Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

SKL släpper ny rapport med kartläggning av personcentrerad vård i Sverige samt anordnar webbkonferens på temat

En rapport om personcentrerad vård har precis släppts av Sveriges kommuner och landsting SKL. I rapporten kartlägger organisationen vilka landsting och regioner som har tagit ett övergripande beslut för att inför personcentrerad vård och har påbörjat detta arbete. I rapporten beskrivs även de lärdomar, insikter och utmaningar som dessa landsting och regioner har beskrivit. SKL bjuder även in till en interaktiv webbkonferens om personcentrerad vård den 7/6.

SKLs beslut för och arbete med personcentrerad vård

År 2015 togs ett beslut på SKLs årskongress om att organisationen ska verka för att kunskap och information sprids om personcentrerad vård i syfte att regioner, landsting och kommuner ska kunna implementera ”modellen” i sina vårdverksamheter. (Läs hela beslutet här.)

Som ett första led i detta arbete har SKL nu gjort en kartläggning av vilka landsting och regioner som har tagit ett övergripande beslut om att införa personcentrerad vård. Denna kartläggning har nu släppts i form av en rapport. (Länk till rapporten.)

13 av 21 landsting och regioner arbetar för att införa personcentrerad vård

I rapporten kan man läsa att 13 av landets 21 landsting och regioner har tagit ett beslut för att införa personcentrerad vård, och i större eller mindre utsträckning även har påbörjat detta arbete.

Rapporten hänvisar upprepade gånger till GPCC, och vårt arbete med forskning, utbildning, implementering och kunskapsspridning. Till exempel: ”Flera kontrollerade studier genomförda av forskare vid GPCC har visat att personcentrerad vård är effektiv för samhället och höjer kvalitén för patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg. GPCC har varit en viktig aktör för spridning av forskning, arbetssätt och utbildning i personcentrerad vård.”

Lärdomar, insikter och behov relaterat till omställning till personcentrerad vård

Syftet med SKL-rapporten har varit att ge en bild av hur arbetet med omställning till personcentrerad vård bedrivs och att undersöka behovet av nationellt stöd. I rapporten listas också lärdomar och insikter, samt inte minst de behov som finns.

Lärdomar och insikter som har framkommit i kartläggningen:
• Ledningen är viktig för att skapa förutsättningar och ge mandat.
• Patient- och brukarmedverkan är en förutsättning för personcentreringens utveckling.
• En nationell gemensam definition av personcentrerad vård skulle underlätta.
• Att mäta personcentrerad vård är komplext och behöver utvecklas.
• Personcentreringen behöver vara en del av vårdens ordinarie verksamheter och kan inte endast drivas av eldsjälar.
• Personcentrering är ett arbetssätt som både patienter och personal vill ha.
 

Behov som listas i rapporten:
• Lösning för att enkelt kunna hitta information om personcentrering och möjlighet att dela med sig av sina arbetssätt och lösningar.
• Gemensamt språk avseende personcentreringen.
• Tillgängliga konkreta verktyg.
• Synliggörande av kommunernas roll.
• Nationell samordningsfunktion.
• Utveckling av mätning/indikatorer för personcentrerad vård.
• Möjlighet att vara med och påverka och bidra till nationella satsningar för att stärka och utveckla området.
• Ett webbaserat stöd för utbildningar/lärande.
• Nationellt stöd för att föra ihop personcentrering med digitalisering.
• Samlad bild av aktuell forskning.
• Utveckla chef- och ledarstöd.
• Stöd för personcentrering i policydokument.
• Stöd till utvecklingen av personcentrerad i satsningen för Nära vård.

GPCC arbetar redan med att möta flera av behoven

Catharina Wallengren- Flera av de behov som finns arbetar vi på GPCC redan på att tillgodose, kommenterar Catarina Wallengren, utbildnings- och implementeringsansvarig på GPCC. Det gäller bland annat gemensam terminologi avseende personcentreringen genom vårt arbete med svensk och europeisk standardisering, framtagande av tillgängliga konkreta verktyg som till exempel PCV-spelet  samt utveckling av mätning och indikatorer för personcentrerad vård. Vi har också precis påbörjat ett arbete med att utveckla ett webbaserat stöd för utbildningar och lärande, och vi arbetar med att ta fram en samlad bild av aktuell forskning i en review. Det som ska bli väldigt intressant är att se hur SKL själva ska gå vidare och hur de nationellt kommer att stödja de olika landstingen och regionerna. Det är idag till exempel svårt för landsting/regioner att hitta samarbetspartners och goda exempel, något som vi får många förfrågningar om.

SKL anordnar interaktiv webbkonferens om personcentrerad vård

På ”Vad är viktigt för dig-dagen” 7/6 anordnar SKL en gratis webbkonferens för alla som arbetar med att utveckla personcentrerad vård. Syftet med konferensen är sätta fokus på behov och lösningar. Talare är bland andra Emma Spak, SKL:s samordnare för Nära vård, Unga Reumatiker samt Anders Vege, Folkehelseinstituttet, Norge.

Det ska även gå att ställa frågor och vara delaktig på distans.
 

Foto: JOHAN WINGBORG