Länkstig

Lisa Asp Onsjö

Anknuten till utbildning

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 30
40530 Göteborg

Om Lisa Asp Onsjö

Forskningsintressen Mitt forskningsintresse handlar främst om elevdokumentation i form av åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Att dokumentera är en viktig del av det moderna samhällets sätt att fungera, och det gäller inte minst skolan som institution. Denna dokumentationsiver är utbredd i samhället som helhet och den information som tidigare överfördes muntligen förmedlas idag vanligen genom olika former av dokument. Det får konsekvenser för såväl planering och genomförande som för utvärdering och uppföljning av skolans arbete. Med utgångspunkt i Foucaults begrepp governmentality (1991) kan man tala om styrning via dokumentation eller om dokumentalitet. Att dokumentera handlar inte om att skildra något objektivt utan snarare om att skapa en ”sanning”. Regelverket kring skolans dokumentationspraktiker genomgår ständig förändring, vilket får konsekvenser för skolans personal och i förlängningen för eleverna. Att bli beskriven i skrift påverkar även elevens identitetsuppfattning, oavsett om det sker i pappersform eller via en digital plattform.

Ett annat forskningsintresse rör skillnader mellan pojkars och flickors skolprestationer där aktuell betygsstatistik visar att flickor som grupp presterar tio procent högre än pojkar. Tidigare forskning lyfter fram den sociala positioneringens betydelse, men i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Skolprestationer och kön. Om undervisning, ungdomsgrupper och lokala villkor” som leds av professor Elisabet Öhrn studeras även undervisningens roll i sammanhanget. Det handlar om hur olika könsmönster kommer till uttryck i olika lokala kontexter. Inom ramen för projektet studeras också hur elevdokumentationen är utformad och om det finns skillnader mellan hur pojkar respektive flickor beskrivs i skolan texter.

Utbildningsintressen Under många år varit kursledare och undervisat specialpedagoger/lärare i utarbetandet av olika typer av elevdokumentation. Särskilt intresserar jag mig för hur dokumentation används i praktiken och de dilemman som är förknippade med detta. Jag är seminarieledare och föreläser om elevdokumentation i lärarutbildningen och på speciallärarprogrammet och specialpedagogiska programmet samt på fristående kurer och uppdragsutbildningar.

Nyckelord Åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner, elevdokumentation, genus, skolprestationer, dokumentalitet. Länkar till forskningsmiljöer och projekt Kontaktperson för intresseområdet ”Bedömning och dokumentation” tillsammans med Anne Dragemark-Oscarsson.

Likabehandlingssamordnare vid IDPP. Representant i institutionens arbetsmiljögrupp

Arbetar i den av Vetenskapsrådet finansierade projektet Skolprestationer och kön. Om undervisning, ungdomsgrupper och lokala villor som leds av Professor Elisabet Öhrn.