Göteborgs universitet
Bild
huvud i profil på en bakgrund av stiliserade höghus
Illustration: Louise Adermark
Länkstig

Forskarskola i psykiatri

Målet med forskarskolan skall vara att skapa livskraftiga kliniska forskarmiljöer och vetenskapligt mervärde i psykiatrin. Skolan ska främja rekrytering inom de kliniska forskningsområdena, skapa grund för nätverksbyggande, stimulera mångfald och tvärvetenskap samt öka nationell och internationell samverkan.

Det finns för tillfället inte några nya kurser att söka.

Forskarskolan kommer i nuläget inte att starta upp med någon ny omgång.

Tack för visat intresse!

Kursöversikt

Kursöversikt för forskarskolan med start hösten 2020.

Klicka på på nedåtpilen för att se kursinnehåll. Schema och kursplaner fylls på vartefter. Schema finns att ladda ned under respektive kurs. Kursplaner finns till höger.

Höstterminen 2020

Basic methods in psychiatric research

Kursansvariga: Bo Söderpalm och Peter Andiné

Kursens innehåll:

 • psykiatrins historia
 • operatorer och skalor i psykiatrisk forskning
 • konstruktioner och användning av skattningsskalor
 • psykiatrisk diagnostik-ICD,DSM och RDoc
 • kvalitativa forskningsmetoder
 • metoder inom barn och ungdomspsykiatrin
 • metoder inom rättspsykiatrisk forskning
 • forskning med registerdata och epidemiologi
 • grundläggande kunskaper i hur man författar effektiva ansökningar om forskningsanslag och ansökningar till forskningsetiska nämnder.

Clinical trials; methods, quality and implementations 

Kursansvarig: Andrea De Bejczy.

Kursens innehåll:

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om kliniska behandlingsstudier. I kursen beskrivs vilka metoder som kan användas, kvalitetssäkring och hur resultaten kan komma till nytta. Kursen ger övning i kritiskt tänkande gällande planering, studiedesign och statistiska ställningstaganden. Stor vikt läggs vid randomiserade kontrollerade studier.

Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:

 • redogöra för principer om studieupplägg för RCT-studier
 • övergripande beskriva regelverk och kvalitetssäkring omkring RCT studier 
 • särskilja övriga metoder inom klinik forskning, t.ex. kvalitativa studier och icke interventionsstudier
 • diskutera implementering av forskningsresultat

Vårterminen 2021

Fastslagna datum: Kurs 3-12 februari, med föreläsningar 8-11 februari. Schema kommer snart!

Neurobiological underpinnings of psychiatric disorders: Frontline techniques and model-systems to unravel complex pathology 

Kursansvariga: Mia Ericson, Louise Adermark 

Kursen syftar till att öka kunskapen rörande:

 • Betydelsen av neurobiologiska rubbningar vid psykiatriska sjukdomar
 • Hur preklinisk forskning kan användas för att förstå klinisk problematik
 • Hur den experimentella psykiatrin använder förenklade modeller och djurstudier för att belysa komplex patologi

Kursen innefattar inläsningsmaterial, videopresentationer, och på plats: en vecka med föreläsningar och gruppdiskussioner.

I kursen ingår även workshops där studenterna medverkar i djurexperimentella studier

Höstterminen 2021

Kursens datum är preliminära.

Psychiatric genetics

Kursansvarig: Lars Westberg

Kursen består av föreläsningar om psykiatrisk genetik, och fokuserar på våra vanligaste psykiatriska sjukdomar, t.ex. depression, schizofreni, ADHD och alkoholberoende.

Efter avslutad kurs skall studenten

 • ha fått grundläggande förståelse för genetikens betydelse vid olika psykiatriska sjukdomar, samt en djupare kunskap om hur genetisk forskning kan utnyttjas för att lära sig mer om dessa sjukdomars etiologi och patofysiologi,
 • kunna läsa vetenskaplig litteratur rörande psykiatrisk genetik och kunna diskutera resultatens betydelse för eventuell diagnostik och behandling av mental ohälsa,
 • med ett vetenskapligt förhållningssätt kunna diskutera etiska problem i samband med genetiska tester.

Vårterminen 2022

Psychiatric Epidemiology

Kursansvariga: Margda Waern, Anna Zetterberg

Kursen kommer att innehålla en blandning av teoretisk bakgrund och praktiska övningar. Genom föreläsningar och diskussioner kommer studenterna att tränas i ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. 
Kursen syftar till att ge kunskap om:

 • de vanligast förekommande psykiska sjukdomarna i befolkningen (klinisk bild och epidemiologi) samt riskfaktorer och könsskillnader för respektive sjukdom
 • psykiska sjukdomar hos såväl yngre som äldre kommer att behandlas för att tydliggöra likheter och skillnader avseende klinisk bild samt epidemiologi i olika åldersgrupper
 • design av epidemiologiska studier av psykiska sjukdomar (inklusive exponeringar och utfall).
 • skattning av symptom och diagnossättning i epidemiologiska studier
 • val av statistiska metoder inom epidemiologin
 • etik i populationsstudier.

Schema kurs 5 (Inställd vt22, ges ht23)

Schema kurs 5 psykiatrisk epidemiologi (PDF)

Höstterminen 2022

Kursansvariga: Michael Schöll, Jörg Hanrieder

Kursens innehåll

 • bildgivande metoder: MRI, PET
 • vätskebaserade biomarkörer
 • neuropsykologiska tester
 • metoder inom analytisk neurokemi

Seminariekurs

Ej helt fastställd