Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

1a) Programmering i matematik - nya utmaningar och möjligheter!

Programmering i matematik implementerades genom den reviderade läroplanen 2018. Revideringen kom väldigt fort och många lärare känner sig osäkra på vad de ska göra och vad syftet är. I studien som ligger till grund för presentationen tittar forskaren dels på vad som hamnat i läroböckerna, dels på hur lärare runt om i landet tar sig an den nya uppgiften.

I presentationen ges en beskrivning av nuläget och några aspekter som kan vara viktiga att tänka på kommer att belysas.

Föreläsare: Cecilia Kilhamn, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år F-6/7-9

1b) Män inom ECEC

Under tre år har 17 forskare från 13 länder studerat mäns inträde in i och uppbrott från ECEC (Early Childhood Education and Care). Förutom Sverige ingår länder som China, USA, Turkiet, Israel, England, Sydafrika, Norge med flera. Resultatet publiceras i den kommande boken Why Men Leave and Stay in ECEC (Routledge).

Denna presentation har fokus på professionalisering inom ECEC och hur denna process skapar förutsättningar för män (och kvinnor) att börja,  stanna kvar eller sluta arbete inom förskola. Resultatet har betydelse för hur utbildning till barnskötare respektive förskollärare organiseras, hur introduktion genomförs på arbetsplatser samt hur förskolan som en professionaliseringsarena uppfattas och beskrivs.

Föreläsare: Christian Eidevald, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: förskola

1c) Lärarens syn på konflikter och strategier att hantera dem 

Trots att teoretisk och vetenskaplig kunskap inom området konflikthantering i skolan har ökat, rapporteras det fortlöpande i media och skolrapporter om lärarnas osäkerhet att hantera konflikter i klassrummet. Även lärarstudenter och nyutexaminerade lärare har uttryckt att de inte känner sig redo för att hantera de konflikter som de möter den dagen de börjar arbeta som lärare. De konflikter som uppstår anses vara svåra och stressande, samt att det är oklart när hanteringen kräver pedagogiska färdigheter eller när de ska dokumenteras och lämnas över till en myndighet för en juridisk process.

Den nyligen avslutade studie som ligger till grund för presentationen har undersökt grundskollärarens syn på konflikter som är i ett inledande stadium samt vilka strategier de har utvecklat för att hantera dem.

Föreläsare: Ilse Hakvoort, institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år F-6

1d) Styrning av svensk skola och förskola i corona-tider

Styrningen av corona framstår som märklig för många som inte är insatta i svensk förvaltningstradition. Föreläsaren menar att  Sveriges regering har agerat i linje med hur svenska myndigheter brukar styras. Stort ansvar ges till myndigheter och skolhuvudmän och detta ansvar kombineras med tillit. Regeringen har arbetat för att undvika ministerstyre, en viktig del av den svenska regeringsformen.

Föreläsare: Sofie Gustafsson, institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: förskola/F-6/fritidshem/7-9/gymnasiet/vuxenutbildning

1e) Vad är lagom stöd…? - Om användningen av nationella provresultat vid lärares betygssättning i engelska 

Presentationen ger en kort genomgång av de nationella provens syften och funktion, i nuläget och tidigare, men fokuserar främst på de nationella proven i engelska, särskilt på provet för årskurs 6, där relationen mellan provbetyg och lärares ämnesbetyg skiljer sig från övriga nationella prov, även i engelska. Proven diskuteras från såväl innehållsligt som resultatmässigt perspektiv, med särskild uppmärksamhet på lärares uppfattningar. Data härstammar dels från nationell statistik, dels från en studie av lärarenkäter i samband med de nationella proven från tre olika år.

Föreläsare: Gudrun Erickson och Jörgen Tholin, institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år F-6/fritidshem/7-9/gymnasiet/vuxenutbildning

1f) Utveckling av hållbara modeller för samverkan mellan yrkesutbildning och forskning

Utvecklingsprojektet som ligger till grund för presentationen avser att pröva en modell för samverkan mellan skola och akademi, med syfte att bidra till skolutveckling och till kunskapsutveckling om framgångsrika sätt att förbättra undervisning i yrkesutbildning.

Den medverkande gymnasieskolan har skapat en organisation där lärgrupper bestående av lärare som arbetar kollegialt för att utveckla, pröva, följa upp och utvärdera förbättringsarbete i undervisningen. Lärgrupperna leds av lärledare som är kollegor med särskilt uppdrag. Förändringen i den aktuella skolan handlar om att stärka det kollegiala arbetet och ledarskapet. En central frågeställning är hur lärare kan arbeta kollegialt för att systematiskt identifiera förbättringsbehov, samt för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera förbättringsåtgärder i den egna undervisningen med särskilt fokus på elevers lärande och utveckling? 

Föreläsare: Susanne Gustavsson, Martina Wyszynska Johansson; institutionen för pedagogik och specialpedagogik; samt lärare från Burgårdens gymnasieskola

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: gymnasiet

1g) Lärarutbildningens förändringar som en avläsare av samhället

Det finns ett växande intresse för läroplansteori som ett sätt att förstå skolan. När skolan inte motsvarar förväntningarna, vänds blicken mot lärarna och lärarutbildningen. I en nyutkommen antologi ger författarna exempel på hur förändringstryck på skolan avspeglats i lärarutbildningarna i Norden och hur man med läroplansteori kan analysera detta. Med antologin och med presentationen visar föreläsarna hur läroplansteori kan användas för att förstå förändringarna i lärarutbildningarna som en avläsare av samhället.

Föreläsare: Sverker Lindblad, Elsi-Brith Jodal, Caroline Runesdotter, institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år F-6/7-9/gymnasiet/universitet och högskola

1h) Att skärpa den etiska blicken och rösten - Etikundervisning med utgångspunkt i skönlitterära texter

Föreläsaren presenterar en didaktisk klassrumsstudie som genomförs i samverkan med lärare i årskurs 5 och 8 där de prövar en undervisningsmodell som utgår från skönlitterära texter.

Föreläsare: Annika Lilja, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Passet riktar sig främst till dig verksam inom: år F-6/7-9/gymnasiet

Tid: 10.30-11.15