Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pressmeddelande 2010-02-08 Göteborg blir centrum för vårdforskning

Publicerad

Minskat lidande, nöjdare patienter och effektivare vård. Det är målet för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) som idag invigs av socialminister Göran Hägglund. Runt 100 forskare från olika discipliner knyts nu samman för att skapa ett nationellt ”center of excellence” inom vårdforskning med utgångspunkt i personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd. Det nya centrat är en del av regeringens strategiska satsning på särskilt framstående forskningsmiljöer. Göteborgs universitet har en stark tradition av vårdvetenskaplig forskning, vilket bara under 2000-talet genererat mer än 35 avhandlingar i ämnet. Nu ges Göteborgs universitet möjlighet att ytterligare skapa kunskap inom området genom excellent personcentrerad forskning som kan bidra till en förbättrad vård där personen, patienten, görs delaktig i vårdprocessen. Visionen är att minska lidande,

öka patienttillfredsställelsen och en mer effektiv vård.

En vård med personen i centrum

- Personcentrerad vård har fokus i personen, inte i sjukdomen, och utgår från patientens upplevelse av sin situation. Genom att utgå från patientens berättelse istället för att begränsa insatserna till prover och tester, kan vi skapa en mer personlig vård samt förstå beteenden och symtom ur den enskilde patientens perspektiv, säger Inger Ekman, professor i omvårdnad och ansvarig för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.
Ett exempel på vad som kan åstadkommas med ett personcentrerat perspektiv visas i en studie med äldre patienter med höftledsfraktur. Genom ett personcentrerat teamarbete på vårdavdelningen, där personalen fick stöd att med enkla medel involvera patienten i rehabiliteringen, halverades antalet vårddagar jämfört med kontrollgruppen.
Forskning med personcentrerad vård planeras nu bland annat inom områdena vårdens organisation och praktiska utförande och IT-stödda hälsotjänster.
 

Forskning för en vård i världsklass  

Vid GPCC samlas nu forskare från ett stort antal fakulteter inom Göteborgs universitet. Här möts pedagoger, företagsekonomer, organisationsforskare, lingvister, medicinare, läkare, jurister, sjuksköterskor och konstvetare. Forskningen har tre huvudinriktningar; Organisation av vård (slutenvård, primärvård, vård i kommunal regi), Lärande och hälsoinformatik samt Symtomlindring.

Utöver den kliniska forskningen, finns aspekten nyttiggörande med redan från början. På så sätt säkerställs att forskningen kan tillämpas i praktisk verksamhet med slutmålet att bidra till en evidensbaserad, hållbar förändring av vården. CIP Professional Services, vid Chalmers och Göteborgs universitet, spelar en viktig roll i den processen.

För mer information, kontakta
Presskontakt Susanne Björklund, 0766-18 60 34

Kort om Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet
GPCC (University of Gothenburg Centre for person-centred care) är ett flervetenskapligt forskningscentrum till vilket ett hundratal forskare är knutna. Det övergripande syftet är att stödja och genomföra forskning inom forskningsfältet personcentrerad vård.
Centrumbildningen är organiserad inom Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet och är en unik satsning inom klinisk patientnära forskning.