Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgsforskning bakom nationellt beslut - möjliggör personcentrerad vård

Publicerad

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att arbeta för att införa personcentrerad vård. Forskning vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet har använts som underlag för beslutet.

Efter ett kongressbeslut ska nu SKL arbeta med att sprida kunskap och information om personcentrerad vård så att regioner, landsting och kommuner ska kunna implementera modellen i sina vårdverksamheter.

I den bakomliggande motionen beskrivs personcentrerad vård som att patienten och de anhöriga är aktiva och delaktiga i planeringen och genomförandet av vården. Patienten ingår en överenskommelse med vården där partnerskap med professionella vårdgivare utgörs av en gemensam hälsoplan och uppföljning av vård och rehabilitering.

Det är bland annat centrats forskning och definitioner som har använts som underlag till motionen.
– Det är mycket glädjande att vårt arbete ligger till grund för beslutet. Vår forskning och utbildning om personcentrerad vård och stöd till implementering i olika vård- och omsorgsverksamheter får allt mer uppmärksamhet både nationellt och internationellt, säger Inger Ekman, professor i omvårdnad och föreståndare för GPCC.

Ny roll för GPCC

Forskning och utveckling av verktyg och modeller för implementering av personcentrerad vård har gått hand i hand. Med dessa erfarenheter som grund har Göteborgs universitet nu också startat bolaget GPCC Implement för att på ett professionellt sätt, men utan vinstintresse, stödja implementering och utveckling av personcentrering inom hälso- och sjukvården.

– Vi kommer att arbeta vidare med forskning och utbildning samt implementering av personcentrerad vård i miljöer av olika storlek och karaktär. Det kan exempelvis handla om ett helt sjukhus, primärvårdsenheter, en hel region eller på EU-nivå, säger Inger Ekman.

Fakta om GPCC

GPCC är ett forskningscentrum baserat på regeringens satsning på strategisk forskning dit över 100 forskare från olika discpliner är knutna. Centrumets övergripande syfte är att stödja och genomföra personcentrerad hälso-och vårdforskning samt driva omställning mot personcentrerad vård.

Unikt för GPCC är att effekterna av personcentrerad vård utvärderas i kontrollerade studier. Förutom avsevärda kostnadsbesparingar i form av bland annat kortare vårdtider, har positiva effekter från ett patientperspektiv visats, då vården anpassas till varje enskild person och hens egna resurser tas tillvara.

Fakta om personcentrerad vård

Enligt personcentrerad vård är patienter personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir därmed en partner i vården.

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/anhöriga och professionella vårdgivare. Utgångspunkten är patientens berättelse, som skrivs ner på ett strukturerat sätt. Baserat på berättelsen och övriga undersökningar skrivs en hälsoplan, som innehåller mål och strategier för implementering och kort- och långsiktig uppföljning.

Kontakt

Inger Ekman, professor i omvårdnad och centrumföreståndare GPCC Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, telefon: 0739-81 57 65, e-post: inger.ekman@gu.se

Jeanette Tenggren Durkan, samordnare GPCC Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, telefon: 0766-18 69 29, e-post: jeanette.tenggren.durkan@gu.se  

Länkar