Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hög kvalitet på ­forskar­utbildningen ­i psykologi

Publicerad

Under 2015 och 2016 genomförde Universitets­kanslers­ämbetet (UKÄ) en kvalitetsutvärdering av ett urval utbildningar på forskarnivå i Sverige, varav en var forskarutbildningen i psykologi vid Göteborgs universitet. UKÄ:s helhetsintryck var att forskarutbildningen på psykologiska institutionen är väl strukturerad och av god internationell klass. Den sammantagna bedömningen var att utbildningen uppfyller alla kvalitetskrav och håller en hög kvalitet.

År 2014 beslutade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att genomföra en pilotomgång för utvärderingar av utbildningar på forskarnivå. Syftet var dels att pröva ut en ny metod som sedan skulle användas i vidare utvärdering på samtliga utbildningsnivåer inom högskolan, dels att utföra faktiska kvalitetsgranskningar av ett mindre antal utbildningar.

Utvärderingen bestod bland annat av en självärderingsdel där institutionerna svarade på frågor om doktorandernas måluppfyllelse, forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet, forskarutbildningens historik, det institutionsinterna kvalitetssäkringsarbetet och utbildningens särskilda förutsättningar. Utifrån detta utförde den externa bedömargruppen lärosätesintervjuer och skrev därefter ett preliminärt yttrande, som sändes till lärosätena. I det ingick också särskilda avsnitt om forskarutbildningen ur doktorand- och arbetslivsperspektiv. Institutionen fick några veckor på sig att kommentera och i maj 2016 fattade universitetskanslern beslut om kvaliteten på de utvärderade forskarutbildningarna.

– UKÄ bedömer att vår forskarutbildning uppfyller samtliga kvalitetsindikatorer för utbildning på forskarnivå och det är vi väldigt glada för, säger Leif Strömwall, proprefekt vid psykologiska institutionen. Men vi fick också möjligheten att få syn på några svagheter och områden med förbättringspotential och det är bra. Ibland kan det behövas utomstående granskningar för att få syn på saker som den oundvikliga hemmablindheten inte registrerar.

Det är flera faktorer i samspel som gör att doktoranderna vid psykologiska institutionen har goda förutsättningar att tillgodogöra sig de färdigheter som behövs för att planera och bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter. Utbildningen gynnas av att forskningen vid institutionen karaktäriseras av hög kvalitet och vetenskaplig bredd. Doktoranderna är också nära knutna till någon av institutionens forskargrupper vilket gör att de redan under utbildningen exponeras för det internationella vetenskapssamhället. Institutionen befinns ha ett väl fungerande system för kvalitetssäkring av utbildningen och väl fungerande administrativa processer.

Mer information:

Leif Strömwall, proprefekt, psykologiska institutionen, leif.stromwall@psy.gu.se, 031-786 1665
UKÄ:s beslut10 Jun-2016: Leif Strömwall om att delta i en pilotutvärdering av utbildning på forskarnivå