Bild
Ett stormigt hav
Foto: Leon Green
Länkstig

Pollutant Responses In Marine Organisms (PRIMO21) äger rum den 22-25 maj 2022 i Göteborg

Det 21:a internationella symposiet "Pollutant Responses In Marine Organisms" (PRIMO21) äger rum den 22-25 maj 2022 i Göteborg. PRIMO 21 symposiet för samman internationella världsledande forskare och experter med intressenter från samhället. Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs universitet är värd för symposiet.

PRIMO 21 Göteborg inleds med att Mattias A. Klum håller en inspirationsföreläsning under välkomstceremonin vid symposiets öppnande den 22 maj där Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen står som värd för välkomstmottagningen.
Symposiet pågår sedan under 3 dagar på Chalmers konferenscentrum där drygt 170 forskare från över 20 olika länder möts och presenterar sina rön från aktuell miljöforskning. Symposiet avslutas den 25 maj med en paneldiskussion där forskare tillsammans med representanter från myndigheter (3R-center vid Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och IVL Svenska Miljöinstitutet) diskuterar hur nya forskningsrön kan överföras till och implementeras i förvaltning för att nå målen med en mer hållbar framtid för våra hav, sjöar och vattendrag.

På PRIMO 21 presenteras och diskuteras aktuell forskning om:
·       Hur klimatförändringar påverkar känsligheten för miljögifter i havet.
·       Hur miljögifter sprids från vatten till levande organismer.
·       Hälsoeffekter av miljögifter från biltrafik, fritidsbåtar och sjöfart.
·       Kemikalieriskbedömning och avgiftningsmekanismer.
·       Alternativ till djurförsök för kemikalietestning.
·       Cocktail-effekter och andra blandningseffekter.
·       Hälsoeffekter av tungmetaller, bekämpningsmedel, hormonstörande ämnen, vardagskemikalier, läkemedel, nanomaterial, plaster och mikroplaster.
·       Miljögifters påverkan på tidiga utvecklingsstadier, genskador och effekter på fortplantning.
·       Resultat från olika miljöövervakningsprogram.

PRIMO symposierna har sedan starten på 80-talet fokus på miljögifters effekter på marina och andra vattenlevande organismers hälsa. På senare år har plaster och partiklar från marint skräp fått ökad uppmärksamhet. Ett annat PRIMO-tema är miljöövervakning. Vi står inför stora globala utmaningar som följd av klimatförändringar som också påverkar vattenlevande organismers hälsa och hur miljögifter sprids i hav, sjöar och vattendrag.
 
En av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för PRIMO symposierna är introducerandet och inkluderandet av nästa generations miljöforskare. PRIMO mötena har genom åren utgjort en utmärkt miljö och mötesplats för studenter och forskare, att tidigt i sina karriärer finna forskningskontakter, nätverka internationellt, hitta inspiration till sin egen forskning, möjlighet till ökade erfarenhetsutbyten samt skapa nya forskningsprojekt.
 
Nytt för PRIMO 21 Göteborg är inkluderandet av myndigheter och andra organisationer med syftet att diskutera och ta fram förslag på hur kunskap från aktuell miljöforskning kan överföras till myndigheter och andra organisationer för en mer hållbar förvaltning.
 
Mer information finns på webbplatsen för ”PRIMO21 Gothenburg”:
www.delegia.com/primo21
 
Kontaktperson:
Professor Malin Celander /PRIMO21 Chair
Göteborgs universitet
Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Box 463, 405 30 Göteborg
E-mail: malin.celander@gu.se; Telefon: 031 786 3693