Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Helen Peterson

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F135
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Helen Peterson

Bakgrund Helen Peterson är sedan 2014 anställd som universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hon disputerade 2005 vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, med avhandlingen "Gender, Power and Post-Bureaucracy. Work Ideals in IT Consulting". Hon har sedan dess arbetat som biträdande lektor vid Forskarskolan Demokratins villkor vid Örebro universitet och som forskarassistent vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet samt som forskare vid Tema Genus, också i Linköping. 2012 blev hon docent i sociologi vid Uppsala universitet. 2013-2015 är hon Visiting Scholar vid the Steinhardt Institute for Higher Education Policy vid New York University.

Forskningsintressen/forskningsområden Helen intresserar sig för sociologiska teorier som rör genus, organisation och ledarskap. Hon har i sin forskning framförallt studerat dessa områden empiriskt med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder inom arbetsorganisationer i IT-branschen samt inom den högre utbildningen. Hon har även bedrivit forskning om frivillig barnlöshet.

Pågående forskning Helen arbetar under 2015 och 2016 i två olika forskningsprojekt:

"Från Rector Magnificus till managementstrateg. Akademiska ledarideal i omvandling". Projektet syftar till att ur ett genusperspektiv synliggöra ledarideal knutna till positionen rektor vid svenska högskolor och universitet. Idealen problematiseras i skärningspunkten av två pågående förändringar - dels den kvantitativa ökningen av kvinnor på positionerna rektor och prorektor, dels den ekonomiska och organisatoriska omvandlingen av högskolan. Detta åstadkoms dels genom intervjuer med rektorer, dels genom granskning av rektorsrekryteringsprocesser mellan 1990 och 2012. Intervjuerna med rektorerna avser att besvara hur de förhåller sig till ledaridealen - genom identifiering eller differentiering? Hur återskapas och förstärks, alternativt utmanas och förändras, ledaridealen när rektorerna konstruerar och förhandlar fram en yrkesidentitet i relation till förväntningar, villkor, krav och kön? Analyserna av rektorsrekryteringar avser att besvara hur ledarideal institutionaliseras i kravprofiler och konstrueras i relation till lärosätets historia och profil. Hur har officiella och inofficiella kravprofiler förändrats under de senaste 20 åren? Skiljer sig kravprofilerna åt vid lärosäten där kvinnor respektive män rekryterats? Är ledaridealen på så sätt könspräglade? Projektet pågår mellan 2013-2016 och finansieras av Forte.

"GenderTime - Transferring, Implementing, Monitoring Equality". I projektet studeras implementeringen av aktionsplaner för att öka jämställdheten vid ett antal europeiska universitet: Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture, Graz, Österrike; University of Padua, Italien; University Paris Est Créteil, Frankrike; Mihailo Pupun Institute, Serbien; Bergische Universität Wuppertal, Tyskland; Loughborough University, Storbritannien. I projektet ingår även företaget Tecnalia Research and Innovation, Bilbao, Spanien. Göteborgs universitet är en så kallad teknisk partner (som inte implementerar någon aktionsplan) tillsammans med Egalité des Chances dans les Etudes et la Profession d’ingéniur en Europe, Frankrike (koordinator) och Donau-Universität Krems, Österrike (extern utvärderare). Helen är tillsammans med Jennifer Dahmen (BUW) Work Package leader för WP3 Monitoring och ansvarar för att utveckla analysverktyg för utvärdering av jämställdhetsarbete. Projektet pågår 2013-2016 och finansieras av Europeiska kommissionens FP7-program (medfinansieras av Göteborgs universitet). gendertime.org/

Avslutade projekt Under 2014 var Helen anställd på 50% vid Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala universitet för arbete i projektet Offswing - ett projekt om offshoring av IT-arbete från Sverige till Indien. Projektet fokuserade de "mjuka" frågorna vid kvalificerad IT-offshoring från Sverige till Indien. Genom att anlägga ett genusperspektiv på dessa frågor uppmärksammade projektet särskilt könsrelationer, könsarbetsdelning samt hur femininiteter och maskuliniteter produceras, reproduceras och utmanas i dessa organisationer. Centralt var studiet av hur olika arbetsuppgifter, kompetenser och positioner könas. Sett i ett vidare perspektiv syftade projektet till att belysa genusifieringen av kvalificerat tekniskt arbete i ett globalt sammanhang och hur lokala och globala genusregimer påverkar anställda i transnationella tekniska företag. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och Forte. http://offswing.gender.uu.se/

Publikationer 2010-2015