturarvets roll i stads- och regional utveckling samt professionella roller inom kulturarvsfältet. Hon undervisar även i bebyggelsehistoria vid institutionen för Kulturvård på Göteborgs Universitet.