Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Margareta Hallberg

Om Margareta Hallberg

Jag har min akademiska utbildning vid Göteborgs universitet: fil kandidatexamen 1983 med ämneskombinationen filosofi, sociologi och vetenskapsteori, doktorsexamen i vetenskapsteori 1991. Efter disputation var jag först anställd som forskare vid dåvarande Centrum för forskningsetik i Göteborg men fick snart ett postdok-stipendium till Science Studies Program i San Diego, Kalifornien. Efter hemkomsten hade jag en forskarassistenttjänst i Göteborg inom humanistiska fakultetens forskningsprogram Forskningens villkor. Jag blev docent 1998 och från 2000 var jag tillbaka på vetenskapsteori först som universitetslektor och därefter professor från 2004.

Alltsedan doktorandtiden har min ambition varit att fortsätta den inriktning mot empiriska studier av vetenskap och forskning som initierades redan av ämnets förste professor Håkan Törnebohm och därefter fullföljdes av professor Aant Elzinga. Varje forskare sätter dock sin prägel på ett ämnes innehåll och i mitt fall har det inneburit att i hög grad orientera forskningen mot science studies och hämta teoretisk och metodologisk inspiration härifrån samtidigt som jag eftersträvat att intresse för och kunskap om en mer klassisk vetenskapsteori bevaras. En balansgång eller tredje väg mellan sociologi och filosofi kan sägas utmärka min syn på vetenskapsteori, vilket kommer till uttryck i såväl forskningssatsningar som utbildningssammanhang. Jag intresserade mig tidigt för kontroversstudier och för andra, liknande perspektiv som prioriterar deskriptiva och analytiska ansatser framför normativa, med avseende på både epistemologi och politik.

Forskning och forskningsinitiativ

Min avhandling, publicerad i boken Kunskap och kön (Daidalos 1992), behandlade de tidiga försöken att utveckla en feministisk kunskapsteori. Under forskarutbildningen deltog jag också i uppbyggnaden av kontroversstudier i Sverige och forskade om kontroversen om hjärn- och hjärtdöd. Postdokperioden innebar forskning om att först teoretiskt, därefter empiriskt, utveckla studier av humanvetenskap, vilket resulterade i ett forskningsprogram, SSH, samt skriften Symmetri och reflexivitet (1997) och boken Etnologisk koreografi (Nya Doxa 2002). Parallellt ledde jag ett forskningsprojekt kring problemkonstruktionen om sexuella övergrepp mot barn, publicerat i ett antal artiklar.

I början av 2000-talet tog jag ett mot medicin/kropp/hälsa orienterat forskningsinitiativ där såväl relativt nydisputerade vetenskapsteoretiker som doktorander i ämnet kom att delta. Flera projekt med denna inriktning pågår för närvarande och nya projekt är under utveckling. Vetenskapsteoretiker bedriver forskning om forskning och praktik kring elitidrott, vaccinationer, malaria, antibiotikaresistens, evidensbaserad medicin, stamceller, psykiatrisk diagnostik, sexuella övergrepp mot barn, försäkringsmedicin och smärta. Ansatserna är såväl historiska som samtidsorienterade, perspektiven är influerade från science studies och tillvägagångssätten varierar mellan beskrivning, analys och tolkning av skriftliga källor och etnografiska metoder.

Målet med denna satsning är att bygga upp en bred kompetens och kunskap om hur forskning och praktik inom det medicinska området samproduceras med förändrade villkor i samhället. För min del har initiativet resulterat i två externfinansierade forskningsprojektet tillsammans med FD i vetenskapsteori Fredrik Bragesjö, dels det nyligen avslutade ”Kontroversen om mässlingsvaccination och autism” som slutredovisats i boken I forskningens närhet (Nya Doxa 2009), dels det pågående VR-finansierade projektet ”Vetenskap och politik i samverkan”. Jag är också forskningsledare för det FAS-finansierade projektet ” Sexuella övergrepp mot barn - en metastudie av problemkonstruktion, aktörer och sociala konsekvenser”, tillsammans med FD i sociologi Eva Marie Rigné.

Min fakultetsfinansierade forskning har en helt annan inriktning och utgörs av ett biografiskt anlagt projekt om den brittiska vetenskapsfilosofen Mary Hesse. Hittills har ett antal artiklar och antologibidrag publicerats och projektet beräknar jag kommer att avslutas 2010.

Where science meets politics