Länkstig

Forskar om asylsökandes manöverutrymme på den svenska arbetsmarknaden

Publicerad

Anja Karlsson Franck och Andrea Spehar vid Centrum för global migration har tilldelats 3 030 000 kronor i projektanslag från Forte, för projektet Arbetstillstånd, tillfälliga uppehållstillstånd och utvisningshot: En undersökning av asylsökandes manöverutrymme på den svenska arbetsmarknaden.

Stort grattis! Vad handlar projektet om?
- Det senaste årtiondet har det genomförts en rad förändringar i de regelverk som styr arbets- och asylinvandring till Sverige. Dessa förändringar innebär bland annat att det görs en koppling mellan uppehålls- och arbetstillstånd, att vi har ett större fokus på tillfälliga (istället för permanenta) uppehållstillstånd samt på en ökad ”verkställighet” när det gäller utvisningar. I vårt projekt vill vi därför undersöka hur dessa förändringar sammantaget påverkar asylsökandes manöverutrymme på arbetsmarknaden. Vi gör detta genom att ställa frågor kring vad det nya regelverket innebär för hur asylsökande navigerar på arbetsmarknaden, vad det innebär för vilka beslut asylsökande fattar för att trygga sin möjlighet att få stanna i Sverige samt hur detta i sin tur påverkar arbetsvillkor och utsatthet på arbetsmarknaden.

Vad hoppas ni att er forskning kan leda till?
- Vi hoppas att forskningen ska leda till en större förståelse för vilka konsekvenser migrationspolitiken får för asylsökandes situation på arbetsmarknaden – och att vi därigenom också ska kunna belysa asylsökandes egna upplevelser av och strategier för att förbättra sina villkor på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Varför har ni valt att forska om detta?
- Vi har under många år forskat kring migrationspolitik och migranters och flyktingars situation i olika delar av världen, framförallt i Asien och Europa. I denna forskning har vi inte bara observerat hur regelverken kring asyl- och arbetsinvandring skapar mycket speciella förutsättningar på arbetsmarknaden för icke-medborgare, men också hur migranter och flyktingar är långt ifrån passiva ”objekt” i dessa processer. Tvärtom har vår tidigare forskning visat hur flyktingar och migranter aktivt navigerar olika regelverk i syfte att säkerställa sin försörjning och säkerhet på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Mot bakgrund av de förändringar vi sett i den svenska migrationspolitiken de senaste åren kändes det därför viktigt att undersöka hur dessa processer ser ut i det svenska sammanhanget, för att kunna belysa vilken position den som är nyanländ till Sverige har på arbetsmarknaden och hur asylsökande själva antar de utmaningar de möter.
 


Anja Karlsson Franck är doktor i ekonomisk geografi vid institutionen för globala studier, samt verksam vid Centrum för global migration.

Andrea Spehar är docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för global migration.

Forte står för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, och tilldelade nyligen drygt 73 miljoner kronor till olika forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.