Bild
Vasaparken, universitetets huvudbyggnad
Foto: Mattias Jacobsson
Länkstig

Högsta omdöme för universitetets arbete med kvalitetssäkring

Publicerad

Göteborgs universitet är ett av få lärosäten som fått det högsta omdömet när det gäller kvalitetssäkringsarbete av utbildning. Det framkommer av ett yttrande från UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som presenterades på onsdagen.
– Det är förstås oerhört glädjande att vårt universitet kommer så väl ut i granskningen, förklarar rektor Eva Wiberg.

Sedan våren 2018 granskar UKÄ samtliga svenska lärosätens system för kvalitetssäkring när det gäller utbildning. Utvärderingen går till så att lärosätena lämnar in en självvärderingsrapport tillsammans med omfattande dokumentation när det gäller ett antal fördjupningsspår. Också studenterna lämnar in synpunkter och dessutom gör en bedömargrupp från UKÄ platsbesök.

Nu är UKÄ:s bedömargrupp klar med sin granskning av Göteborgs universitet och ger universitetet det högsta omdömet av tre möjliga. Bland annat menar man att Göteborgs universitet har ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem med ett systematiskt fokus på utveckling. Ansvarsfördelningen är tydlig och arbetet med att stimulera en kvalitetskultur pågår på alla nivåer i organisationen.

Det är väldigt roligt att UKÄ:s bedömargrupp har en så positiv bild av vårt arbete med kvalitetssäkring, säger rektor Eva Wiberg. Att ha ett välfungerande system, som tidigt fångar upp och åtgärdar eventuella problem, är förstås oerhört viktigt, främst för studenterna, men också för alla som arbetar vid universitetet.

UKÄ menar också att utbildningarna utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna att vara aktiva. Även kontinuerliga uppföljningar och återkommande utbildningsutvärderingar bidrar till att säkerställa studenternas lärande. Att universitetet systematiskt ger möjligheter till studentinflytande och fångar upp problemområden, är även det något som bedömargruppen lyfter fram som positivt.

– Men bedömargruppen uppmuntrar också Göteborgs universitet att ytterligare se till att studenterna verkligen nås av information om kvalitetsarbetet, inte minst när det gäller återkoppling av kursvärderingsresultat, säger Eva Wiberg. Man påpekar även vikten av att utveckla ett mer systematiskt arbete kring kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsplaner och uppföljning av dem. Det är värdefulla synpunkter från UKÄ som vi självklart kommer att ta till oss. Kvalitet är ju något man aldrig blir färdig med utan ständigt måste utveckla och följa upp. 

AV: Eva Lundgren

Fakta om kvalitetssäkringsarbete av utbildning

2017 infördes ett nytt nationellt system för kvalitetssäkring av lärosätenas utbildningar, där lärosätena själva ansvarar för kvalitetssäkringen av samtliga utbildningar. UKÄ (Universitetskanslersämbetet) genomför nu granskningar av detta kvalitetssäkringsarbete.

Följande omdömen ges:

  • Godkänt kvalitetssäkringsarbete
  • Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
  • Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete