Länkstig

Svårt för rektorer att utveckla skolan

Publicerad

Rektorer förväntas utveckla skolan, men har problem att genomföra de förändringar de planerar. En anledning är att krav på snabba reformer sätter hinder för utvecklingsarbetet - det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

– En bärande idé i både forskning och debatt är att rektorn är en nyckelperson för skolutveckling. Fokus läggs på rektorers handlingar och vad rektorer kan göra för att lyckas med sitt utvecklingsuppdrag, men det ger en förenklad bild, säger Jaana Nehez, doktorand i pedagogiskt arbete.

Meningsfullt och möjligt

I sin avhandling undersöker Jaana Nehez vad som blir meningsfullt och möjligt för tio gymnasierektorer att göra inom ramen för ett gemensamt utvecklingsarbete där målet var att med aktionsforskning få igång det entreprenöriella lärandet i undervisningen. Detta har gjorts bland annat genom observation av rektorernas gemensamma möten, fokusgruppsamtal med rektorerna om den gemensamma arbetsprocessen och om hur de förankrar entreprenöriellt lärande bland sina lärare.

Krav på snabba förändringar

Resultatet visar att det rektorerna gjorde i utvecklingsarbetet blev annat än vad de hade planerat att göra. Skälen till detta var vaga idéer om vad som skulle förändras, brist på resurser för verksamheten, ojämlika relationer mellan rektorerna samt krav på snabba förändringar från förvaltningen.

Dessa förutsättningar gjorde det mer meningsfullt för rektorerna att engagera sig i uppgifter, eller praktiker som Jaana Nehez benämner dem, som handlade om att organisera den dagliga driften. Det blev också mer meningsfullt att ge sken av att lyckas med utvecklingsarbetet istället för att engagera sig i sådana uppgifter eller praktiker som kunde möjliggöra den planerade förändringen.

– För att rektorer ska kunna verka för utveckling krävs förändringar i de förutsättningar som formar rektorers utvecklingsarbete. Kraven från politiker och från förvaltning på snabba resultat formar en praktik som hindrar det planerade utvecklingsarbetet, säger Jaana Nehez.

Fakta: Rektors uppdrag att utveckla skolan preciseras i läroplanerna för både gymnasieskolan och grundskolan. Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska rektor ”planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen”.

Länk till avhandlingen (fulltext)

För mer information:
Jaana Nehez, 0732-315474, jaana.nehez@ped.gu.se

Jaana Nehez lägger fram sin avhandling Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete: Möjligheter och hinder för planerad förändring vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik fredagen den 6 november, kl. 13.00.
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A (källarplan), Västra Hamngatan 25, Göteborg.

Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, vid Göteborgs universitet.