Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

88 miljoner till forskning om vård, hälsa, arbetsliv och välfärd

Publicerad

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beslutat om projektbidrag i årets öppna utlysning. Drygt 73 miljoner kronor går till forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Ett forskningsprogram tilldelas dessutom 15 miljoner kronor för att utveckla en evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrin.

Av totalt 1 093 inkomna ansökningar i Fortes årliga öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd har 92 projekt beviljats bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 8,4 procent. Sammanlagt har 318 miljoner kronor fördelats, varav 70 miljoner (22 procent) tillfaller 20 projekt vid Göteborgs universitet.

− Att så många beviljade projekt kommer från vårt universitet är mycket glädjande. Det visar att våra forskare står sig väl i en hård konkurrens, att det finns ett starkt samhällsengagemang och att vi är intresserade av samverkan, inte bara i teorin utan även i praktiken, säger Sigrídur Beck, gruppledare och forskningsrådgivare vid Göteborgs universitet.

Utöver de 92 projekten som beviljas medel får också 13 postdok-projekt bidrag med 1,6 miljoner kronor vardera. Två av projekten finns vid Göteborgs universitet.

Samtidigt beslutade Forte tillsammans med Vetenskapsrådet att bevilja sju forskningsprogram, varav ett vid Göteborgs universitet, medel för att förbättra och utveckla vården. Tillsammans får programmen dela på drygt 100 miljoner kronor över tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

15 miljoner tillfaller programmet Utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri: tvärvetenskaplig kartläggning och metodutveckling för en mångfacetterad och sårbar patientgrupp. Projektledare är Märta Wallinius, psykolog och medicine doktor vid Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM), Göteborgs universitet.

Nedan följer en redovisning av de ansökningar från Göteborgs universitet som beviljats bidrag inom hälsa, arbetsliv och välfärd. 

Projektbidrag

Thomas Johansson, professor, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Att rekryteras, att tillhöra och att lämna – Exit-processer bland unga nynazister
3 830 000 SEK

Bertil Vilhelmson, professor, institutionen för ekonomi och samhälle
Åldrandets tid. Generationsvisa förändringar i äldres aktivitetsmönster betydelsefulla för hälsa och välfärd
4 030 000 SEK

Gabriella Elgenius, docent, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Civilsamhällets roll för arbetsmarknadsdeltagande i mångkulturella områden: En jämförande studie av Sverige och Storbritannien
3 530 000 SEK

Magnus Simren, professor, institutionen för medicin
Kostbehandling för att förbättra hälsa hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS)
3 830 000 SEK

Philip Moons, professor, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Komplexa kroniska medicinska tillstånd – att skapa god, uthållig och kostnadseffektiv vård. En internationellt validerad algoritm för rätt vårdnivå för vuxna med medfödda hjärtfel
3 030 000 SEK

Ann-Charlotte Almstrand, kemist, institutionen för medicin
Lungrelaterade hälsoeffekter vid användning av 3D-skrivare
2 530 000 SEK

Anja Karlsson Franck, universitetslektor, institutionen för globala studier
Arbetstillstånd, tillfälliga uppehållstillstånd och utvisningshot: En undersökning av asylsökandes manöverutrymme på den svenska arbetsmarknaden
3 030 000 SEK

Ingrid Höjer, professor, institutionen för socialt arbete
Transnationella barndomar. Om barns och ungas relationskapande efter återförening med migrerande föräldrar från Polen och Rumänien
4 030 000 SEK

Carmela Miniscalco Mattsson, docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
En populationsbaserad studie om språkutveckling hos barn efter exponering för per- och polyfluorerade ämnen (PFAS)
3 030 000 SEK

Kerstin Persson Waye, professor, institutionen för medicin
Minskad hörselskaderisk och förbättrad lärandemiljö för förskolebarn med optimerad ljudmiljö
3 160 000 SEK

Hanna Augustin, forskare, institutionen för medicin
Kan prevention av lågt Dvitaminintag och D-vitaminstatus under graviditet gynna barnets hälsa?
3 330 000 SEK

Ingmar Skoog, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
40-talisterna och det nya åldrandet. Födelsekohorter födda 1901-1944 följs från 70- till 75 års ålder rörande hur fysisk, psykisk, kognitiv, och social funktionsförmåga förändras med stigande ålder
2 530 000 SEK

Anna Winkvist, professor, institutionen för medicin
Randomiserad kontrollerad multicenterstudie med New Nordic Diet vid graviditetsdiabetes: iNDIGO
3 430 000 SEK

Agnes Wold, professor, institutionen för biomedicin
NICE - en födelsekohort för studier av spädbarnstidens effekt på senare hälsa med fokus på placenta, mikrober, immunitet och nutrition
3 930 000 SEK

Morten Sager, universitetslektor, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Utformning av kunskapsunderlag inom social omsorg i spänningsfältet mellan kunskapsstyrning, brukarinflytande och professionstillit
4 130 000 SEK

Ying Li, biträdande universitetslektor, institutionen för medicin
Ger exponering för perfluorerade ämnen en ökad risk för vanliga kroniska sjukdomar relaterade till det metabola syndromet?
1 430 000 SEK

Therése Skoog, universitetslektor, psykologiska institutionen
Sexuella trakasserier på mellanstadiet: Ett longitudinellt projekt i syfte att förstå och förändra
3 930 000 SEK

Linus Schiöler, fil. dr, institutionen för medicin
Finns det samband mellan yrkesexponering för oorganiskt damm och ökad risk att insjukna i pneumokocksjukdom?
3 250 000 SEK

Juniorforskarbidrag

Qarin Lood, universitetslektor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Brukarmedverkan i forskning om och med sköra äldre personer – en explorativ studie med sköra äldre personer, hälso- och sjukvårdspersonal och forskare
4 430 000 SEK

Martin Grill, universitetsadjunkt, psykologiska institutionen
Utveckling av funktionella ledarbeteenden hos chefer i kommunal verksamhet
5 530 000 SEK

Postdok

Stefanie König, postdok, psykologiska institutionen
Ett hållbart arbetsliv efter 50 - Genusaspekter på flexibla arbetsvillkor i relation till hälsa
1 600 000 SEK

Erik Eriksson, postdok, Förvaltningshögskolan
Offentlig förvaltning bortom New Public Management? Medskapande patienter, interorganisatoriskt samarbete och dess konsekvenser för jämlik hälso- och sjukvård
1 600 000 SEK

Läs mer på Fortes webbplats: