Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GPCCs forskning omnämns i Patientmaktsutredningens delbetänkande Patientlag

Publicerad

Den 31/1 kom Patientmaktsutredningens delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2)

Den nya lagen ska, enligt förslaget, samla lagstiftning som gäller patienter. Gränser mellan landsting suddas i praktiken ut. Barns rättsliga ställning regleras. Patienten ska lättare kunna få en second opinion. Informationsansvaret preciseras.


Patientmaktsutredningen har en klart uttalad ambition: en maktförskjutning från hälso- och sjukvårdens huvudmän till patienten. Hans eller hennes integritet, självbestämmande och delaktighet ska främjas.


Många parter nämns som alla är överens om att patienten måste sättas i centrum och vara medaktör i sin egen vård. Samtidigt visar en färsk rapport från Myndigheten för vårdanalys, gjord av internationella externa experter, att svensk sjukvård har långt kvar till detta mål. Det stämmer väl överens med GPCCs erfarenhet. Många talar om patient/personcentrerad vård - få gör det konsekvent.


Vid GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet pågår evidensbaserad forskning om hur patienten kan göras verkligt delaktig. Vi har, precis som Patientmaktsutredningen, regeringens uppdrag.

Publikationen hänvisar till GPCCs forskning och visar på de enorma vinster som kan uppnås med denna typ av vård:

”I en studie vid Sahlgrenska sjukhuset undersöktes hur en modell med en patient-centrerad vårdkedja påverkade vårdresultat hos 112 patienter med höftledsfraktur. I studien kunde bl.a. påvisas att kostnaderna sjönk med 40 procent i den patientgrupp där modellen tillämpades. Studien visade även att 75 procent av deltagarna i gruppen blev framgångsrikt rehabiliterade jämfört med 55 procent i kontroll-gruppen. (Olsson, L., Hansson, E., Ekman, I., & Karlsson, J. (2009). A cost-effectiveness study of a patient-centred integrated care pathway. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1626-1635. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05017.x. )” sid. 77.

Personcentrerad vård är det begrepp vi väljer att använda – för att understryka att patienten är en partner, en person, en expert som tillför sin kunskap om hur det är att leva med sjukdom och ohälsa. Han eller hon är mer än sin sjukdom. Personer är vi hela tiden, patienter bara ibland.