Länkstig

Matematikundervisningens betydelsefulla sekund

Publicerad

Lärares pedagogiska takt och hållning är avgörande i en lärare-elevrelation som vilar på respekt och tillit. En ny avhandling vid Göteborgs universitet synliggör detaljrikt hur detta sker mellan lärare och elev, något som varit ett outforskat område inom klassrumsforskningen.Bild på Ann-Louise Ljungblad.Tidigare forskning har visat på vikten av en välfungerande relation mellan lärare och elev, men hur en sådan relation tar sig uttryck i undervisningen har varit obekant. I sin avhandling utforskar Ann-Louise Ljungblad med hjälp av närgående videofilmning den interpersonella kommunikationen mellan fyra lärare och hundratalet elever i matematikundervisning i såväl grundskola, gymnasieskola som gymnasiesärskola.
– Matematik är ett ämne där jämlikheten minskar och skillnaderna ökar. Det gör det intressant att lyssna till när elever anser att undervisningen fungerar väl. Min nyfikenhet väcktes av elever som beskrev att vissa lärare lyckas möta elever extra väl, säger Ann-Louise Ljungblad som studerat dessa lärares undervisning.

Outvecklat språkbruk

Studien visar i detaljrika beskrivningar hur lärare relaterar till elever. Det är en aspekt av läraryrket som lärare har ett outvecklat språkbruk för, vilket gör det svårt för dem att diskutera yrkets relationella aspekter med varandra. Ann-Louise Ljungblads resultat visar att läraren inte alltid hinner reflektera över sitt gensvar till eleven. Istället synliggör hennes analys hur lärarens tonfall, blickar och gester framträder i en pedagogisk takt, som en sinnlig improvisation. Här blir en sekund av särskild vikt synlig.
Vad möter eleven i det ögonblick hen för fram sina egna tankar och funderingar som inte alltid följer matematikens traditioner eller som läraren inte har någon metod för att möta? I det ögonblicket har lärarna en öppen och tolerant hållning där det nya som elever frambringar tas emot och kan passera in i dialogen. Resultatet visar hur lärares pedagogiska takt och hållning kan skapa rum för elever att få tala med sina unika röster. Deltagande elever beskriver att i liknande pedagogiska möten växer det fram såväl respekt som tillit i relationen till läraren.

Utveckla beredskap

– Min studie väcker frågor om mellanmänskliga värden i en tid där man talar om utbildning med fokus på den pedagogiska processens effektivitet. Resultatet ger insikt om att mötet i nuet med unika barn inte kan evidensbaseras, säger Ann-Louise Ljungblad.
Studien utforskar undervisning när den blir som mest komplex och visar hur lärare kan utveckla en hög beredskap att möta svåra undervisningssituationer.
– Hur läraren relaterar till elever är en pedagogisk dimension av betydelse i matematikundervisning. Det som överraskade mig var att lärares gensvar och elevers sätt att svara tar sig liknande uttryck oavsett ålder, nivå eller skolform. Relationellt är det ingen skillnad! säger Ann-Louise Ljungblad.
Relationell pedagogik är ett ungt forskningsfält och generellt ingår inte yrkets relationella aspekter i lärarutbildning.
– I Danmark ser vi ett första försök vid lärarutbildningen i Århus där en sådan grundkompetens nu förts in som ett eget kompetensområde. Hur lärare relaterar till elever är av vikt för såväl lärare i praktiken som för lärarutbildningar, säger Ann-Louise Ljungblad.

För mer information:
Ann-Louise Ljungblad, telefon: 031–786 2326, 070–66 519 67, e-post: ann-louise.ljungblad@gu.se
Ann-Louise Ljungblad lägger fram sin avhandling – Takt och hållning – en relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet fredagen den 5 februari kl. 13.00. Plats Kjell Härnqvistsalen. Pedagogen hus A (källarplan), Västra Hamngatan 25, Göteborg.

Avhandlingen finns digitalt publicerad på http://handle.net/2077/41112