Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på ungas villkor och lärande

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Monica Johansson, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, som docent i pedagogik.

Monica Johansson disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2009, med avhandlingen Anpassning och motstånd. En etnografisk studie av gymnasieelevers institutionella identitetsskapande. I avhandlingen konstaterade hon bland annat att en och samma gymnasieskola ger skilda möjligheterna för gymnasisterna att bli de elever som skolan efterfrågar, beroende på vilket program eleverna studerar på.

Finansiering från Vetenskapsrådet

Efter disputationen har Monica Johansson fördjupat sitt forskningsfokus på ungas villkor för lärande och utveckling. Hon har bland annat varit delaktig i ett par av forskningsmiljöerna vid IPS, dels PRIS, Platform for Research in Inclusive education and School development, dels PAGE, Power and Agency in Education.

Hon var också medsökande i det av Vetenskapsrådet, VR, finansierade och ännu pågående forskningsprojektet Landsbygdens unga. Utbildning, plats och delaktighet. Projektet fokuserar landsbygdens unga för att undersöka vad som skiljer och förenar dem och stadens unga i synen på utbildning och delaktighet i samhället. 

Stora grupper av nyanlända

Samma forskargrupp, med Monica Johansson som medsökande, fick i början av november ytterligare 6 mnkr från Vetenskapsrådet i 2018 års utdelning av forskningsmedel, nu för det nya projektet Utbildning och integration av unga nyanlända på landsbygden. Det senare föranlett av att fältstudierna för den förstnämnda VR-studien sammanföll med att stora grupper av nyanlända kom till Sverige, något som även påverkade orter och skolor på landsbygden.

Sedan 2017-01-01 är Monica Johansson prodekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, med huvudansvar för utbildningsfrågor. Uppdraget sträcker sig till 2021-06-30.

För mer information, kontakta Monica Johansson: e-post: monica.johansson.3@gu.se, tel 031-786 2751