Länkstig

Linda Berg

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
2422
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Linda Berg

Linda Berg blev utnämnd till docent i ämnet vårdvetenskap 2014 och filosofie doktor 2006 då avhandlingen försvarades med titeln; Vårdande relation i dagliga möten – en studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård. Hon erhöll fil. magisterexamen 2000 i ämnet omvårdnad. Sedan 1984 är Linda Berg legitimerad sjuksköterska och har arbetat främst med patienter och närstående inom medicinsk, geriatrisk och neurologisk vård. Hon är vårdlärare sedan 1990 och varit verksam i gymnasieutbildning, men framför allt inom högskola och universitet i sjuksköterskeutbildning. Under åren har hon arbetat parallellt som legitimerad sjuksköterska, vårdlärare och adjunkt. Nu arbetar hon som lektor sedan 2007 med kursansvar på institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet med kombinationsanställning på Kungälvs sjukhus sedan maj 2011-fortf.. Linda Berg ingår i forskargruppen Vårdpedagogik och vårdledarskap som relaterar till ämnet vård, pedagogik och vårdens ledarskap sedan 2013. Hon är ansvarig för området Drama och studenters lärande som fokuserar utveckling av interpersonella färdigheter som empati, kommunikation, etiskt förhållningssätt, konflikthantering samt att kunna integrera teori och praktik kräver en annan ansats än traditionell undervisning. Hon samverkar med Sahlgrenska universitetssjukhus inom Processorienterad handledning och anordnar nätverksträffar varje termin sedan 2014 för omvårdnadshandledare inom västra Götaland. Mellan åren 2007-2010 var hon projektkoordinator i ett nationellt didaktisk projekt inom Bolognaprocessen – att integrera magisteruppsats i specialistsjuksköterskeprogrammet. Linda Berg är medlem i Sigma Theta Tau, Tau Omega Chapter sedan 2008. Hon var vice sekreterare från 2010-2011 och var sekreterare mellan 2012-2018. Linda Berg ingår i forskargruppen ”Vårdforskning i samverkan” (ViS) sedan 2016 som består av forskare vid Göteborgs universitet, Hälsohögskolan i Jönköping, Högskolan Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde eller Högskolan Väst som arbetar med ett salutogent perspektiv för att utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete. Hon ingår i forskargruppen ”European Network Nursing Academies” (ENNA) sedan 2015 som arbetar med följande områden; optimera kvaliteten på omvårdnaden för personer med behov av vård och deras familjer, kunskapsutveckling och spridning genom internationellt utbyte, förbättra kvaliteten på vårdutbildningen. Forskare från följande länder medverkar Österrike, Tyskland, Schweiz, Italien, Nederländerna, Portugal, Norge och Sverige. Hennes nuvarande forskning fokuserar på patienter med långvarig sjukdom, närstående, sjuksköterskor och team samt befolkning; upplevelser i daglig vård, med specifikt fokus på vårdande och vårdmiljö. Andra teman är palliativ vård, etiska problem och didaktisk utveckling i sjuksköterskeutbildning, att integrera teori och praktik. Sin metodkunskap har hon inom kvalitativa forskningsmetoder; livsvärldsfenomenologi, tolkande fenomenologi, hermeneutik, narrativ analys, kvalitativ innehållsanalys, aktionsforskning och deltagande observation.