Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Catarina Schmidt

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 471
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Catarina Schmidt

Catarina Schmidt är docent i pedagogik med inriktning mot läs- och skrivlärande i de tidigare skolåren, F-6. Hennes forskning rör villkor och möjligheter för barns läsande och skrivande i relation till flerspråkighet, multimodalitet och populärkultur. Hon har ett särskilt intresse för Critical Literacy och språkutvecklande förhållningssätt inom undervisning i alla ämnen. Catarina har varit delaktig i Skolverkets nationella satsning Läslyftet, är utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i grundskolans F-6 i 15 år. 2013 disputerade Catarina med avhandlingen Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom texter.

Pågående forskningsprojekt:

  • 2020-22: ULF-projekt kring translanguaging (projektledare) - samverkan mellan F-6-skola, Göteborgs universitet och Center för skolutveckling (Cfs).
  • 2020-21: ULF-projekt: Stärka språk och positiva läsvanor. Att vidga möjligheterna för dialogisk högläsning - samverkan mellan två F-6-skolor och Jönköping University.
  • 2018-21: De svårfångade olikheterna: om kunskap och likvärdighet, finansierat av Vetenskapsrådet och i samarbete med Linnéuniversitetet, Växjö.

Avslutade forskningsprojekt:

  • 2018-19: Studiehandledningens roll och betydelse för nyanlända elever på högstadiet och gymnasiet. Undersökning i samarbete med Språkcentrum, Göteborgs Stad. goteborg.se/wps/wcm/connect/52c14f8d-a10a-404e-8aac-fcb6ed1bad4c/Att+vara+mellan+språken+-+slutrapport.pdf
  • 2016: Pilotstudie om integrerad undervisning kring hållbar utveckling i F-3, finansierat och på uppdrag av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP)
  • 2015-16: Att förstå läroplansreformer - en teoriorienterad utvärdering av den svenska läroplansreformen Lgr11, finansierat av Vetenskapsrådet och i samarbete med Linnéuniversitet, Växjö
  • 2016: Bibliotekariers, lärares och elevers erfarenheter av bokprat, finansierat av Kulturrådet och på uppdrag av Region Skåne.
  • 2014-2015: Läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner, finansierat av Kulturrådet och på uppdrag av Region Halland.
  • 2013-2014: En klassrumsstudie i årskurs två om elevers populärkulturella erfarenheter som möjlig potential för läs- och skrivundervisning, finansierat av Högskolan i Jönköping och i samarbete med Åsa Wedin, Professor i svenska som andraspråk vid Högskolan i Dalarna.

Catarina föreläser, undervisar och handleder arbeten som relaterar till ovanstående kunskapsområde. För närvarande handleder Catarina tre doktorander med anknytning till ovanstående beskrivna forskningsfält.