Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Så bidrar detaljhandeln till integration av utlandsfödda

Publicerad

Företag inom detaljhandeln berörs i allt större utsträckning av utmaningar kring integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden och i samhället. Handeln anställer relativt många utlandsfödda och kan vara en del av lösningen på problemet. Vilket är bästa sättet för handeln att bidra? Det har undersökts i en studie gjord av Vedran Omanović och Ola Bergström, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

-Vi följde tre företag som arbetar med integration av utlandsfödda för att se hur detaljhandelsföretag kan fungera som etableringsbransch för dem. Det vi fann var att det inte finns ett bästa sätt utan att det snarare handlar om att ha en genomtänkt integrationsstrategi som ligger i linje med företagets affärsstrategi för att nå framgång, säger Vedran Omanović.

Tre företag – tre olika strategier

De tre undersökta fallföretagen använder olika integrationsstrategier: samhällsorienterad, kundorienterad respektive integration som del av företagets affärsidé.

Fallföretag A använder en samhällsorienterad integrationsstrategi. Företaget är engagerat i särskilda projekt tillsammans med kommunen och det lokala arbetsförmedlingskontoret, där arbetslösa som inte har kunnat hitta ett jobb erbjuds möjlighet att få arbetslivserfarenhet under en begränsad period. Målgruppen för initiativ är oftast utlandsfödda.

Fallföretag B använder en kundorienterad strategi. Företaget anställer många nya medarbetare varav flera är utlandsfödda, men är mindre intresserat av att göra undantag från de krav som ställs. Här anställs medarbetare utifrån vad företaget uppfattar som viktigt för att kunna erbjuda sina kunder bra service och ett positivt bemötande.

I fallföretag C är integration en del av företagets affärsidé. Den bygger på att tillfredsställa behov, både kundernas behov av varor och anställdas behov av arbete. Företaget försöker erbjuda största möjliga utbud. Oberoende av var kunderna kommer ifrån så ska de kunna hitta sina favoritprodukter i butiken. Företaget försöker också uttryckligen att hjälpa människor som har svårigheter med att hitta ett jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Integrationsstrategi i linje med företagens affärsmässiga förutsättningar

Gemensamt för alla tre fallen är att integrationsstrategin är anpassad efter företagens affärsmässiga förutsättningar. Kundernas sammansättning har stor betydelse för vilken strategi man använder. Fallföretag C riktar sig främst till kunder med utländsk bakgrund, vilket avspeglar sig i sammansättningen av de anställda. På samma sätt är fallföretag A verksamt i en kommun med relativt hög andel utlandsfödda, och där andelen anställda med utländsk bakgrund ökar. Att anställa utländskfödd arbetskraft betraktas därför av fallföretag A som en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten på sikt. Företag B har lägst andel kunder med utländsk bakgrund, men verksamhetens storlek och behov av att anställa personal under högsäsong innebär att företaget ändå bidrar i stor utsträckning (antalsmässigt) till att erbjuda utlandsfödda arbetslivserfarenhet.

-För vissa företag kan integrationsstrategin innebära att företaget gör särskilda åtgärder t ex genom att skapa tillfälliga lärlingsplatser i samverkan med kommunen eller arbetsförmedlingen. För andra företag handlar det mer eller mindre på att erbjuda jobb till utlandsfödda. En del anpassar inte sin HR-strategi på något avgörande sätt, men kan ändå bidra till integration av utlandsfödda. Exempelvis så anställer företag som växer många personer. Olika strategier kan alltså vara framgångsrika men på olika sätt, säger Vedran Omanović.

Läs rapporten

Läs rapporten Integrationsstrategier för utlandsfödda i detaljhandeln,  öppnas i nytt fönster

Projektet Etablering av unga och utlandsfödda i detaljhandeln har finansierats av Handelsrådet och rapporten ingår i Handelsrådets rapportserie.

Kontaktperson

Vedran Omanović, vedran.omanovic@handels.gu.se

Rapportens rekommendationer

Rekommendationer för detaljhandelsföretag som vill bidra till integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden:

• Analysera hur trender och utvecklingstendenser i samhället och på marknaden påverkar butiken i framtiden. Genom en sammanvägd analys av utvecklingstrender kan företagets affärsstrategi och integrationsstrategi formuleras.
• Utformningen av integrationsstrategi måste inte bara vara i samklang med företagets övergripande affärsstrategi. Företagets integrationsstrategi måste också leverera i förhållande till vad externa intressenter förväntar sig med avseende på integration.
• Vid utvecklingen av en hållbar integrationsstrategi är det viktigt att identifiera företagets viktigaste intressenter, vilka intressen och förväntningar de har och på vilket sätt företaget på bästa sätt kan tillfredsställa och leva upp till dessa förväntningar.
• Analysera hur integrationsaspekten kommer in i företagets personalarbete och bemanningsstrategier. Ska företaget utforma särskilda åtgärder som riktar sig till utlandsfödda eller ska företaget anpassa ordinarie HR praktiker, såsom rekrytering, uppföljning och lönesättning, till nya målgrupper?
• Identifiera existerande resurser och överväg om den tänkta integrationsstrategin kräver att nya resurser behöver tillföras eller utvecklas. Det kan handla om frågor kring utbildning av handledare och mentorer eller konkreta exempel på utformning av lokaler, arbetsutrymmen eller språkstöd, tolkar etc.