Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om vetenskaplighet i högre utbildning

Publicerad

Ett ögonblick Olof Franck, docent i religionsfilosofi, universitetslektor i de samhällsorienterande ämnenas didaktik vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, och redaktör för den nya boken Vetenskaplighet i högre utbildning. Erfarenhet från lärarutbildningen.

Boken är ett resultat av en satsning på forskningsinriktade utvecklingsprojekt vid din institution 2017-2018, kan du berätta mer?
– Hösten 2016 inbjöds medarbetare vid institutionen att ansöka om resurser för att utveckla projekt med fokus på områden som täcks av eller är relevanta för lärarutbildningen. Ett delsyfte var att skapa en gemensam plattform för forskning kring didaktiska frågor - frågor som står i centrum för institutionens verksamhet - och att göra det med riktning mot ett integrerat utbildnings- och forskningsperspektiv där didaktik som kunskapsområde kan ses som samlande rubrik. Det handlade om tydliggöra institutionens intention att arbeta i riktning mot Komplett Akademisk Miljö (KAM), och att göra det med brett engagemang bland medarbetarna.

– I de femton projektgrupper som beviljades resurser samarbetade medarbetare med olika uppdrag i utbildning, forskning och forskarbildning, en samarbetsform som visade sig ha stora och konstruktiva fördelar. Arbetet i grupperna har redan lett till många goda resultat i form av publicerade artiklar och böcker, konferenspresentationer, ansökningsarbeten och externfinansierade projekt.

I den nu publicerade boken behandlas fjorton av projekten vilka tar upp ämnen som exempelvis forskningsanknuten litteratur, examensarbete, relationen mellan teori och praktik, ämnesprogression, digitalisering, hållbar utveckling och estetiska uttrycksformer.

Din egen institution domineras av utbildning inom lärarprogrammen. Är boken en del i arbetet med att stärka förutsättningarna för institutionens forskning?
– Ja, boken och arbetet med den är tänkt som ett av flera incitament att stärka förutsättningarna för IDPP:s forskning, men också för att stärka och utveckla en utbildning på vetenskaplig grund. Vi arbetar på institutionen målmedvetet och med hög ambition på båda dessa fronter.

Hur är boken tänkt att användas?
– De olika projekt som beskrivs i boken är hämtade från lärarutbildningen, men de har i flera avseenden generell högskolepedagogisk relevans. Vetenskaplighet i högre utbildning. erfarenhet från lärarutbildningen lämpar sig därför väl som kurslitteratur i högskolepedagogisk utbildning mer allmänt. Den vänder sig även till forsknings- och utbildningsansvariga vid universitet och högskola

Mer information: Olof Franck, epost: olof.franck@.gu.se, tel: 031-786 2011