Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lisbeth Larsson

Om Lisbeth Larsson

Presentation

Jag har huvudsakligen forskat och publicerat inom fyra områden: biografiforskning, litteraturteori, litteraturhistoria och populärkultur; alltid med ett genusperspektiv. Den gemensamma nämnaren för min forskning är, förutom genusperspektivet, ett grundläggande intresse för hur människor skrivs in i och använder sig av berättelser och hur de samhälleliga och individuella berättelserna om människan; kvinnan och mannen, utformas på olika nivåer. Efter att ha arbetat som ämneslärare i svenska och religionskunskap under några år återvände jag till universitetet i slutet av 70-talet för att fortsätta mina studier i litteraturvetenskap. Under min doktorandtid arbetade jag som assistent på Avdelning för Pressforskning vid Litteraturvetenskapliga Institutionen vid Lunds universitet och undervisade inom de då nyintroducerade områdena kvinno- barn- och ungdomslitteratur. Jag var också mycket engagerad i att bygga upp och utveckla kurser inom det som sedermera blev Genusvetenskapliga institutionen. Ett annat projekt som upptog mig var arbetet med Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Under denna period blev jag också litteratur- och teaterkritiker på tidningen Expressen. 1989 disputerade jag med avhandlingen En annan historia. Kvinnors läsning och svensk veckopresshistoria, som utmanade den då gängse synen på kvinnors läsning av romantiklitteratur och väckte stor uppmärksamhet. Under 1990-talet arbetade jag som halvtidslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen och försörjde mig i övrigt som kritiker. Min fortsatta forskning var inriktad på kvinnors självbiografiska skrivande. 1994 var jag visiting professor vid Women Studies och Scandinavian Department i Minnepolis vid University of Minnesota och 1999 var jag gästprofessor på halvtid vid Centrum för Kultursociologi vid Växjö universitet. 1999 befordrades jag till professor vid Lund Universitet. 2000 tillträdde jag den nyinrättade professuren med inriktning mot genusforskning vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg, där jag fortsatt varit verksam, med undantag från våren 2002, då jag var visiting professor vid UCLA Berkeley. I Göteborg har det vuxit fram en forskargrupp kring mitt seminarium ”Gender, Archive, Lives” som varit mycket framgångsrik, levererat ett antal intressanta och uppmärksammade avhandlingar, böcker, läromedel och artiklar. Just nu pågår ett arbete om litteratur på nätet.

Forskningsområden

Utgångspunkten för min forskning är en fascination av berättelsernas betydelse i människors liv och för att hålla samman samhället. Mitt avhandlingsprojekt handlade om synen på och betydelsen av kvinnors läsning av romantiklitteraturen. Utgångspunkten var den veckopresshistoria jag kunde skriva efter mitt arbete på Avdelningen för Pressforskning, men teoriskt drivande var mitt intresse för drivkrafterna bakom kvinnors läsning och den gängse föraktfulla synen på den. Det nordiska kvinnolitteraturhistorieprojektet handlade om att lyfta fram de kvinnliga berättarna. Under slutet av 90-talet ledde jag tillsammans med professor Kim Salomon vid Historiska institutionen i Lund projektet ”Kalla krigets berättelser”, där vi förde samman doktorander från litteraturvetenskap och historia för att skriva historia på berättelsenivå. De biografiska projekten, som ständigt förmeras, utgör en fortgående undersökning av hur människan berättar sig själv och andra och, inte minst, hur vi läser och använder de biografiska berättelserna privat och samhälleligt.

Redan i början av 1980-talet inledde jag, tillsammans med två kollegor i Lund, Eva Hættner och Christina Sjöblad, ett forskningsprojekt om kvinnors självbiografiska texter. Det resulterade bland annat i den bibliografiska förteckningen ”Svenska kvinnors självbiografier och dagböcker 1650-1989”, som gett material och inspiration till många vidare studier. Min forskning har utgått från de självbiografier de kvinnliga författarna själva lät trycka. En grundläggande fråga som vinklats på olika sätt i olika undersökningar, har varit: vad kan och vill en kvinna berätta om sitt liv inför offentligheten och vilket blir svaret, hur har hennes berättelse tagits emot. I mitt senaste projekt ”Författarbiografiska fakta och fiktioner” har jag också rört mig i det gränsland av faktafiktion där många av dagens biografiska skildringar finns.

Pågående forskning

För närvarande arbetar jag med ett projekt om Virginia Woolf. Där undersöker jag dels vilken roll den biografiska forskningen om henne spelat i behandlingen av hennes texter, dels hur hon själv arbetade med det biografiska konceptet. Jag har även fått pengar från Riksbankens Jubileumsfond för att låta översätta Nordisk kvinnolitteraturhistoria till engelska och lägga ut den som en levande portal på nätet. Detta sker i samarbete med KVINFO i Köpenhamn och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Inger Eriksson, tidigare chefsbibliotekarie vid Kvinnohistoriska samlingarna, håller jag också på att utforma projektet Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon.

Arbetsuppgifter

Mina grundläggande arbetsuppgifter är att undervisa, handleda och forska. Därtill kommer en rad uppdrag av mer administrativ och forskningspolitisk karaktär. En viktig del av arbetet som professor är olika sakkunniguppdrag i samband med tjänstetillsättningar och fördelning av forskningsmedel.

Jag har varit vice dekan för forskning vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet. Jag har under en tidigare period varit ledamot i fakultetsnämnden och suttit i nämnden för tjänstetillsättningar och gruppen för forskningsutveckling. Jag har varit ledamot i Nationella Genussekretariatets styrelse och ingår numera i dess insyningsråd. Jag är också GUs representant i styrelsen för ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden) sedan det bildades 2002. Under uppbyggnadsfasen ingick jag i referensgruppen.

Jag har också under en lång tid varit mycket verksam på den nationella nivån för forskningsfinansiering och forskningsevaluering: 2001-2003 som ledamot i Humanistisktsamhällsvetenskapliga ämnesrådet, 2001-2006 som ledamot i Vetenskapsrådets genuskommitté och 2001-2003 i dess kommitté för Konstnärlig forskning. 2004-2009 vad jag ledamot i styrelsen för Vetenskapsrådet. 2005-06 ingick jag i den grupp som utförde Högskoleverkets nationella utvärdering av ämnet Litteraturvetenskap. 2003-2007 arbetade jag även internationellt i en Advisory Group till Science and Society inom ERA(European Research Area). Till de akademiska arbetsuppgifterna hör också att sprida och befrämja forskningen i samhället och för en litteraturvetare är det naturligt (och roligt) att föreläsa om sin forskning och sina böcker på bibliotek och bildningsförbund liksom att skriva populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter och dagspress. Under tjugo år var jag flitigt verksam som litteratur- och teaterkritiker i Expressen, det senaste decenniet har jag skrivit i Dagens Nyheter. Som en del av denna utåtriktade verksamhet har jag också suttit som ledamot i styrelsen för Kungliga Biblioteket och för Svenska Institutet.

Ett urval vetenskapliga publikationer

Biografisk forskning

 • Hennes döda kropp. Om Victoria Benedictssons arkiv och författarskap, Svante Weylers förlag 2008
 • Sanning och konsekvens. En studie i Marika Stiernstedts och Ludvig Nordströms självbiografiska skrifter, Norstedts 2001
 • Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige. Bibliografisk förteckning 1650 - 1989, tillsammans med Eva Haettner och Christina Sjöblad, Lunds UP 1991  

Samt essäer som:

 • ”Kön, rum och tid i Virginia Woolfs författarskap” i Moderniteter : text, bild, kön, red Åsa Arping, Anna Nordenstam, Kajsa Widegren, Makadam, Göteborg, 2008
 • ”Truth and Consequenses. Women’s Autobiographies. Theory and Practice” i Grenzen der Fiktionalität und der Erinnerung, ed Christoph Parry und Edgar Platen, iudicium verlag, München 2007
 • ”Biografins återkomster” i Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre, red Henrik Rosengren, Johan Östling, Lund, Sekel Bokförlag, 2007.

Feministisk teori och litteraturteori

 • Antologierna Kvinnopolitiska nyckeltexter och feminismer, Studentlitteratur 1996 och 1997

Samt essäer som:

 • ”Reading as o Woman, Read as a Woman” i The Cambridge Handbook of Literacy, ed David R. Olson and Nancy Torrance, Cambridge UP 2009
 • ”Compulsory Happy Endings. Virginia Woolfs Ett eget rum i feministisk teori” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1/2003
 • ”The Etical Turn” i Tidskrift för litteraturvetenskap 3-4 2001
 • "Modernismens kvinnliga avantgarde. Om utanförskapets betydelse för konst och konstnär" i Tvärsnitt 1/1997.
 • “Feministisk litteraturkritik i förvandling”, i Litteraturvetenskap - en inledning, red Staffan Bergsten, Lund 1997.

Litteraturhistoria

Nordisk kvinnolitteraturhistoria I-IV, 1993-97, medarbetare och redaktör

 • Band I, I Guds namn, ”Min kiära syster och oförlikneliga Wän! Om 1700-talets svenska press och dess fruntimmerstidskrifter”
 • Band II, Fadershuset, ”Den farliga romanen”
 • Band III, Vida världen, "Att skriva sitt jag i världen. Svenska kvinnors självbiografier", "När livet var som starkast. Om Emilia Fogelklou" och "En författare blir till. Om Tora Dahl"
 • Band IV, På jorden “Att fånga texten mitt i livet. Om Märta Tikkanen” , “På jakt efter den mor som försvann. En litterär fejd om moderlighet”, “Den förlorade optimismen. Om Agneta Pleijel och Anna Westberg” och “Ett jag i upplösning. Om Carola Hansson”  

Samt essäer som:

 • ”Den angelägna litteraturhistorien” i Att skriva god historia, red Karl Erik Gustafsson och Per Rydén, Göteborg 2003
 • ”Suzanne Brøgger” i Danska digtere i det 20.århundrede, III Fra Kirsten Thorup til Christina Hesselholdt, red A.M Mai, Kbh 2000.

Populärkultur

 • En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress, Symposion 1989  

Samt essäer som:

 • "Det skall vara en kvinnlig chef i år. Om 'the Women-in-Effect', tvålopera och tantsnusk" i Pengarna eller livet, en antologi från NUTEK, Sthlm 1995.
 • ”Lace and the Limits of Reading”, Cultural Studies, 8/2 May 1994, red. Lawrence Grossberg
 • ”Trender i svensk veckopress”, Veckopressbranschens struktur och ekonomi, red. Karl Erik Gustafsson, Gbg 1991
 • ”Det svenska 80-talets manlige agent. Om konsten att datera upp ett gammalt berättelserecept”, Tidskrift för Litteraturvetenskap 2/1991.