Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fyra frågor till Niklas Pramling...

Publicerad

…professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och huvudsökande för projektet Lekbaserad didaktik – att vidareutveckla förskoledidaktisk teoribildning i samverkan mellan forskare och förskollärare som får 4.4 mnkr över två år och är ett av de forskningsprojekt som fått medel i Skolforskningsinstitutets första utlysning inom praktiknära skolforskning.

Vad är det ni konkret ska göra?
– Vi ska i samverkan med förskollärare bidra till att utveckla teori om förskoledidaktik, det vill säga hur man kan befrämja barns lärande och utveckling i förskolans lekbaserade verksamhet.

Hur går ni tillväga?
– Vi ber förskollärare dokumentera aktiviteter då de på olika sätt fångar upp barnens lek och bidra till att utveckla den, där de etablerar nya lekramar för barnen att agera inom. Tillsammans med förskollärarna och deras chefer analyserar sedan vi forskare i grupp de inspelade filmerna, med avseende på hur aktiviteterna utvecklades och vad implikationerna är för barns lärande. På basis av de gemensamma arbetsseminarierna går förskollärarna vidare i arbetet, som följs upp på motsvarande sätt i en iterativ, upprepad, process.

Syftet med projektet anges bland annat vara att utveckla teoribildningen om en lekbaserad förskoledidaktik. Varför behövs det en sådan?
– Det är viktigt att förskolan behåller sin särart som miljö för att främja barns lärande och utveckling i form av en lekbaserad, temabaserad och holistisk verksamhet och inte blir utformad efter skolans tradition med ämnen och lektioner. Hur främjande av barns utveckling går till, och kan gå till, i denna lekbaserade verksamhet är något som vi inte vet så mycket om. Det finns många fördelar med förskolans sätt att organisera för barns utveckling, men hur dessa möjligheter konkret gestaltas i verksamheten är lite beforskat.

Hur kommer ert arbete att komma förskolorna till del?
– Arbetet bedrivs i nära samverkan med förskolornas förskollärare och chefer så de är direkt inblandade redan i kunskapsbildningen. På längre sikt är tanken att det hela skall mynna ut också i ett nätverk för samverkan och kunskapsdelning mellan universitet/högskolor och förskolor.

Skolforskningsinstitutet fick in 122 ansökningar; av dessa har åtta beviljats medel. Förutom Niklas Pramling medverkar från Göteborgs universitet: Camilla Björklund, Anne Kultti, Pernilla Lagerlöf, Ingrid Pramling Samuelsson, Ann-Charlotte Mårdsjö-Olsson och Cecilia Wallerstedt; från Linnéuniversitetet i Kalmar medverkar: Hanna Palmér och Maria Magnusson; och från Högskolan Kristianstad medverkar: Susanne Thulin och Agneta Jonsson.