Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ann-Louise Ljungblad

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 130, Pedagogen hus A
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ann-Louise Ljungblad

Mina forskningsintressen är i huvudsak inriktade mot inklusion, barns rättigheter, relationell pedagogik och elevers deltagande i undervisning. Min avhandling Takt och hållning – en relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen (Ljungblad, 2016) utforskar hur lärare-elevrelationer empiriskt tar sig uttryck i undervisningen. Klassrumsstudien presenterar detaljerade beskrivningar över hur framgångsrika lärare relaterar till elever i nuet, ansikte mot ansikte, när de undervisar. Resultatet visar på ett möjligt relationellt alternativ - hur lärare kan skapa tillitsfulla och respektfulla relationer till sina elever på grundskolan, gymnasiesärskolans individuella program och gymnasieskolan.

Avhandlingens resultat presenteras också i den populärvetenskapliga boken Relationellt Lärarskap – och pedagogiska möten (Ljungblad, 2018) som i detalj visar hur ett framgångsrikt relationellt lärarskap kan se ut i praktiken. I boken presenteras också ett inkluderande relationellt perspektiv som jag utvecklat – Pedagogiskt Relationellt Lärarskap, PeRL, (Pedagogical Relational Teachership, PeRT).

Forskning

Frågor av särskilt intresse är inclusive education, barnkonventionen, mellanmänskliga relationer, pluralism och annanhet. Jag är teoretiskt inspirerad av Gert Biestas syn på inklusion – det oberäkneliga och Carl-Anders Säfströms sätt att se undervisning utifrån skillnad. Således utforskar jag pluralism och skillnad i sökande efter möjligheter och hinder för barn att delta i demokratiska undervisningsrelationer.

Pågående forskningsprojekt

2020-2022. En etnografisk studie på en mångkulturell grundskola som utforskar – Den relationella dimensionen av skolledaryrket.

2020-2023. En empirisk kollaborativ studie på en mångkulturell skola tillsammans med 50 lärare. Syftet är att utveckla observationsmodeller som stödjer lärarna att skapa en djupare förståelse för sitt Relationella lärarskap i undervisningen.

Forskningsnätverk

Jag ingår i forskningsmiljön PRIS, Platform for Research in Inclusive education and School development, vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Genom mitt intresse kring att utforska mellanmänskliga aspekter av läraryrket ingår jag också i det internationella nätverket Relation-Centered Education Network, RCEN, och ett nordiskt nätverk Nordisk Relationell Pedagogik, NoRP.

Dessutom ingår jag i SUM som är ett svenskt nätverk för forskare inom området Särskilda Utbildningsinsatser i Matematik. SUM är en arena för kunskapsutbyte och samarbete mellan forskare och forskarstuderande vars intresse är riktat mot särskilda utbildningsbehov i matematik.

Undervisning

Jag undervisar och handleder inom det specialpedagogiska kunskapsområdet på speciallärarprogram med ämnesspecialisering mot matematikutveckling, speciallärarprogram med inriktning utvecklingsstörning, speciallärarprogram språk-, skriv- och läsutveckling samt specialpedagogprogrammet.

Nyckelord

Inklusion, barnkonventionen, barns rättigheter, mellanmänskliga relationer, delaktighet, likvärdighet, tillgänglighet, matematiksvårigheter, praktiknära forskning.