Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Kort sammanfattning

Masterprogrammet i teologi erbjuder en utbildning på avancerad nivå med två specialiseringar: bibelvetenskap och systematisk teologi. Båda specialiseringarna tränar dig i centrala teologiska och humanvetenskapliga färdigheter.

Om du specialiserar dig inom bibelvetenskap kommer du att utveckla dina färdigheter i hermeneutik och texttolkning när du fokuserar på judisk-kristna relation i studiet av bibliska och relaterade texter, deras historiska och litterära kontexter, och deras historiska reception och samtida användning. Du kommer att studera i nära kontakt med internationellt erkända lärare, som är aktiva som forskare inom sina respektive fält.

Om programmet

Att studera bibliska texter inte bara i deras ursprungliga kontext, utan också i ljuset av hur de har använts och tolkats, ger en djupare förståelse för deras karaktär och betydelse. En medvetenhet om texternas historiska tillkomstsituation är central för all forskning kring bibeltexternas ursprung och användning och ger en bättre förståelse för deras historiska användning, inte minst vad det gäller judisk-kristna relationer.

Ytterligare en aspekt att utforska är genusfrågor och bibeltexter, och hur denna tematik påverkar judisk-kristna relationer. Masterprogrammet är utformat så att det leder till en bred förståelse av teologi. Du kan välja att specialisera dig inom antingen bibelvetenskap eller systematisk teologi, men gemensamt för båda är det kritiska utforskandet av rika traditioner i ljuset av vår egen tid med sina utmaningar.

Fortlöpande kontakt med lärare i en internationell studiemiljö

Vi sticker ut från andra teologiska program genom att erbjuda regelbunden kontakt med och undervisning av lärare på alla dina kurser på avancerad nivå, inklusive uppsatsskrivandet. Våra lärare är ledande inom sina respektive fält och har internationella förankringar och bred erfarenhet från olika delar av världen, såsom exempelvis Stellenbosch, North Carolina, Cambridge, Manchester, Rom och Jerusalem. Seminarier och engagerade diskussioner med kurskamrater och lärare kännetecknar vår akademiska miljö.

Dina studier kommer också att berikas av vårt samarbete med den teologiska fakulteten vid Stellenbosch universitet i Sydafrika, genom kontakt med gästlärare och utbytesstudenter. Utbytesprogrammet ger oss möjlighet att varje termin sända en student från Sverige till Sydafrika.

Skapa din unika profil

Vi erbjuder ett stort antal kurser, vilket ger möjlighet till en bred teologisk utbildning samtidigt som du får utrymme att följa dina egna särskilda forskningsintressen. Programmet innehåller en obligatorisk kurs – Hermeneutik: teologi och bibelbruk – som läses gemensamt av studenter på programmets båda inriktningar.

Du väljer sedan kurser, antingen från våra rekommendationer eller utifrån dina egna intressen. Du skriver din masteruppsats under hela det andra året, parallellt med kursarbete, vilket ger dig tid att utveckla ditt akademiska skrivande och att producera en mer kvalificerad uppsats. Detta ger dig en utmärkt grund för fortsatt teologiskt arbete, såsom exempelvis forskarstudier i religionsvetenskap och teologi.

Specialisering i systematisk teologi

Specialiseringen i bibelvetenskap fokuserar på judisk-kristna relationer i studiet av bibliska och relaterade texter, deras historiska och litterära kontexter, deras historiska reception och samtida användning. Här är några av de kurser du kan välja när du skapar din egen profil:

• The Bible in Jewish and Christian Relations
• Male and Female? Gender, God, and Humanity in the Hebrew Bible
• Jesus Among the Messiahs of Second Temple Judaism
• Crucifixion in Texts, Art, and Archaeology
• After Paul: The Later Epistolary Literature in the New Testament

Vem bör söka?

Är du intresserad av Bibelns historiska och litterära sammanhang? Vill du veta mer om dessa texters historiska betydelse och samtida användning?

Vill du fördjupa din kunskap om judisk-kristna relationer vid den tid då judendom och kristendom skildes åt och blev två religioner?

Vill du studera hur judiska och kristna texter växte fram och få kunskap om hur de kommit att användas och tolkas på olika sätt historiskt?

Passar det in på dig? Sök i så fall masterprogrammet i teologi med inriktning mot bibelvetenskap.

Innehåll och struktur

Programmet innehåller en obligatorisk metodkurs gemensam för både bibelvetenskaplig och systematisk-teologisk inriktning, samt en serie valbara kurser inom respektive inriktning. Vi har rekommenderade kurspaket, men du kan också välja fritt från vårt stora kursutbud. Du kan välja att fokusera helt på systematisk teologi, eller också ta kurser inom bibelvetenskap eller något annan relevant fält, såsom religionshistoria eller religionssociologi.

Under det andra året ligger fokus på att skriva masteruppsatsen, vars tematik du utvecklar i nära samarbete med handledare och studiekollegor. Du väljer ditt ämne i samråd med en handledare som har expertkunskap inom fältet och som kan guida dig igenom processen. Att du tar kurser och deltar i seminarier samtidigt som du skriver uppsats resulterar i en mer kvalificerad och forskningsorienterad uppsats, vilken kan fungera som en brygga till vidare forskning, men också till andra karriärvägar där skrivande och textanalys på hög nivå är väsentliga färdigheter.

Efter examen

Studierna leder till en master i teologi med specialisering i bibelvetenskap.

Även om vårt program förbereder dig för vidare forskning och akademiskt arbete är de färdigheter du utvecklar under programmets gång värdefulla också inom en rad andra arbetsområden, såsom inom kyrka och samfund, policyarbete och internationella organisationer. Du kommer att utveckla en kunskap och förståelse som möjliggör intellektuellt ledarskap i många olika sammanhang.