Göteborgs universitet
Bild

Forskning pågår

Välkommen till en fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet. Få en inblick i den senaste forskningen inom just ditt område och möjlighet att träffa andra inom samma fält.

Årets konferens går av stapeln onsdag 2 november - och efter två år med digitala konferenser välkomnar vi er alla till Pedagogen igen! 

Kostnad för konferensen är 300 kr och i priset ingår två fikapauser. Lunch ingår inte, men runt Pedagogen finns ett stort urval av restauranger och caféer. I huset finns också ett café som serverar smörgåsar och lättare luncher.

Sista anmälningsdatum har passerat.

Hitta hit

Adress: Västra Hamngatan 25. Se Google maps

Åker du kollektivt stannar spårvagn 2, 6 och 11 på hållplats Grönsakstorget alldeles utanför dörren. Åker du buss är det linje 16, 19 eller 25 som gäller. Till Västtrafik

Parkering finns i parkeringshuset under Pedagogens hus B, med infart från Sahlgrensgatan.

Kontakt

Vid frågor, kontakta oss via ufkonferens@ped.gu.se

Program

08:00-08:30 Registrering

08:30-08:45 Välkommen! Konferensen startar i Kjell Härnqvistsalen, plan -2

08:45-09.30 Keynote 1: HBTQ-ungdomar: skola, fritid & vardagsliv, Live Stretmo och Lena Sotevik, lokal: Kjell Härnqvistsalen

09:30-10:00 Fikapaus

10:00-10:45 Valbara sessioner 1: Välj mellan fem olika pass, se nedan.

11:00-11:45 Valbara sessioner 2: Välj mellan fem olika pass, se nedan.

11:45-13:15 Lunch (ingår ej)

13:15-14:00 Keynote 2: Landsbygdens unga. Platsens betydelse för utbildning, Monica Johansson, lokal: Kjell Härnqvistsalen

14:15-15:00 Valbara sessioner 3: Välj mellan fyra olika pass, se nedan.

15:00-15:30 Fikapaus

15:30-16:15 Keynote 3: Praktisk inkludering - hur kan vi inkludera elever med NPF mer fördelaktigt i grund- och gymnasieskola, Emma Leifler, lokal: Kjell Härnqvistsalen

Valbara sessioner

VALBARA SESSIONER 1, 10:00-10:45:

Du väljer en av dessa sessioner i samband med att du anmäler dig. Läs mer om respektive session nedan.

Lokal: AK2 134

Att fördjupa barns meningsskapande om naturvetenskapliga innehåll kan för många som undervisar i förskola, förskoleklass och årskurs 1 upplevas som en stor utmaning. Samtidigt har innehåll som kemi och fysik numera en erkänd, men inte vedertagen, plats i dessa verksamheter (Larsson, 2016). Detta praktiknära projekt har fokus på målinriktad undervisning där barns perspektiv är framträdande och presentationen åskådliggör konkreta exempel från undervisning där både utmaningar och möjligheter blir synliga. Vi kommer också att reflektera kring våra resultat i förhållande till frågor som: Vilka kunskaper och erfarenheter om språk och naturvetenskap hade förskol/lärarna när projektet startade? Hur närmar sig barn och förskol/lärare komplexa innehåll genom undersökande läsaktiviteter? På vilket sätt kopplas språk och naturvetenskap samman i undervisning? Vad kan likvärdig undervisning innebära i praktiken?

Passet riktar sig främst till dig som är verksam inom förskola och F-6, men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare: 
Jonna Larsson, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Anna Backman, Center för Skolutveckling, Göteborg stad, samt Göteborgs universitet
Agneta Pihl, utvecklingsledare Förskoleförvaltningen, Göteborg stad, samt Göteborgs universitet
Pia Williams, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Lokal: Kjell Härnqvistsalen

Resultat från forskningsprojektet ”Se eller räkna” i årskurs 1 kommer att presenteras. Projektet har genomförts tillsammans med lärare under ett skolår för att systematiskt utveckla elevernas förmåga att lösa additions och subtraktionsuppgifter med tiotalsövergång. En utgångspunkt var att eleverna behöver lära sig se tal som delar och helheter för att kunna utveckla långsiktigt hållbara strategier. Variationsteorin användes för att planera, genomföra och analysera undervisning i fyra klasser. Exempel på aktiviteter som genomfördes, vad som identifierades vara kritiskt för elevernas lärande, och vad eleverna lärde sig presenteras.

Passet riktar sig främst till dig verksam inom F-6 och fritidshem, men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Angelika Kullberg, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Lokal: AK2 135

Denna presentation baseras på en nypublicerad studie som undersöker trender i akademisk svensk och engelsk läsförståelse bland äldre svenska tonåringar under perioden 2012-2018. Materialet kommer från de verbala delarna i högskoleprovet och omfattar totalt mer än 200000 provtagare i åldrarna 18-20 år. Resultatet visar två tydliga men motsatta mönster, med en uppåtgående trend i engelsk läsförståelse och en nedåtgående trend i svensk läsförståelse när det gäller texter av akademisk karaktär. Under presentationen kommer resultaten att diskuteras utifrån perspektiv som olika underkategorier av läsförståelseförmåga, dagens medialandskap och den delvis annorlunda trend som redovisats i PISA-studierna under samma period.

Passet riktar sig främst till dig verksam inom år 7-9, gymnasium och högskola men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
John Löwenadler, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Lokal: AK2 138

Jag har samarbetat med lärare och förskollärare i ett flertal aktionsforskningsprojekt som handlat om att utveckla undervisningen i lärares klassrum och kvalitetsarbetet i förskolan. Mina studier fokuserar på samarbetet i sig för att klargöra vad lärarna och jag som forskare får ut av att arbeta tillsammans kring de frågor som lärarna ställer sig. Det finns både möjligheter och svårigheter. Det uppstår exempelvis ett engagerat samarbete när lärare får lov att diskutera sina egna undervisningsdilemman och egen praktik, men det blir mindre engagerat om forskarna introducerar teoretiska modeller om undervisning för att i nästa steg utveckla den. Med utgångspunkt i vad som sker i praktiknära forskningsprojekt ur ett forskarperspektiv hoppas jag få till stånd en diskussion med lärare om viktiga förutsättningar och möjliga resultat av praktiknära forskning.

Passet riktar sig till verksamma inom alla utbildningsnivåer.

Föreläsare:
Anette Olin, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Lokal: AK2 137

Del 1: Forskningsprojektet Translanguaging som förhållningssätt på Bergsjöskolan som genomförs 2020-22 i samverkan mellan rektor, lärare, forskare och representanter från Cfs presenteras.

Del 2: I denna lite längre del berättar lärare och lärledare om hur translanguaging omsatts i konkret undervisning i i förskoleklassen och årskurs 1 -6 samt fritidshemmets verksamhet.

Kombinera gärna detta pass med pass 2e) som är del 3 och 4 av seminariet. Se Valbara sessioner 2, (11:00-11:45).

Passet riktar sig främst till dig som är verksam inom F-6 samt fritidshemsverksamhet men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Catarina Schmidt, Lisa Molin, Eva Andersson Berglund, Petter Godske, Karin Olsson, Laura del Carmen Ruz Haglöf, Talieh Moradi, Johanna Wahlberg, Linus Johansson, Amanda Vernesson, Jaleh Arzani

 

VALBARA SESSIONER 2, 11:00-11:45:

Du väljer en av dessa sessioner i samband med att du anmäler dig. Läs mer om respektive session nedan.

Lokal: Kjell Härnqvistsalen

I en pågående och delvis uppföljande studie samlas data in från blivande förskollärare där den övergripande frågan är om de under sin VFU-tid har upplevt bemötande som de bedömer vara kränkande. Metoden är en anonym enkät med ett fåtal frågor. Respondenterna får ge exempel på bemötande som de anser vara kränkande. Är det personalen som kränker barnen? Är det barn som kränker varandra? Blir barn i behov av särskilt stöd kränkta?

Resultatet som är granskat så här långt visar att kränkningar förekommer och är vanligare än vad vi kanske tror. En vanlig kränkning är att personalen talar illa om barnen, andra barn, deras familjer mm ovanför barnens huvud. Alltså att barnen får lyssna till olika saker som kan upplevas som kränkande. Det ordval som de vuxna använder upprepas av barnen när de kränker varandra.

Passet vänder sig främst till dig verksam i förskola och F-6 men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Ann-Katrin Swärd, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Lokal: AK2 134

Det pågående projektet På Studs! Praktiknära Återkoppling – Studie av Teater-, Undervisning och Dans-Situationer är ett samverkansprojekt med Schillerska gymnasiet (Göteborg) och Fryshusets gymnasium (Stockholm) finansierat av Skolforskningsinstitutet. Syftet med projektet är att synliggöra vilka aspekter av kunnande som uppmärksammas i återkopplingssituationer samt att på vetenskaplig grund genomföra lärandesituationer som utvecklar undervisningspraktiken.

Passet riktar sig främst till dig verksam i gymnasiet men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Pernilla Ahlstrand, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Lokal: AK2 135

I denna presentation redovisas och diskuteras process och resultat från ett pågående projekt finansierat av Skolforskningsinstitutet. I projektet samarbetar forskare och lärare med att planera, genomföra och analysera resultatet av 120 minuters undervisning om negativa tal i årskurs 6. Arbetet sker i en cyklisk process där analys av ett genomförande ligger till grund för revideringar i planeringen inför nästa genomförande. Förutom att utveckla lektionsplaneringen av det specifika innehållet, negativa tal, jämför projektet också två olika undervisningsupplägg. I det ena undervisas eleverna via genomgång och enskilt arbete. I det andra undervisas eleverna via gruppdiskussioner som varvas med diskussioner i helklass. I presentationen deltar
både forskare och lärare och resultaten diskuteras i relation till både forskning och praktikutveckling.

Passet vänder sig främst till dig verksam i F-6 och 7-9 men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Ulf Ryberg, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Lokal: AK2 138

Presentationen handlar om lärares användning av nationella prov vid betygssättning i engelska. Den inleds med en kort genomgång av en tidigare studie om relationen mellan provbetyg och ämnesbetyg i åk 6, byggd på nationell statistik och lärarenkäter i samband med de nationella proven från tre olika år. Fokus läggs därefter på en pågående undersökning där underlaget är intervjuer med lärare i årskurs 6 och samtal med rektorer. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur de nationella proven används och upplevs fungera i relation till undervisning och betygssättning, samt vilka andra underlag lärare betraktar som viktiga vid beslut om betyg. Vidare diskuteras frågan om stöd respektive styrning av lärares betygssättning i ljuset av rådande situation och kommande systemförändringar.

Passet vänder sig främst till dig verksam i F-6 och 7-9 men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare: 
Jörgen Tholin och Gudrun Erickson, båda från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Lokal: AK2 137

Del 3: Skolledare och representanter från Center för skolutveckling, Göteborg, belyser betydelsen av internt och externt ledarskap för att med translanguaging som förhållningssätt fördjupa undervisningens kvalitet och utbildningens likvärdighet.

Del 4: Medverkande forskare och lärledare drar slutsatser från projektet. Didaktiska lärdomar, möjligheter och utmaningar presenteras.

Kombinera gärna detta pass med pass 1e) som är del 1 och 2 av seminariet. Se Valbara pass 1 (10:00-10:45).

Passet riktar sig främst till dig som är verksam inom F-6 samt fritidshemsverksamhet men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Catarina Schmidt, Lisa Molin, Eva Andersson Berglund, Petter Godske, Karin Olsson, Laura del Carmen Ruz Haglöf, Talieh Moradi, Johanna Wahlberg, Linus Johansson, Amanda Vernesson, Jaleh Arzani

 

VALBARA SESSIONER 3, 14:15-15:00:

Du väljer en av dessa sessioner i samband med att du anmäler dig. Läs mer om respektive session nedan.

Lokal: AK2 133

Förskolebarn spenderar en stor del av sin tid utomhus. I projektet undersöks hur väder, temperatur och förskolors utemiljöer påverkar barnens aktiviteter och upplevda värmestress. Framtida klimat spås bli varmare och värmeböljor förväntas bli allt vanligare, mer intensiva och vara under längre perioder. Det kommer därför att bli allt viktigare att utforma utomhusmiljöer som inte bara är anpassade för att främja barns rörelse och välbefinnande, utan som också tar hänsyn till deras termiska komfort. Presentationen ger exempel på hur sådana kan utformas baserat på data från sommaren 2022.

Passet vänder sig främst till dig verksam i förskola och F-6 men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Anders Raustorp, Andreas Fröberg och Jonatan Jungmalm, alla från Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, samt
Nils Wallenberg, Sofia Thorsson och Fredrik Lindberg, samtliga från Institutionen  för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Lokal: AK2 134

Innehållet i detta pass fokuserar på globala målen och binder samman undervisningsutveckling med forskning. Sedan 2021 har Göteborgs universitet deltagit i ett europeiskt Erasmus-projekt om klimatkunskap, kallat Climateracy. Samarbetet med Estland, Belgien, Tyskland och Turkiet har resulterat i konkreta undervisningsupplägg som är anpassat för främst högstadiet och gymnasiet. Det blir gemensamt arbete med materialet och koppling till aktuell forskning.

Passet vänder sig främst till dig verksam i år 7-9 och gymnasiet, men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Ingela Bursjöö, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Lokal: AK2 137

Hur tränar man elevers förmåga att tänka kritiskt i samhällskunskap? Vi presenterar resultat från ett forskningsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet, där vi testat ett undervisningsupplägg för att förbättra elevernas förmåga att se en samhällsfråga från flera perspektiv. I presentationen ges konkreta tips på hur läraren kan designa undervisning för att utveckla elevernas förmåga till perspektivbyte.

Passet vänder sig främst till dig verksam i år 7-9 men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Kristoffer Larsson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Klas Andersson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Lokal: Kjell Härnqvistsalen

Lärare har, så länge vi vet, använt berättelser och berättande för att exemplifiera ett abstrakt ämnesinnehåll eller helt enkelt för att fånga elevers uppmärksamhet. Notera att berättande i undervisning handlar om så mycket mer än att berätta fabler och myter. Eftersom vi använder berättelser och berättande - vårt narrativa sätt att tänka - för att skapa mening åt händelser är berättande viktigt när vi vill skapa meningsfulla undervisningssituationer i vår tid. I den här workshopen får ni en introduktion till ett universum av berättelser och hur man kan öva muntligt berättande med elever. Ni får lyssna på och själva berätta ur ett par olika muntliga berättargenrer och genomföra några övningar och lekar som passar i mötet med elever i
grundskolan.

Passet vänder sig främst till dig verksam i F-6 och 7-9 men alla intresserade är välkomna.

Föreläsare:
Ola Henricsson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Keynoteföreläsningar

KEYNOTE 1, 08:45-09:30: 

HBTQ-ungdomar: skola, fritid & vardagsliv

Föreläsningen fokuserar på situationen för HBTQ-ungdomar i skolan, med ett särskilt fokus på HBTQ-ungdomar som också har migrantbakgrund/är nyanlända. Presentationen tar sin utgångspunkt i en pilotstudie av bland annat av gymnasieskolans skolhälsovårdsarbete med HBTQ-ungdomar, samt olika frivilliga satsningar på trygga mötesplatser i Göteborg. Syftet är att synliggöra goda erfarenheter samt behov av verksamhetsutveckling. Frågan som ställs är: Hur kan vi tänka för att stärka situationen för HBTQ ungdomar i Göteborg?

Föreläsare: Live Stretmo, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt Lena Sotevik, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Foto på Live Stretmo.

KEYNOTE 2, 13:15-14:00

Landsbygdens unga. Platsens betydelse för utbildning

Forskningsprojektet har sitt ursprung i ett tidigare forskningsprojekt. I det pågående projektet om migration återvände forskargruppen till samma sex kommuner och skolor. Ytterligare uppföljande intervjuer i 15 kommuner pågår men är inte klara.

Resultatet från studierna pekar på att kommunerna snabbt ställdes inför en ny situation i samband med de många flyktingar som anlände till Sverige 2015. Att ordna med skola för de nyanlända innebar utmaningar för kommunerna som till exempel redan före mottagandet delvis hade ont om resurser som utbildad personal. Samtidigt innebar den nya situationen också olika möjligheter och positiva erfarenheter både när det gäller undervisningens form och erfarenheter kopplade till socialt engagemang. Studien har fått ytterligare aktualitet på grund av det pågående kriget i Ukraina.

Föreläsare: Monica Johansson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Foto på Monica Johansson

KEYNOTE 3, 15:30-16:15:

Praktisk inkludering - hur kan vi inkludera elever med NPF mer fördelaktigt i grund- och gymnasieskola

Vilka verktyg och vilken förståelse kan vi behöva när vi ska inkludera elever med NPF i skolan? Denna föreläsning innehåller forskningsresultat från flera undersökningar av praktiken. Elevernas röster, föräldrarnas röster och lärares röster är sammanställda och visar områden som fungerar väl såväl som områden som fungerar mindre väl i lärmiljön. I föreläsningen visas hur teori kan omsättas till praktik - vilka konkreta verktyg som är värdefulla för att utveckla en inkluderingskompetens. Vi går från värdegrund och förhållningssätt till stödstrukturer, strategier och metoder.

Föreläsare: Emma Leifler, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Foto på Emma Leifler