Göteborgs universitet
Länkstig

Enkätundersökning om bemötande av kvinnor som utsatts för våldtäkt

Vi söker dig som har blivit utsatt för våldtäkt och gjort en polisanmälan och/eller sökt hjälp inom vården för deltagande i en enkätstudie inom forskningsprojektet ”Kvinnor som har utsatts för våldtäkt: Initialt bemötande av polis och medicinsk personal”. Enkäten är öppen till och med 30 april 2022.

Forskningsprojektet ”Kvinnor som har utsatts för våldtäkt: initialt bemötande från polis och medicinsk personal" finansieras av Brottsoffermyndigheten och är etiskt granskat av Etikprövningsnämnden i Göteborg.

Filosofie doktor Lisa Rudolfsson är ansvarig forskare, docent Elisabeth Punzi är forskare i projektet och forskningshuvudman är Göteborgs universitet.

Målsättningen med projektet är att ge en bättre förståelse för hur den inledande kontakten med polis och medicinsk personal upplevs av den våldtagna kvinnan, samt vilka erfarenheter professionella har av dessa arbetsuppgifter. 

Läs mer om forskningsprojektet här!

Hur går studien till?

Ett deltagande i den här studien kommer att innebära att du får besvara en enkät om dina erfarenheter av det initiala bemötandet från polis och/eller medicinsk personal.

Du behöver inte ha kommit i kontakt med både polis och medicinsk personal, utan möjlighet finns att besvara enkäten utifrån endast den yrkesgrupp som du har kommit i kontakt med.

Fokus för frågorna i enkäten är dina upplevelser av bemötande från polis och/eller medicinsk personal och inte de erfarenheter som ledde fram till polisanmälan/vårdsökande.

Enkäten tar ca 30 minuter att fylla i. Du måste ha fyllt 18 år för att besvara enkäten.

Vad händer med mina enkätsvar?

Enkäten är anonym och inga svar kommer att kunna kopplas till dig som person. Dina svar kommer, tillsammans med andra deltagares svar, att matas in i ett dataprogram som möjliggör statistiska analyser (SPSS) och förvaras vid Göteborgs universitet.

Materialet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. För att möjliggöra granskning kommer data att sparas under 10 års tid. Den skriftliga rapporteringen kommer att vara en beskrivning på gruppnivå.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Enkätsvaren kommer att användas för analys och färdigställas till resultat som kommer att publiceras i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter och presenteras vid konferenser. I slutet av projektet kommer en svensk rapport att sammanställas och publiceras för återkoppling till berörda verksamheter.

Vilka möjliga risker finns det med att delta i studien och hur hanteras dessa?

Det finns risk att du kan komma att känna dig illa till mods vid återkallandet av smärtsamma minnen. Om det finns något du känner att du vill ventilera efter att du fyllt i enkäten, får du gärna kontakta någon av forskarna. Du kan erbjudas ett stödsamtal med Elisabeth Punzi.

Vilken möjlig nytta finns det med att delta i studien?

I tidigare studier med de som har varit utsatta för sexuella övergrepp har en majoritet av dem som deltagit uttryckt uppskattning över att någon är intresserad av deras situation och gjort det till en forskningsfråga. Detta är också en erfarenhet forskarna i det här projektet har från tidigare studier med dem som har varit utsatta för sexuella övergrepp, där våra deltagare uttryckte uppskattning över att deras situation studerades.

Frivillighet

Det är frivilligt att delta i denna studie, så det är viktigt att du tänker på att du kan svara både ja eller nej på denna förfrågan.

Ansvariga för studien

Om du har frågor om studien kan du kontakta filosofie doktor Lisa Rudolfsson, som är projektansvarig, eller docent Elisabeth Punzi som är forskare i projektet.

Lisa Rudolfsson, fil.dr. i psykologi: Lisa.Rudolfsson@genus.gu.se              

Elisabeth Punzi, docent, leg. psykolog: Elisabeth.Punzi@socwork.gu.se