Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på barns och ungas uppväxtvillkor

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Ylva Odenbring, verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som docent i pedagogik.

Ylva Odenbring disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2010, med avhandlingen Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett. Efter avhandlingen har frågor relaterade till barns och ungas uppväxtvillkor i utbildning i relation till kön, klass, etnicitet och sexualitet varit frågor som särskilt varit i fokus i hennes forskning.

Kategoriserar brottsoffer

För närvarande deltar Ylva Odenbring i två externfinansierade forskningsprojektet. I forskningsprojektet Brottsplats skolan - en studie av brottsoffer i skolan, finansierat av Brottsoffermyndigheten, undersöks hur nyckelpersoner i skolors elevhälsoteam kategoriserar brottsoffer samt hur skolor internt och i samarbete med hem, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin samt polis stöttar dessa elever. Studien kommer att bidra med viktig kunskap kring dessa frågor eftersom det i dagsläget finns en frånvaro av vetenskapliga studier som belyser detta.

Familjebakgrund avgörande

Resultaten i studien pekar att det finns en stark önskan från skolors sida att ha ett gott samarbete med såväl familjer som med andra myndigheter för att stötta de elever som utsätts för våld i hemmet. Vidare pekar resultaten på att elevers familjebakgrund är avgörande för vilka förklaringar som skolor ger till att våld förekommer i hemmet. I familjer som kategoriseras som etniskt svenska förklaras våld i hemmet med sociala, psykologiska och psykiatriska problem. Till elever med utländsk bakgrund förklaras den kulturella bakgrunden och etnicitet vara anledningen till förekomsten av våld i hemmet. I dessa berättelser framträder även kön, och i synnerhet våldsutsatta flickor, som en tydlig struktur. Fokus i dessa berättelser är skolors erfarenheter med att hantera situationer då flickor utsatts för hedersrelaterat våld.

I det andra externfinansierade forskningsprojektet Learning spaces for inclusion and social justice: success stories from immigrant students and school communities in four Nordic countries, finansierat av NordForsk, studeras förskolor, förskoleklasser och grundskolor som definieras som framgångsrika när det gäller skolresultat, social rättvisa och jämställdhet. Projektet har för avsikt att bidra med ny kunskap kring strategier för undervisning och skolreformer kring integration och inkludering.

För mer information, kontakta Ylva Odenbring, ylva.odenbring@gu.se, 031-7862840