Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ökad säkerhet vid transport av farligt gods studeras i nytt forskningsprojekt

Publicerad

Transporter av farligt gods är komplexa logistiska lösningar med många inblandade parter och ett omfattande regelverk. I ett nytt tvärvetenskapligt projekt skall forskare med hemvist inom juridik, logistik och informatik studera hur en ökad säkerhet kan åstadkommas genom förbättrad informationshantering och ökad samverkan.

- Huvudsyftet med projektet är att stödja en långsiktig utveckling av säkerheten och det olycksförebyggande arbetet och begränsa konsekvenserna vid olyckor inom området transport av farligt gods på väg och järnväg, säger Lars-Göran Malmberg, professor vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

En förbättrad informationshantering, där olika aktörer har förmåga att kommunicera med varandra, bidrar till att transportkedjan blir mer transparent, vilket leder till en ökad säkerhet. En förutsättning för god kommunikation är att parterna har en gemensam referensram avseende verksamhet, begrepp och informationssystem.

Transparent informationshantering handlar bland annat om metoder för insamling, delning, lagring, sammanställning och bearbetning av information. Med transparens räknar man med att efterlevnaden av regler i transportbranschen ökar, vilket leder till säkra och schyssta transporter, effektivare myndighetssamverkan och förbättrade möjligheter till kontroll och tillsyn. Samtidigt medför transparens en ökad risk för otillbörlig användning av informationen och därför behöver även informationssäkerheten utvecklas.

Om projektet
Projektnamn: Transparent informationshantering och samverkan för ökad säkerhet vid transport av farligt gods (TISS)
Har beviljats 13,5 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Projektets löptid: 2016 – 2020
Projektet är kopplat till Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) – en mötesplats för akademi, näringsliv och samhälle som drivs gemensamt av Göteborgs universitet och Chalmers

Medverkande forskare:
Från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: professor Lars-Göran Malmberg (Juridiska institutionen), juris doktor Ann-Sophie Sallander (Juridiska institutionen), professor Johan Woxenius (Företagsekonomiska institutionen), ekonomie doktor Jonas Flodén (Företagsekonomiska institutionen).
Från Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet: docent Kalevi Pessi och docent Urban Nuldén.

För ytterligare information kontakta:
Professor Lars-Göran Malmberg, projektledare
031-786 5868, lars-goran.malmberg@law.gu.se
 

Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan
031-786 1247, 0709-226689, maria.norrstrom@handels.gu.se