Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt nationellt forskningsprogram om migration och integration

Publicerad

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom området migration och integration.

Forskningsprogrammet ska belysa alla aspekter av migration och integration, öka kunskapen om förutsättningarna för att skapa inkluderande samhällen och omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, t.ex. ekonomiska, demografiska och sociala aspekter.

I forskningssatsningen ska köns- och jämställdhetsperspektiv beaktas. Vetenskapsrådets pågående forskningssatsning om rasism och främlingsfientlighet kan ingå i detta program.

Regeringen syftar med beslutet att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan i att lösa samhällsutmaningar, för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan såväl som samband mellan forskning och utbildning. Forskningsprogrammet förväntas skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag. Det kan även verka som en plattform för pågående forskning inom området, och förväntas utgöra en naturlig länk till internationella forskningsprogram.

Enligt Vetenskapsrådet kommer satsningen på forskning om migration och integration att innebära någon form av forskningsstöd och kan även innebära att förutsättningarna för forskning inom områdena förbättras genom t.ex. fördjupade analyser eller kartläggningar. En strategisk forskningsagenda ska tas fram för programmet och en första version beräknas vara klar under våren 2018. Under våren 2018 kommer även den första utlysningen inom programmet att göras.

För mer information se Vetenskapsrådet och Regeringskansliet.