Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Redaktionell praktik

Vill du lära dig arbeta med att redigera och formge böcker och tidskrifter? Är du intresserad av publicering och litterära evenemang? Ser du en framtid inom förlag, tidskrifter eller andra former av redaktionell verksamhet?

Välkommen att söka det litteraturvetenskapliga kandidatprogrammet Redaktionell praktik!

Programmet ger grundläggande litteraturvetenskapliga kompetenser och praktiska redaktionella färdigheter som gör det möjligt för dig att arbeta professionellt med textredigering, trycksaksproduktion, litterära evenemang och olika typer av publicerings- och distributionsformat. Du får också gedigna kunskaper i litteraturens historia och samtid, med utgångspunkt i estetiska, sociala och mediala perspektiv.

Ett grundläggande mål med programmet är att göra dig till en lyhörd läsare av egna såväl som andras texter, att stärka din förmåga att bedöma, utveckla och kritiskt värdera texter.

Studierna ger dig både en bred litteraturvetenskaplig kunskap och förmåga att agera utifrån växlande redaktionella perspektiv och behov. Efter avslutad utbildning har du därmed goda förutsättningar att verka som skrivande, läsande och förmedlande aktör inom det stora och föränderliga litteratur- och kulturfältet.

Innehåll och upplägg

År 1

För att lära dig grunderna i litteraturvetenskap följer du under programmets första år ämnets grund- och fortsättningskurs. Du sätter dig in i litteraturens (i huvudsak västerländska) litteraturhistoria, dess relation till samhället och kulturen, får pröva olika teoretiska och analytiska perspektiv och fördjupar dig inom ett specifikt tema där du också skriver en B-uppsats.

Föreläsningar och diskuterande seminarier är den dominerande undervisningsformen. Du lär dig att läsa skönlitteratur och att diskutera den ur olika perspektiv.

År 2

Kurserna under det så kallade ”redaktionsåret” vidareutvecklar dina historiska, teoretiska och analytiska ämneskunskaper, som du nu också får möjlighet att pröva praktiskt i ett kreativt redaktionellt sammanhang. Du tränas i konkreta redaktionella kompetenser, som textutveckling och korrekturläsning, och får testa olika arbetsformer, som fältarbete på Bokmässan, skriva litteraturkritik eller anordna offentliga litterära evenemang.

Mycket tid ägnas också åt hur det praktiskt går till att producera en bok, från manusstadium via tryck till distribution. Dessutom får du fördjupa dig de litterära mediernas förhållande till samhälle, kultur och offentlighet genom historien. Läsårets andra del ägnas till stor del åt ett kollektivt redaktionellt projekt som du utvecklar och genomför tillsammans med dina kurskamrater – det kan till exempel handla om att framställa en antologi, arrangera en litteraturfestival eller starta en tidskrift.

År 3

Det tredje och sista året breddar och fördjupar dina kunskaper och förmågor ytterligare. Under den femte terminen följer du fördjupningskursen inom litteraturvetenskap, vilket innebär att du inom ramen för ett självständigt arbete ytterligare utvecklar dina kunskaper i att analysera och skriva om litteratur.

Här får du möjlighet att fördjupa dina specialintressen, bland annat genom att skriva en kandidatuppsats. Den sjätte och sista terminen kan du välja mellan att genomföra en arbetsplatspraktik med redaktionell inriktning eller läsa fritt valda kurser vid eller utanför institutionen.

Framtidsutsikter

Blir du antagen till kandidatprogrammet Redaktionell praktik har du tre intensiva år framför dig. Vare sig du väljer att söka dig ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning eller fortsätta studera är dina framtidsutsikter inom den redaktionella sidan av kultur- och samhällslivet ljusa. Detta kan många av de studenter som tidigare läst programmets kurser vittna om.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Video (1.09)
Redaktionell praktik

Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Dnr GU 2019/923
Editorial Practice, Bachelor's Programme in Comparative Literature, 180 credits
Programkod: H1RED

Grundnivå / First cycle

1. Fastställande

Utbildningsplanen är granskad av Humanistiska fakultetsstyrelsen (GU 2019/923 ) att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.

Ansvarig institution/motsvarande: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

2. Syfte

Utbildningsprogrammet Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram syftar till att ge studenten grundläggande litteraturvetenskapliga kompetenser som kan omsättas i kreativa redaktionella processer. Utbildningen placerar in redaktionell praktik i vid mening som en möjlighet att verka professionellt inom en litterär offentlighet. Fokus ligger på redaktionellt textarbete, publicering och olika former av förmedling med förankring i gedigna kunskaper om litteraturens historia, samhälleliga roll och mediala förutsättningar. Ett grundläggande mål är att göra studenten till en kompetent och konstruktiv läsare av egna så väl som andras texter, och att utveckla förmågan till kritisk och kreativ reflektion. Studierna ger studenten både ett brett kunnande inom ämnet litteraturvetenskap och en god förmåga att agera utifrån växlande redaktionella perspektiv och behov. Efter avslutad utbildning har studenten därmed goda möjligheter att med ett självständigt och reflekterande förhållningssätt verka som skrivande, läsande, bearbetande och förmedlande aktör inom det breda och föränderliga litteratur- och kulturfältet.

3. Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

4. Examen och huvudområde

Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Litteraturvetenskap (Degree of Bachelor of Arts with a major in Comparative Literature).

5. Mål

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Generella mål för kandidatexamen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

● visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål

Efter utbildningen ska studenten:

Kunskap och förståelse

● visa kunskap om och förståelse för redaktionella praktikers betydelse och funktion inom kulturområdet, utifrån såväl aktuella som historiska perspektiv.

Färdighet och förmåga

 • visa grundläggande färdigheter i layout och sättning, samt utvecklad förmåga att analysera, diskutera och bearbeta egna och andras texter,
 • kunna initiera, planera, designa, genomföra och utvärdera redaktionella projekt. Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna reflektera kreativt, analytiskt och etiskt i relation till redaktionella processer.

6. Innehåll och upplägg

Under det första året introduceras studenterna i litteraturvetenskap genom att följa ämnets grund- och fortsättningskurs. Studenterna får möta och själva pröva olika teoretiska och analytiska perspektiv, de får goda kunskaper om litteraturens (i huvudsak västerländska) litteraturhistoria och förhållande till samhället och kulturen samt erbjuds möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämnesområde inom vilket de också framställer en uppsats på fortsättningsnivå.

Under utbildningens andra år, ”redaktionsåret”, vidareutvecklar studenterna sina historiska, teoretiska och analytiska ämneskunskaper, vilka även omsätts i praktisk och kreativ verksamhet genom träning av olika typer av redaktionella kompetenser, som textbearbetning, redigering och korrektur. De praktiskt inriktade kurserna Redaktionell praktik 1 och 2 och delkurs 2 i kursen Litteraturkritik betonar särskilt strategiska, kreativa och praktiska aspekter av redaktionellt arbete. Studenterna får också bekanta sig med och utprova materiella aspekter – boken som objekt, typografi, trycktekniker, publicering digitalt och på papper. Distribution och förmedling av litterära texter liksom olika former för rumslig och visuell iscensättning studeras och praktiseras också. I den mediehistoriskt och offentlighetsteoretiska kursen Litteraturens offentligheter liksom i den första delkursen i Litteraturkritik analyseras litteraturens och olika redaktionella praktikers förhållande till samhälle och kulturoffentlighet.

Det tredje året ägnas åt att ytterligare bredda och fördjupa studenternas kunskaper och förmågor. Den femte terminen följer studenten fördjupningskursen inom litteraturvetenskap, vilken ägnas åt fördjupning inom litteraturvetenskaplig teori och metod, temastudium samt ett litteraturvetenskapligt kandidatexamensarbete. Den sjätte och sista terminen kan studenten välja mellan att genomföra en arbetsplatspraktik med redaktionell inriktning eller läsa fritt valda kurser vid eller utanför institutionen. Samtliga ingående kurser, förutom de valbara respektive valfria kurser som kan läsas under termin sex, är obligatoriska inom programmet och har litteraturvetenskap som huvudområde (detta gäller även praktikkursen).

År 1 / termin 1

Litteraturvetenskap grundkurs 30 hp

År 1 / termin 2

Litteraturvetenskap fortsättningskurs 30 hp

3/4

År 2 / termin 3

Redaktionell praktik 1 15 hp Litteraturkritik 15 hp
År 2 / termin 4
Redaktionell praktik 2 15 hp
Litteraturens offentligheter 15 hp
År 3 / termin 5
Litteraturvetenskap fördjupningskurs 30 hp År 3 / termin 6

Redaktionell arbetsplatspraktik 30 hp eller Valfria alternativt valbara kurser 30 hp

7. Platsgaranti

Generell platsgaranti medges till programmets obligatoriska och valbara kurser. Ansökan till dessa kurser ska ske senast sista ansökningsdag.

8. Övrigt

 • Undervisningsspråket är svenska, men enstaka föreläsningar på annat skandinaviskt språk eller engelska kan förekomma.
 • Eventuella kostnader för studenten i samband med praktik bekostas i regel av studenten själv.
 • Varje kurs, samt programmet i sin helhet, utvärderas i enlighet med gällande Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. Programkoordinator och kursansvariga ansvarar för att så sker. Resultaten delges studenterna och ligger till grund för fortlöpande pedagogiskt utvecklingsarbete.
  För undervisnings- och examinationsformer, se de aktuella kursernas kursplaner.