Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok ger stöd för multimodal undervisning utanför bildämnet

Publicerad

Hallå där Margaretha Häggström, adjunkt och doktorand vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession och en av redaktörerna för den nyutkomna boken Visuell kunskap för multimodalt lärande som fokuserar hur uttrycksformer som bild, text, ljud och musik i kombination kan fungera som verktyg i många av skolans ämnen.

Vilket behov svarar boken mot?
– Boken handlar dels om att möta ett samhälle i förändring där multimodala uttrycksformer får allt större genomslagskraft, dels att synliggöra de möjligheter som multimodalitet kan innebära i utbildningssammanhang. Vårt bidrag rör främst hur estetiska uttrycksformer, särskilt visuella, kan utgöra didaktiska verktyg i alla skolans ämnen. 

I boken diskuteras bland annat hur bilddidaktiken kan bidra till bättre undersökande och problemlösande arbetsmetoder. Hur kan den det?
– Det kan den på många olika sätt. Exempelvis kan bildanalys av olika slag vara ett undersökande arbetssätt för att studera företeelser som maktstrukturer, miljöförändringar och naturvetenskapliga skeenden med mera. Likaså kan eget bildskapande undersöka så skilda förhållanden som hur det är att vara människa idag, matematiska problem och rumsuppfattning. Genom visualisering kan eleven få syn på och upptäcka problem från ytterligare ett perspektiv och kanske finna mönster att arbeta vidare med. Visualisering kan därmed hjälpa eleven att experimentera med olika lösningar.

I boken anges att visuella uttryck i utbildningssammanhang har stor potential som didaktiska verktyg långt utanför ämnet bild. Vad innebär den potentialen?
– Bilddidaktiken erbjuder ett helhetsperspektiv på lärande som erkänner visuella och taktila lärandeformer som essentiella för lärprocesser. Den innebär därför andra vägar till kunskap och andra former för eleven att uttrycka och presentera sin kunskap. När bilddidaktiken används på ett medvetet sätt av läraren, menar vi att undervisning möjliggör ett fördjupat lärande genom att fler sinnen och fler perspektiv på ett undervisningsinnehåll involveras.

Ni säger att bildanalys ofta är avgörande för en kritisk granskning av människors uppfattningar och förförståelse av historiska och politiska skeenden. På vilket sätt kan den vara avgörande?
– Genom att förstå hur bilder, exempelvis medias foton som informerar om nyhetshändelser, påverkar oss i vår omvärldsuppfattning. Det är väsentligt att förstå hur dessa bilder kan vara manipulerade eller att de visar en speciell vinkel och endast ett visst utsnitt av en plats eller händelse. Det är också av betydelse att förstå hur bild, text och ljud samverkar som i dokumentärer och nyhetssändningar. Det kan vara svårt för eleven att förstå att dessa bilder och filmer inte är verkligheten utan en representation av verkligheten. Därför är kunskap om bildanalys ofta avgörande.

En bokrelease för boken Visuell kunskap för multimodalt lärande hålls onsdag 4 oktober, kl. 17.00 i Pedagogens B-hus, i personalrummet på våning 3. Alla intresserade är välkomna.

Mer information: Margaretha Häggström, epost margareta.haggstrom@gu.se, tel 031-786 2470