Länkstig

Fortsatt arbete och beslut inom Sahlgrenska Life

Publicerad

Just nu pågår ett intensivt arbete inför nästa skede i byggprocessen för Sahlgrenska Life. I slutet på januari meddelade Göteborgs universitet fastighetsägaren Vitartes, som planerar att bygga hus 2 och 3, sitt beslut att gå vidare till så kallat systemskede. Rektor har nu även beslutat om vilka verksamheter som ska föreslås ingå i de framtida byggnaderna.

Projektet Sahlgrenska Life drivs av Västra Götalandsregionen med Göteborgs universitet som en viktig partner. För att möjliggöra projektets vision och mål om att snabbare föra nya kunskaper till vården för ökad patientnytta, krävs nya byggnader runt och över Per Dubbsgatan. Byggnaderna ska fysiskt knyta samman Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitets verksamhet på Medicinareberget. Projektet som helhet omfattar tre nya byggnader (hus 1, 2 och 3).

De nya huskropparna i Sahlgrenska Life kommer bland annat inrymma lokaler för högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling.

Göteborgs universitet har nu gett besked om att vilja gå vidare till systemskedet för ytor i hus 2 och 3. För Göteborgs universitets del omfattar projektet cirka 10 000 kvadratmeter lokalarea. Sahlgrenska Life som helhet omfattar ungefär 73 300 kvadratmeter. Under systemskedet ska en systemhandling tas fram. Syftet med systemhandlingsskedet är att ta beslut om byggnadens olika system, det vill säga exempelvis stomsystem, fasadmaterial och IT-system.

Inför universitetets besked har samtliga berörda verksamhetschefer, fakultetsledning och ledning för universitetsbiblioteket, intervjuats och nominerat de verksamheter som de önskar ska ingå i byggnaderna. Även i det tidigare skedet i byggprocessen, det så kallade programskedet, har det funnits ett förslag på vilka verksamheter som är tänkta hyresgäster för hus 2 och 3.

Fyra institutioner och bibliotek tänkta hyresgäster

Det nu beslutade förslaget på berörda verksamheter har tagits fram under ledning av prorektor Mattias Goksör och blir ett viktigt underlag i nästa skede i processen. Det handlar om en total lokalyta på cirka 10 000 kvadratmeter. Fyra institutioner – vårdvetenskap och hälsa, odontologi, kliniska vetenskaper och medicin – och det biomedicinska biblioteket har nominerat verksamheter som de bedömer bäst kan utvecklas i den translationella miljön de nya husen utgör. Även utbildningslokaler och fakultetsgemensamma lokaler ingår i förslaget.

− Nomineringen av de slutliga verksamheterna skiljer sig något från förra skedet men vi hamnar på ungefär på samma tänkta totalyta, säger Mattias Goksör. Övergripande har diskussionerna med institutionerna handlat om fördelarna för olika verksamheter att befinna sig nära till sjukhuset, folktandvård och det nya planerade kliniska färdighetscentrumet.

Oro för ökade kostnader

Verksamheterna har också lyft vikten av en rimlig kostnadsbild. Oro för ökade kostnader har även uppmärksammats medialt de senaste veckorna. I beslutsunderlaget finns kostnadsjämförelser med renoverade lokaler, framtida hyresnivåer och med andra lokalprojekt.

− Höjda lokalkostnader har diskuterats löpande under projektet och även nu under nomineringsarbetet, säger Mattias Goksör. Självklart blir det en hyresökning med nya lokaler, men för en rättvis bild räcker det inte att jämföra med dagens hyresnivå utan med framtida nivåer och ta höjd för att hyror även stiger i renoverade lokaler.

Rektor Eva Wiberg hoppas att samtalen under nomineringsarbetet och det fortsatta förankringsarbetet kommer att bidra till ökad klarhet.

− Uppdraget från styrelsen är att gå vidare med Sahlgrenska Life men man betonade också vikten av intern förankring, hållbarhetsaspekten och att vi tydliggör ekonomiska konsekvenser. Jag tror att det som görs nu, att vi lyssnar in verksamhetens behov, förtydligar ekonomiska förutsättningar, kommer att gynna fortsatta diskussioner och intern förankring.

Sahlgrenska Life handlar enligt Eva Wiberg om en gemensam vision för att stärka life science i regionen.

− Tillsammans med VGR har vi gått in i det här projektet med de bästa av intentioner. Vi tror på att stärka närheten mellan utbildning, forskning och sjukvård och att det bidrar till både patientens och forskningens bästa, säger hon.

Nästa steg i processen är att göra en översyn av lokalprogrammet, för att mer i detalj göra en bedömning av vilka typer av lokaler som universitetet behöver utifrån verksamheternas behov. Därefter fortsätter arbetet med att ta fram en systemhandling. Systemskedet planeras vara klart till sommaren 2022. Därefter tas beslut om att ingå hyresavtal med Vitartes.

Pågående arbete hos övriga parter

Även hos de övriga parterna i Sahlgrenska Life-projektet pågår arbete med att utreda och förbereda inför de beslut som är nödvändiga för projektets genomförande.

Styrelsen för Västra Götalandsregionens har nyligen fattat ett genomförandebeslut. Beslutet innebär att regionstyrelsen går vidare med genomförandeplanering av hus 2 och 3, men också att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fastighetsnämnden får i uppdrag att komplettera och förtydliga driftskostnader och evakueringskostnader för hus 1.

Göteborgs stad fortsätter sin handläggning gällande antagande av detaljplan.

Läs mer här: