Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

2a) Om AI är svaret...vad är då frågan?

AI är den senaste digitala tekniken som lanseras som med löften om att förändra eller kanske till och med revolutionera skolan. Att teknik lanseras till skolan med visionära argument om hur dessa kan revolutionera skolan är inte nytt, samtidigt det har varit svårt att i rapporter och vetenskapliga studier bekräfta dessa visioner. Presentationen kommer att utgå från de spänningar som finns i diskussioner och argument gällande AI och dess betydelse för skolan. Vad är AI? Vilka förväntningar finns gällande AI i skolan? Vad visar forskning? Syftet är att genom dessa frågor diskutera möjligheter och begränsningar med AI för undervisning, utbildning och skola.

Föreläsare: Catarina Player-Koro, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år F-6/år 7-9/gymnasiet/universitet och högskola/vuxenutbildning

2b) Att konstruera nationella prov i religionskunskap

I den här presentationen berättar föreläsarna om arbetet med nationella prov i religionskunskap - dels hur de tar fram uppgifter och vad det är viktigt att tänka på vid uppgiftskonstruktion, dels hur proven kvalitetssäkras genom att göra utprövningar och genom att verksamma lärare och andra experter granskar proven. Även arbetet med statistiska beräkningar och digitaliseringen av proven 2023 berörs.

Föreläsare: Carl Wåke, Kjell-Erik Karlsson, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år 7-9

2c) Språkstödjande handlingar i förskolan genom observation och kollegiala samtal - resultat från ett avslutat forskningsprojekt på Onsjö förskolor i Vänersborgs kommun

Föreläsarna presenterar ett forskningsprojekt som handlar om att forskare tillsammans med förskolepersonal använt ett strukturerat språkstödjande arbetssätt för att öka personalens kompetens, som ett led i förskolans måluppfyllelse avseende barns språkutveckling och lärande.

Föreläsare: Ann Nordberg, institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Åsa Carlsson, Julia Sunnerdahl, Maria Ottosson, Britt-Helen Johansson och Anette Bjarnell, Onsjö förskolor samt Elisabeth Sjöberg, Vänersborgs kommun

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: förskola

2d) Kan den didaktiska modellen ”Att fånga synvändor” erbjuda fler elever i skolan att nå mål och kunskapskrav genom ”mer kraftfulla sätt att se ” olika ämnesinnehåll?

Den här presentationen utgår från ett forskningsprojekt som undersöker hur fler elever inom såväl grundskolan som gymnasiet kan nå nationella mål och läroplanens kunskapskrav. Att erbjuda fler av skolans elever, trots deras ojämlika utgångslägen, ökade förutsättningar att nå nationella mål och kunskapskrav är således projektets övergripande målsättning. Genom att vidareutveckla, implementera samt sprida praktiknära kunskap om en vetenskapligt utvecklad didaktisk modell är föreläsarnas förhoppning att detta kan leda till positiva konsekvenser när det kommer till alla elevers kunskapsutveckling.

Föreläsare: Kristina Ahlberg & Djamila Fatheddine, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år 7-9/gymnasiet

2e) Bedömning i matematik på gymnasieskolan från lärar-, nationellt-, internationellt- och forskningsperspektiv

Presentationen gör ett försök att identifiera, belysa och diskutera rådande bedömningspraxis på gymnasieskolorna i ämnet matematik. Det görs utifrån Skolverkets kursplaner för ämnet matematik på gymnasiet, lärares inskickade provsammanställningar och eventuella bedömningar av dessa, nationella provs uppgifter och tillhörande bedömningar samt bedömningsfunderingar från de olika perspektiven.

Är du lärare och vill delta?

Skicka då gärna ett eller två av dina senaste prov med tillhörande bedömningar till semir.becevic@gu.se. De kommer då att användas som en del av underlaget till passet. Självklart med alla de etiska forskningsprinciperna inkluderande.

Föreläsare: Semir Becevic, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: gymnasiet

2f) Inställt
 

2g) Vilken teknisk kunskap erfar elever när de programmerar med Micro:bit och vad innebär detta för grundskolans teknikundervisning?

Inom teknikundervisningen är aktiviteter där man konstruerar och programmerar tekniska lösningar med programmeringsmaterial som Micro:bit ett sätt att utveckla elevernas tekniska kunskaper relaterat till programmerade tekniska lösningar.

Vid en studie med elever i åk 4 och åk 8 undersöktes vilka fenomen som är i fokus när eleverna arbetar med denna typ av aktiviteter. Resultatet visar bland annat att eleverna möter olika sammanflätade tekniska fenomen under processen. Dessa kan vara viktiga för tekniklärare att känna till när man planerar och genomför liknande aktiviteter i klassrummet, dels för att kunna rikta undervisningen mot ett teknikinnehåll men även för att kunna stötta elevers utveckling av teknisk kunskap i relation till programmerade tekniska lösningar.

Föreläsare: Anne-Marie Cederqvist, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år F-6/7-9

2h) Betygsutredningen - så blev förslagen

2018 fick föreläsaren regeringens uppdrag att utreda ett antal betygsfrågor. I augusti i år presenterades förslagen, bland annat modeller för att undvika betygsinflation och olikvärdiga betyg i alla skolformer, för ämnesbetyg på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, för kompensatoriska inslag i betygssystemet för alla skolformer och för differentierade betyg för elever vars kunskaper inte motsvarar ett godkänt betyg. I presentationen redogör föreläsaren för förslagen och redovisar några av de ställningstaganden som gjordes i utredningen och bakgrunden till förslagen.

Föreläsare: Jörgen Tholin, institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år 7-9/gymnasiet

2i) 11-åringars livsfrågor - idag och för 50 år sedan

I studien Barn och Läroplan - Existentiella frågor och skolans svar finns  historiskt material där 11-åringar svarat på frågor om vad som är viktigt i livet för dem. Dessa frågor har föreläsarna ställt till dagens 11-åringar. I presentationen redovisas ett urval av det som 11-åringar för 50 år sedan lyfte som viktiga existentiella frågor och ett urval av vad dagens 11-åringar tar upp som angelägna existentiella frågor.

Föreläsare: Annika Lilja, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år F-6/fritidshem/ 7-9

 

13:10-13:55