Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nationella patientenkäten: Svenska patienter fortfarande inte delaktiga och involverade i vården

Publicerad

Med jämna mellanrum tillfrågas svenska patienter om den vård de har upplevt i specifika vårdkontexter. Syftet med enkäten är att resultaten främst ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Alla landets kommuner och landsting deltar, och arbetet samordnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Personcentrerad vård ökar delaktighet och involvering

Den senaste mätningen gäller öppen- och slutenvård inom specialiserad sjukhusvård. Resultaten visar på en generell nöjdhet med vården i stort, men ett fortsatt missnöje med möjligheten till delaktighet och involvering i sin egen vård.

- Sedan man började med dessa enkäter år 2009 har liknande missnöje gällande delaktighet och involvering framkommit, konstaterar Inger Ekman, centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC. I sju år har man nu vetat att detta är en av de främsta orsakerna till att patienter är missnöjda med svensk vård. Samtidigt visar till exempel vår forskning att personcentrerad vård innebär bland annat just ökad delaktighet och involvering, och att detta leder till nöjdare patienter, ökad patientsäkerhet och minskade kostnader. Vi tror att detta är en av anledningarna till det stora intresset vi ser för personcentrerad vård, med ett antal svenska regioner och landsting som nu har bestämt sig för att införa personcentrerad vård.

Kort information från SKL om den nationella patientenkäten:
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt som information till invånare och patienter. Undersökningen består av ett antal frågor inom områden som helhetsintryck, tillgänglighet, information och kunskap, delaktighet och involvering, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande samt emotionellt stöd.

Vid denna undersökning skickades 276 773 st enkäter ut till patienter som besökt öppenvården och till 112 228 st patienter som besökt slutenvården. Inom öppenvården besvarades 47,3 procent av enkäterna och inom slutenvården besvarades 50,4 procent av enkäterna.
Mer information om Nationella patientenkäten