Bild
Bild på en vattenkraftdamm i Spanien
Foto: Yossarian22stock
Länkstig

Vattenkraft har en stor outnyttjad potential i världen

Publicerad

I en unik kartläggning av alla vattendrag i världen visar forskare från bland annat Göteborgs universitet på en stor potential för ny vattenkraft.
I Europa är det mesta redan utbyggt medan Asiens och Afrikas floder har stora outnyttjade energiresurser.

Afrika och Asien står för 85 procent av världens outnyttjade lönsamma vattenkraft, enligt en global bedömning gjord av forskare som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Water. Resultaten kan hjälpa länder att formulera utvecklingsstrategier för vattenkraft som tar hänsyn till miljömässiga och sociala effekter.

– Vi har utvecklat en ny global standard för att kunna beräkna hur mycket hållbar vattenkraft som skulle kunna byggas. Vi har studerat topografi, ekosystem och avrinningsområden över hela världen, samt en digital höjdmodell med cirka 90 meters upplösning. Totalt har vi kartlagt 2,89 miljoner floder, det har varit ett hästjobb, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet, som är en av forskarna bakom studien.

Vattenkraft riskerar också påverka miljön

Vattenkraft är en relativt kostnadseffektiv energikälla, som förväntas spela en nyckelroll i vissa nationers övergång till koldioxidfria energisystem. Utbyggnaden av vattenkraft är dock kontroversiell på grund av dess miljömässiga och samhälleliga konsekvenser. Vattenkraftverk kan störa flodernas ekosystem, förvärra översvämningsrisken, försämra mark under byggnationen och fördriva människor.

– Vår beräkning utesluter känsliga platser, till exempel i kulturarvsområden, särskilt skyddsvärda områden för biologisk mångfald, jordbävningsbenägna zoner och tätbefolkade regioner. Vi vill uppmärksamma att det fortfarande finns en enorm potential i vattenkraften globalt sett, säger Deliang Chen.

Himalaya har störst potential

Författarna bedömer att den globala outnyttjade lönsamma vattenkraftspotentialen är 5 270 terawattimmar per år. Som en jämförelse var Sveriges elproduktion under 2021 cirka 165 terawatttimmar. Asien och Afrika står för 85 % av denna totala summa. Himalayaregionen står ensamt för två tredjedelar av potentialen. Men det kan finnas hinder för att realisera byggandet av vattenkraftverk i denna region.

– Svårigheten är att det är flera länder som samsas om resurserna och det gäller att de kan komma överens. Men energifrågan kan också vara ett område där man kan inleda samarbeten över nationsgränser, säger Deliang Chen.

Afrikas outnyttjade vattenkraftspotential kommer på andra plats och artikelförfattarna menar att de flesta afrikanska länder, inklusive Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Zambia och Angola skulle kunna möta deras nuvarande elbehov om vattenkraftens potential utnyttjades. I Europa och Nordamerika som genomgick den industriella revolutionen för länge sedan är vattenkraften i stort sett redan fullt utbyggd.

Analysen visar på vägar till en hållbar utveckling av global vattenkraft, vilket skulle kunna minska de negativa effekter på miljön och samhällen som andra energislag innebär.

– Vi presenterar dessa fakta till världens länder, men det är upp till beslutsfattarna att välja om de vill utnyttja vattenkraften mer än i dag, säger Deliang Chen.

Länk till artikeln i Nature water: A global-scale framework for hydropower development incorporating strict environmental constraints  

Kontakt: Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi på Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, telefon: 0766-18 48 13, e-post: deliang@gvc.gu.se