Länkstig

Nytt rektorsbeslut: Skärpta restriktioner för vistelse på campus

Publicerad

I samklang med regeringens beslut att sänka gränsen för allmänna sammankomster till åtta personer har rektor idag reviderat höstterminens inriktningsbeslut. Det innebär att medarbetare och studenter ska vara mycket restriktiva med att vistas i universitetets lokaler. Huvudregeln är fortsatt hemarbete och digital undervisning.

– Vi är många som nu är oroar oss för den ökade smittspridningen och undrar vad mer vi kan göra för att stävja den. För universitetet handlar det om att hitta balansen mellan att bidra till minskad smittspridning samtidigt som vi fortsatt bedriver utbildning av god kvalitet, säger rektor Eva Wiberg. 

Universitetet har sedan pandemin bröt ut arbetat för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Detta har skett genom omställning till digital undervisning på bred front och tillfälligt hemarbete.

Regeringen har idag, fredagen den 20 november, fattat beslut om att sänka gränsen för allmänna sammankomster till åtta personer. Regeringen har vidare tydligt angett att detta ska vara normerande även för samlingar som inte faller under allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och rektor har därför idag reviderat höstterminens inriktningsbeslut.

Verksamheten beslutar om undantag

I beslutet framgår att ingen verksamhet som samlar mer än åtta personer som huvudregel ska äga rum i universitetets lokaler. Beslut om undantag får göras av prefekt efter samråd med dekan. Tidigare fattade beslut som gäller höstterminen ses över och ska vid behov revideras.

Från Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, finns en tilltro till att universiteten klarar att göra bedömningar om vilka moment som inte kan genomföras digitalt och på distans.

– Jag delar ministerns syn och har stort förtroende för att verksamheten klarar att besluta vad som inte är möjligt att genomföra digitalt. Det kan till exempel handla om viss examination och tentor, en del laborationer och delar av konstnärlig utbildning. Men vi ska absolut inte ha personalmöten eller föreläsningar på plats som lika gärna kunde ha skett digitalt, säger Eva Wiberg.

Salstentor möjliga, men ska vara undantag

Under hösten har antalet salstentor minskat markant jämfört med höstterminen 2019, och nu ska det vara ännu färre. Salstentor kommer dock fortfarande att förekomma, men endast när annan examination inte är möjlig. Beslut om salstentor fattas av prefekt efter samråd med dekan. Studenter får information om hur deras examination ska genomföras från sina utbildningar.

I början av nästa vecka kommer ett uppdaterat beslut om hur de gemensamma tentasalarna får användas samt en vägledning till verksamheten för tentamen på distans.

–  Jag är medveten om att dessa nya förutsättningar ställer stora krav både på medarbetare och studenter. Men det är viktigt att vi alla, både privat och i tjänsten, anstränger oss och gör det vi kan för att minska smittspridningen, säger Eva Wiberg.

Tidigare fattade inriktningsbeslut

Dagens rektorsbeslut är en revidering av nu gällande inriktningsbeslut för höstterminen. Det reviderade beslutet gäller från den 24 november 2020 till 19 januari 2021.

Rektor fattade i början av november beslut om inriktningen för vårterminen 2021, läs mer om det här: Digitalt och på distans även under vårterminen.

De interna rekommendationerna utgår från ansvariga myndigheters råd och rekommendationer, samt beslut från regering och riksdag. Det innebär att universitetet hela tiden har en förberedelse för att snabbt kunna hantera nya förutsättningar.

Av: Ulrika Lundin