Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

80 mnkr till forskarskolor inom utbildningsvetenskap

Publicerad

Två forskarskolor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten får 40 mnkr vardera enligt dagens bidragsbeslut från Vetenskapsrådet.

Forskarskolan Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet har Niklas Pramling, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL, som huvudsökande.

Forskarskolans engelska namn är PRECEC SCS, Educating for Play-Responsive Teaching in Early Childhood Education for Social and Cultural Sustainability. Forskarskolan ges i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö, Malmö universitet och Högskolan Kristianstad. Universitetslektor Malin Nilsen vid IPKL är forskarskolans koordinator.

– Forskarskolan skall utbilda adjunkter vid förskollärarutbildningen, genom deras egen forskarutbildning, i hur de kan utbilda förskollärarstudenter att ta sig an samtida utmaningar för förskoleverksamhet. Utmaningarna handlar om lekens eventuellt marginaliserade roll genom betoning på undervisning och utbildning, om att digitalisering innebär att barn har många och skilda erfarenheter när de kommer till förskolan och med mycket olika tillgång till denna sorts resurser samt om att många barn som deltar i verksamheten inte talar majoritetsspråket och därför inte har samma förutsättningar att delta, lära och utvecklas, säger Niklas Pramling.

– Forskarskolan blir värdefull för förskollärarutbildningarna, för barn i förskolans verksamhet och för den vetenskapliga kunskapen om hur vi kan organisera för att skapa goda utvecklings- och lärandemöjligheter och stöd för alla barn i förskoleverksamhet.

Forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare har Monica Rosén, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, som huvudsökande.

Forskarskolans engelska namn är ASESS och står för Assessment of Knowledge in Educational Systems - a national doctoral school for teacher educators.

– Det övergripande syftet med forskarskolan ASESS är att stärka kopplingen till forskning inom lärarutbildningen inom området kunskapsbedömning och kunskapsmätningar och därmed möta ett eftersatt behov. Med ASESS forskarskola vill vi bidra till att både stärka lärarutbildning och forskning inom detta centrala kunskapsområde, säger Monica Rosén.

Forskarskolan ASESS har fyra delmål:
• Att utveckla nya forskningsfronter gällande kunskapsmätningar genom att utifrån en mångdisciplinär bas analysera de riktaliga och högkvalitativa individbaserade data över prov och kunskapsmätningar som finns tillgängliga i Sverige.
• Att bygga upp en nationell forskningskapacitet via utvecklande av handledarkompetens hos lärarutbildare, forskarutbildningskurser, workshopar, nätverk och konferenser.
• Att sprida nya forskningsresultat och kompetens om kunskapsmätningar till andra forskningsmiljöer och till strategiska aktörer inom lärarutbildningar och skoladministration.
• Att etablera Sverige som en internationell nod för studier och analyser av kunskapsmätningar genom att inte minst dra nytta av de omfattande högkvalitativa datamängder som finns tillgängliga för forskning.

ASESS forskarskola kommer att rekrytera nio doktorander som knyts till lärarutbildningarna. Forskarskolan koordineras av Göteborgs universitet av Monica Rosén och Alli Klapp vid IPS och arrangeras i samarbete med Uppsala universitet (Maria Rasmusson, Jenny Folkeryd & Emil Bertilsson) och Stockholms universitet (Samuel Sollerman & Kerstin Pettersson).

Båda forskarskolorna får bidragen för åren 2020-2024.
Åtta av 28 ansökningar beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 28 procent.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats