Länkstig

Rapport från Workshop om forskningskommunikation

Publicerad

Centrum för Global Migration (CGM) samordnade en workshopsdag om forskningskommunikation den 27 februari 2020 på Göteborgs universitet. Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration och denna workshop var en del av en seminarieserie inom det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.Workshopen innehöll både presentationer och gruppdiskussioner och riktade sig till forskningskommunikatörer och migrationsforskare. Totalt kom 39 deltagare från Lunds universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Universitet i Oslo, Delmi och Vetenskapsrådet. Ungefär hälften av deltagarna var forskare och hälften var kommunikatörer.

Ladda ner Workshoprapporten (8 MB)


På förmiddagen hölls tre föredrag och under eftermiddagen diskuterade deltagarna sin egen forskningskommunikation utifrån ett antal givna frågeställningar. Syftet med workshopen var att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan projekten i gemensamma kommunikationsutmaningar; möjlighet till gemensam diskussion mellan forskare och kommunikatörer från olika lärosäten; orientering för kommunikatörer på projektens lärosäten om migrations- och integrationsforskning; samt ett tillfälle för varje forskare att skapa/arbeta med sin personliga ”kommunikationsplan”.

Som utgångspunkt för eftermiddagens diskussioner gavs tre föredrag före lunch. Caroline Tovatt, biträdande kanslichef på Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) presenterade dess uppdrag och fem tematiska fokusområden och berättade om hur delegationen arbetar med policy briefs. Lena Hed, kommunikatör på Vetenskapsrådet, presenterade utmaningar och möjligheter liksom framgångsfaktorer och fallgropar för den som sysslar med forskningskommunikation. Mette Andersson (Professor - Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo) presenterade sin rapport: ”Kampen om vitenskapeligheten: Forskningskommunikasjon i et politisk betent felt”.

Dagen avslutades med erfarenhetsutbyte och diskussioner om gemensamma kommunikationsutmaningar samt en genomgång av utgångspunkterna för kommunikationsplanering. Workshopen och de tillhörande informativa föreläsningarna väckte nya tankar kring vägar framåt för forskningskommunikation.
Deltagarna uppdelade på sju grupper bestående av kommunikatörer och forskare knutna till olika projekt och lärosäten diskuterade bland annat: personliga motiv till att kommunicera forskning; vad som behöver kommuniceras; intressenter som projektet ska kommunicera med; lämpliga sammanhang och kanaler för att kommunicera forskning; utmaningar och hinder; samt åtgärder och stöd som behövs för att minimera riskerna. Forskare och kommunikatörer öppet delade med sig av sina erfarenheter, tips och tankar under gruppövningarna. 

Deltagarnas synpunkter utvärderades via enkät efteråt och visade att workshoppen var uppskattad och merparten var nöjda med dagen. Efter workshopen var deltagarna bättre rustade för att presentera/kommunicera projektets forskning samt visste mer om hur de kan få hjälp och stöd av varandra. Workshopsrapporten (inkl. foton och skärmdumpar från mentimeter) av Lena Hed, finns nedan. Vår förhoppning är att rapporten kan inspirera er till en kreativ och mer effektiv kommunikation av migrationsrelaterad forskning i framtiden!

Ladda ner Workshoprapporten (8 MB)

 

Foto: Golsa Nouri Hosseini, CGM