Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Genrebild på digital möte.
Foto: Adobe stock
Länkstig

Doktorander fick feedback på digital mötesplats

Över 30 doktorander presenterade sina avhandlingsprojekt när forskarskolan CUL hade sin årliga mötesplats. Trots att mötesplatsen för första gången genomfördes digitalt blev det livliga diskussioner.

För 13:e året i rad arrangerade forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) en konferens där doktoranderna ges möjlighet att presentera sin pågående forskning.

– Syftet är att doktoranderna ska få råd, av varandra och av mer seniora forskare, om hur de kan gå vidare i sina avhandlingsstudier. Dessutom vill vi stärka det fakultetsövergripande samarbetet inom Göteborgs universitet när det gäller forskning och forskarutbildning med utbildningsvetenskaplig inriktning, säger Jonas Emanuelsson, föreståndare för CUL.

CUL ansvarar för universitetets största forskarskola. Forskaskolan är mångvetenskaplig och involverar utbildning på forskarnivå vid sex fakulteter. I år hade Mötesplats CUL 44 deltagare varav 32 var doktorander som presenterade sina pågående avhandlingsarbeten. Samtliga sex fakulteter var representerade. Beroende på var doktoranderna befinner sig i avhandlingsprojekten fanns det olika format för presentationerna: att lägga fram ett paper för diskussion, en muntlig presentation eller en kort muntlig presentation (för nyantagna doktorander).

Studier om biologiska termer och ekvationer

En av doktoranderna var Minna Panas från institutionen för biologi och miljövetenskap. Hon presenterade en delstudie med fokus på vilka kunskaper mellanstadieelever i en landsbygds- respektive storstadsskola har om biologiska och ekologiska termer. Hon har låtit eleverna se två olika bilder på naturmiljöer och de har uppmanats att beskriva vad de ser eller skulle kunna se i dessa miljöer.  Elevernas svar analyserades därefter med fokus på den terminologi som används för att beskriva djur och växter. Presentation gav upphov till flera diskussioner om val av bilder, urvalet av elever och vilka slutsatser som kan dras av en studie med denna design.

– Studien kan ha en stor relevans för praktiker. Jag tror många biologilärare skulle tycka det var intressant att läsa. Och då dyker frågan upp vari skillnaden mellan elevgrupperna består, hur den har uppkommit och vad undervisningen har för betydelse, kommenterade Ingela Bursjöö, adjungerad lektor och medarbetare i CUL.

I en annan presentation visade Anna Holmlund, från institutionen för matematiska vetenskaper, preliminära resultat från en delstudie om hur elever på ett yrkesförberedande gymnasium förstår decimaltal i ekvationer. Så fort det förekommer decimaltal istället för hela tal blir ekvationer mycket svårare att lösa för eleverna, trots att det egentligen är samma typ av resonemang som krävs. Studien syftar till att förbättra elevers möjligheter att hantera ekvationer som också innehåller decimaltal

Lyckad konferens trots pandemin

Mötesdagarna avslutades med att Jonas Emanuelsson tackade alla som hade gjort det möjlighet att genomföra konferensen trots pandemin och de rådande problemen med e-post vid universitet.

– En digital konferens är inte samma sak som att mötas fysiskt. Men både som individer och kollektiv blir vi bättre och bättre på att upprätthålla ett akademiskt och vetenskapligt samtal också när det inte genomförs som ett fysiskt möte. De reaktioner som jag har fått under och efter konferensen tyder på att deltagarna ansåg att det var ett värdefullt tillfälle att knyta kontakter och diskutera praktiknära utbildningsvetenskaplig forskning, säger Jonas Emanuelsson.

Mötesplats CUL 2020

CUL mötesdagar genomfördes 20-21 oktober.
På grund av pandemin var konferensen digital.
32 doktorander presenterade sina arbeten.
Läs mer om CUL på forskarskolans hemsida.