Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgsregionens övningsförskoleområden permanentas

Publicerad

Det femåriga projektet med övningsförskoleområden i Göteborg med kranskommuner får en fortsättning. Det framgick vid en större samverkanskonferens vid Göteborgs universitet i mitten av juni med 500 VFU-handledare, förskolechefer, VFU-samordnare och VFU-kurslärare.

Bild från konferensen
Alla verksamhetsförlagda kurser, VFU, vid Förskollärarutbildningen vid Göteborgs universitet har ingått i en nationell försöksverksamhet med övningsförskoleområden, ÖFSO, i ett femårigt projekt under åren 2014-2019.

Projektets upplägg i Göteborg och tio kranskommuner har dock varit unikt då samtliga studenter från hösten 2014 har ingått och att projektet knutits till särskilt yrkesskickliga lokala lärarutbildare som har utbildats i handledarskap om 7,5 poäng – inte som vid andra lärosäten där projektet knyts till särskilda övningsförskolor.

Tilläggsavtal tecknas
Solveig Sotevik, projektledare för ÖFSO vid Göteborgs universitet, kunde på konferensen berätta att arbetssättet nu permanentas. Detta garanteras genom att ett ”Tilläggsavtal för VFU inom Förskollärarutbildningen” nu tecknas mellan Göteborgs universitet och de berörda kommunerna, och genom att det inte är personberoende då det är över 750 personer involverade förutom alla studenter.

Solveig Sotevik kunde sammanfatta ett antal faktorer som särskilt bidragit till hög kvalitet i VFU, och som har kännetecknat försöksverksamheten:
• Särskilt skickliga VFU-handledare utsedda – över 80 procent har nu handledarutbildning
• Team av VFU-kurslärare, VFU-handledare, VFU-samordnare och aktuella studenter med en hög koncentration av studenter i varje område – för att välkända kontaktytor stärker samarbetet och bättre säkerställer fördjupad handledning och stöttning men även bedömning av studenters prestationer
• Nätverksträffar före varje kurs inom varje område – för att dessa säkerställer kursinnehåll och gemensamma arbetsprocesser mot kursernas lärandemål men även fördjupar innehållet i kurserna och förändrar kursinnehåll utifrån behov som blir synliga
• Trepartssamtal i alla VFU-kurser och betygssamtal mellan VFU-handledare och VFU-kurslärare efter varje kurs om varje student – för att det kvalitetssäkrar bedömning mot aktuella lärandemål

Tät samverkan

– Kanske kommer resultat från utvärdering av detta nationella projekt generera högre öronmärkt tilldelning till VFU, från departementet. Vi hoppas det då resultaten av satsningen visar på att det behövs. Det har visat sig mycket viktigt att studenterna får besök i alla VFU-kurser för att garantera stöttning och för att rättssäkra bedömningen, och inte som nu när försöksverksamheten är slut endast i två av programmets fyra VFU-kurser, säger Solveig Sotevik.

Syftet med ÖFSO är att höja kvaliteten i hela förskollärarutbildningen genom tät samverkan mellan universitetet och de medverkande förskolorna samt mellan programmets verksamhetsförlagda och högskoleförlagda kurser.

Inom de 18 övningsförskoleområdena har mellan 50 och 100 förskollärarstudenter koncentrerats och är kvar i området hela sin utbildning.

Förutom att öka kvaliteten i studenternas utbildning har försöksverksamheten haft som målsättning att bidra till skolutveckling i förskolan, något som Anna Ligården och Sandra Hultberg, verksamhetschef respektive förskolechef, kunde visa under sin programpunkt utifrån erfarenheter gjorda i hemkommunen Partille.

Ina Furtenbach Lindén, utbildningschef vid Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad, välkomnar att arbetssättet nu permanentas:

– ÖFSO har varit ett väldigt viktigt projekt för staden. Kompetensförsörjning är en av förskolans stora utmaningar och genom att ta väl hand om förskollärarstudenterna kan vi erbjuda dem attraktiva anställningar. Samarbetet med universitetet kring utbildningarna har också gjort att utbildningarna anpassats efter praktikens behov såväl som efter teoretiska krav. Vi har också gemensamt kunnat stötta studenterna genom utbildningen så att goda förskollärare fått förbättrade möjligheter att slutföra sina utbildningar, säger hon.

Mer gemensam roll

För VFU-handledarna har uppdraget inneburit en god kompetensutveckling, dels genom handledarutbildningen men också genom den fortlöpande kontakten med universitetets lärare och nätverk.

– Studenterna har också bidragit med aktuell forskning till förskolorna och återkoppling genom sina observationsuppgifter. Att arbetslagen har fått en mer gemensam roll i utbildningen av studenterna än tidigare har gjort att VFU-handledarna har haft mer stöd i sitt professionella uppdrag och kvaliteten i utförandet har ökat. Sammanfattningsvis kan man säga att ÖFSO har bidragit till att öka kvaliteten i förskolorna och på förskollärarutbildningen, vilket är ett grymt bra resultat, säger Ina Furtenbach Lindén.

Konferensen bjöd även bland annat på två föreläsningar.
Anne Kultti, docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande föreläste under rubriken Språkande och flerspråkande i förskolan och Annika Åkerblom, universitetslektor vid samma institution, gjorde det på temat Omsorgens många ansikten – om omsorg i en förskola på vetenskaplig grund.

Konferensens andra del utgjordes av gruppvisa diskussioner inom respektive ÖFSO-område för att befästa de goda samverkansformerna.